Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą

Zarządzanie wiedzą w organizacji (przedmiot do wyboru)

Wykładowcy:
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Anna Pietruszka-Ortyl

Problematyka zajęć:

Ewolucja zarządzania w kierunku gospodarki opartej na wiedzy. Cechy gospodarki opartej na wiedzy. Geneza zarządzania wiedzą. Definicje zarządzania wiedzą. Istota i typy wiedzy. Cele i funkcje zarządzania wiedzą. System zarządzania wiedzą w organizacji. Podejścia do zarządzania wiedzą (techniczne i społeczne). Strategie zarządzania wiedzą. Proces wyboru strategii zarządzania wiedzą. Modele generowania wiedzy w organizacji (zachodnie i japońskie podejście do zarządzania wiedzą, rozwój wiedzy organizacji przy wykorzystaniu procesów organizacyjnego uczenia się). Generowanie wiedzy w ramach aliansu strategicznego. Metody wspomagające transfer, rozwój i wykorzystanie wiedzy w organizacji (np. benchmarking, CRM, KCRM, CKM). Zarządzanie wiedzą jako podstawa rozwoju kapitału intelektualnego organizacji (istota kapitału intelektualnego i jego elementy składowe, zarys oceny kapitału intelektualnego).

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

  • Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. Kazimierza Perechudy, PWN, Warszawa 2005 (autorzy: K. Perechuda, B. Mikuła, M. Morawski, A. Sokołowska, A. Stosik).
  • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002..
  • Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  • Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
  • Grudzewski W., M., Hejduk I., K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
  • Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków