Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedząGospodarowanie zasobami niematerialnymi

Wykładowcy:
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Anna Pietruszka-Ortyl

Prowadzący ćwiczenia:
dr Anna Pietruszka-Ortyl, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Istota i cechy gospodarki opartej na wiedzy. Istota i typy niematerialnych zasobów organizacji. Porównanie zasobów materialnych i niematerialnych organizacji. Relacje między zasobami niematerialnymi, aktywami niemierzalnymi a kapitałem intelektualnym. Kapitał intelektualny i jego zasadnicze elementy składowe. Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego organizacji – przegląd narzędzi. Zachodnie i japońskie ujęcie wiedzy w ramach koncepcji zarządzania wiedzą. Cechy i typy wiedzy. Geneza zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą w ujęciu funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym i instytucjonalnym. Istota i zadania strategicznego i operacyjnego zarządzania wiedzą. Wybrane koncepcje generowania wiedzą: podejście procesowe (tradycyjne), zasobowe, japońskie i od strony procesów organizacyjnego uczenia się (jako szczególny przypadek podejścia zasobowego).
Podejście zasobowe a podejście ewolucyjno-rynkowe w zarządzaniu – porównanie, klasyfikacja zasobów przedsiębiorstwa, pomiar kapitału intelektualnego w oparciu o metody kapitalizacji rynkowej – q Tobina, MV/BV, pomiar kapitału intelektualnego z wykorzystaniem metod opartych o zwrot na aktywach – VAIC, CIV, KCE, model pomiaru kapitału intelektualnego badanej organizacji, zastosowanie MAN Sveiby’ego i nawigatora Skandii do wyznaczania poziomu kapitału intelektualnego organizacji.

Literatura podstawowa:

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków