Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry
    Samodzielni
        Pracownicy
    Adiunkci
KIEROWNIK KATEDRY

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki

Kontakt:
pokój 519 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 35 178

e-wizytówka

Konsultacje:
czwartek: godz. 12.00 - 13.00

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze letnim


Zainteresowania naukowe:

Nauki o zarządzaniu (metody organizacji i zarządzania, humanizacja pracy, zachowania organizacyjne, zarządzanie strategiczne).

Przebieg kariery zawodowej:

 • 1972 – 1973 asystent w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
 • 1973 – 1980 starszy asystent w Pracowni Technik Organizatorskich Instytutu Organizacji i Zarządzania Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie
 • 1980 – 1990 adiunkt w Pracowni Technik Organizatorskich Instytutu Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 1990 – 1994 adiunkt w Zakładzie Metodologii Zarządzania Instytutu Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 1994 – 1998 profesor nadzwyczajny w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 1998 – 2001 profesor nadzwyczajny w Zakładzie Metod Organizatorskich Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 2001 – 2004 profesor nadzwyczajny w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 01.03.1998 – 01.02.2001 Kierownik Zakładu Metod Organizatorskich Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 01.02.2001 – do chwili obecnej Kierownik Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie
 • 01.10.1994 – 30.09.2003 Kierownik Katedry Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • 01.10.1998 – 02.10.2003 Prorektor Wyższej Zarządzania Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
 • 2004 – do chwili obecnej profesor zwyczajny w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 • Praca magisterska pt.: „Zastosowanie praw Engla w badaniu spożycia”, Instytut Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1970, ss. 102.

 • Rozprawa doktorska pt.: "Metodyka przestrzennego organizowania prac administracyjno-biurowych". Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1980, ss. 285 (maszynopis).

 • Rozprawa habilitacyjna pt.: „Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego”. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Zeszyty Naukowe. Seria Specjalna: Monografie, Nr 93, Kraków 1990, ss. 164.

Pełnione funkcje w organach stowarzyszeń naukowych:

 • 1996- do chwili obecnej Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Krakowie.
 • 1996-2002 Członek Rady Naukowej TNOiK.
 • 2010-2014 Honorowy Członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie.

Udział w pracach organów kolegialnych:

 • Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej przy Wydziale Zarządzania (od 01.03.1998 – 30.09.2005).
 • Członek Rady Naukowej Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego (kadencja 1999-2002 i 2002 – 2005).
 • Członek Rady Programowej ds. Kierunku Studiów Informatyka i Ekonometria.
 • Członek Rady Programowej ds. Kierunku Studiów Zarządzane i Marketing.
 • Członek Senatu Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie od (01.10.1994 – 30.09.2003).
 • 01.10.2002 - do chwili obecnej - Ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Członek Komisji Senackiej ds. Badań Naukowych w kadencji 2008 - 2012.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Członek Wydziałowej Rady Naukowej ds. Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na okres kadencji 2008-2012.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. kierunku Zarządzanie na okres kadencji 2008-2012.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej ds. kierunku Zarządzanie na okres kadencji 2012-2016.
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie: Przewodniczący Wydziałowej Rady Naukowej ds. Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na okres kadencji 2012-2016.

Pozostałe pełnione funkcje:

 • Członek Rady Programowej czasopisma „Humanizacji Pracy".
 • Zastępca Przewodniczącego Rady Programowej czasopisma „Współczesne Zarządzanie".
 • Członek Komitetu Naukowego kwartalnika naukowego "Organizacja i Zarządzanie", wydawanego przez Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
 • Uczestnik Obrad Okrągłego Stołu UKRAINA-POLSKA, pt.: Problemy Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego". Obrady Okrągłego Stołu odbywały się podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", zorganizowanej przez: Zakład Metod Ilościowych i Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii oraz Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii Politechniki Lwowskiej, Rzeszów - Lwów - Tarnopol, 12 października 2012.

Badania:

Humanizacja organizacji pracy i zarządzania; zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne; zarządzanie informacjami i komunikacją w przedsiębiorstwie; postęp organizacyjno-techniczny w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwami, zarządzanie strategiczne, kultura organizacyjna, zachowania organizacyjne.

Publikacje:

ponad 100 prac (opis wszystkich pozycji)

24 ksiażki, m.in.:

Autor 25 ekspertyz. Promotor 6 prac doktorskich.

Otrzymane nagrody:

 • 1977 r. Nagroda Ministra Nauki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego za działalność dydaktyczną (zespołowa III stopnia).
 • 1989 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukowi (indywidualna III stopnia).
 • 1990 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna III stopnia).
 • 1991 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).
 • 1993 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna II stopnia).
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (zespołowa I stopnia).
 • 1994 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (zespołowa II stopnia).
 • 1998 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (zespołowa I stopnia).
 • 1999 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (zespołowa I stopnia).
 • 2001 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (zespołowa I stopnia).
 • 2002 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna II stopnia).
 • 2003 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).
 • 2004 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna II stopnia).
 • 2006 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna II stopnia).
 • 2008 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).
 • 2009 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).
 • 2010 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna III stopnia).
 • 2010 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność organizacyjną (indywidualna III stopnia).
 • 2011 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).
 • 2012 r. Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie za działalność naukową (indywidualna I stopnia).

Odznaczenia:

 • 12.09.1994 - Srebrny Krzyż Zasługi.
 • 24.05.1996 - Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 • 16.06.2000 - Złoty Krzyż Zasługi.

Recenzje publikacji zwartych:

 • Recenzja wydawnicza pozycji pt. „Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, praca zbiorowa pod redakcją B. Podolec, Kraków 2002.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: Sikorski Cz., Motywacja jako proces wymiany. Difin, Warszawa 2004.
 • Recenzja wydawnicza monografii Pani dr Marty Moczulskiej pt.: „Bezpośrednia partcypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Mozliwości, przesłanki, uwarunkowania”. Kraków 2010.
 • Recenzja wydawnicza książki Czesława Sikorskiego pt.: "Źródła i formy zachowań organizacyjnych (obrazki z dzieciństwa), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, ss. 259.
 • Recenzja monografii: Rosiński J., "Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja", Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 • Recenzja wydawnicza monografii: Tomasz Stefaniuk, Komunikacja w zespole wirtualnym, ISBN 978-83-7930-235-2, Difin, Warszawa 2014, ss. 197.

Redakcje:

 • Redakcja Naukowa Prac Naukowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 3, Chrzanów 1999.
 • Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, ss. 341.
 • Redakcja Naukowa Prac Naukowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 4, Chrzanów 2000.
 • Redakcja Naukowa Prac Naukowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 5, Chrzanów 2001.
 • Redakcja Naukowa Prac Naukowych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, Chrzanów 2002.

Hobby:

Wędkarstwo, pielęgnowanie ogrodu.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków