Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą
W tej części znajdą Państwo informacje o wykładanych przedmiotach, ich zakresie tematycznym, wykładowcach i prowadzących ćwiczenia z poszczególnych przemiotów oraz inne ważne informacje dotyczące dydaktyki, związane bezpośrednio z naszą Katedrą:

Informacja o specjalności prowadzonej przez naszą Katedrę na drugim stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie zasobami niematerialnymi:


Szczegółowy program specjalności Zarządzanie zasobami niematerialnymi (studia stacjonarne) (kliknij)

Szczegółowy program specjalności Zarządzanie zasobami niematerialnymi (studia niestacjonarne) (kliknij)


Program specjalności:
Celem specjalności jest kształcenie w zakresie nowoczesnych modeli organizacji i koncepcji ukierunkowanych na zarządzanie zasobami niematerialnymi. Specjalność ta przygotowuje specjalistów służb funkcjonalnych dla różnych organizacji gospodarczych i instytucji administracyjnych oraz firm konsultingowych. Blok przedmiotów kierunkowych obejmuje takie przedmioty, jak: analiza i diagnostyka ekonomiczna, rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesowe, marketing międzynarodowy, prognozowanie i symulacja, prawo handlowe, ekonometria i badania operacyjne. W bloku specjalizacyjnym przewidziana została następująca problematyka: zarządzanie zasobami niematerialnymi, kształtowanie kapitału relacji, budowanie marki i wizerunku organizacji, zarządzanie kapitałem ludzkim, rozwój kapitału organizacyjnego, ochrona wartości niematerialnych i prawnych.

Kwalifikacje absolwenta:
Absolwenci specjalności posiadają specjalistyczne przygotowanie umożliwiające zarządzanie zasobami niematerialnymi organizacji.

Perspektywy zawodowe:
Absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjach nienastawionych na zysk, a ponadto w firmach konsultingowych, na stanowiskach związanych z: zarządzaniem projektami dotyczącymi kształtowania marki i budowania wizerunku organizacji, generowania kapitału relacji, rozwoju kapitału organizacyjnego, oceny i raportowania kapitału intelektualnego, sterowania rozwojem kapitału ludzkiego, przewodzenia pracownikom wiedzy. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia mogą zajmować stanowiska menedżerów ds. zarządzania wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentów, kluczowych klientów, organizacji partnerskich, kontaktów z inwestorami. Kwalifikacje zawodowe absolwentów pozwalają również na podjęcie samodzielnej działalności gospodarczej oraz wykonywanie wolnego zawodu doradcy organizacyjnego w krajowych oraz zagranicznych firmach konsultingowych.Lista pytań do obrony prac dyplomowych zaproponowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych – pytania specjalnościowe (I stopień):

 1. Istota i specyfika zasobów niematerialnych organizacji.
 2. Kapitał intelektualny organizacji i jego elementy składowe.
 3. Metody pomiaru kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa.
 4. Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
 5. Profil kompetencyjny pracownika wiedzy.
 6. Rodzaje grup w organizacji.
 7. Podstawy władzy przełożonych.
 8. Teorie motywacji.
 9. Zasady wprowadzania zmian w organizacji.
 10. Metoda obrad w praktyce przedsiębiorstwa.
 11. Kultura organizacyjna i jej wymiary według G. Hofstede.
 12. Pojęcie i rodzaje komunikacji w organizacji.
 13. Bariery komunikacji i sposoby ich przełamywania.
 14. Pojęcie, źródła i rodzaje konfliktów w organizacji.
 15. Koncepcje przywództwa.
 16. Organizacja ucząca się i procesy organizacyjnego uczenia w przedsiębiorstwie.
 17. Istota i aspekty zarządzania wiedzą w organizacji.
 18. Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji.
 19. Japońska koncepcja procesu generowania wiedzy w organizacji.
 20. Organizacja zhumanizowana/zdrowa.
 21. Idea humanizacji pracy w organizacji.
 22. Metody humanizowania pracy.
 23. Kapitał ludzki i społeczny w organizacji.
 24. Pojęcie i rodzaje partycypacji pracowniczej.
 25. Istota i budowanie kapitału relacyjnego w przedsiębiorstwie.
 26. Struktura mechanistyczna a organiczna.
 27. Organizacje sieciowe.
 28. Style kierowania i ich wpływ na zachowania ludzi w organizacji.
 29. Pojęcie i funkcje zarządzania zasobami ludzkimi.
 30. System motywacyjny w przedsiębiorstwie i jego elementy składowe.

Lista pytań do obrony prac dyplomowych zaproponowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych – pytania specjalnościowe (II stopień) – ZARZĄDZANIE:

 1. Porównanie zasobów materialnych i niematerialnych organizacji.
 2. Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
 3. Podejście zasobowe w zarządzaniu.
 4. Ewolucja koncepcji zarządzania.
 5. Kapitał intelektualny organizacji i jego elementy składowe.
 6. Geneza i istota zarządzania wiedzą.
 7. Strategiczne zarządzanie wiedzą organizacji.
 8. Funkcje i zadania zarządzania wiedzą.
 9. Modele pomiaru kapitału intelektualnego organizacji.
 10. Metoda benchmarkingu.
 11. Zarządzanie relacjami z klientami.
 12. Metody rozwoju zawodowego w organizacji.
 13. Zarządzanie zasobami ludzkimi i jego funkcje.
 14. Procesy rekrutacji i selekcji pracowników.
 15. System ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie.
 16. Metody organizacji komunikowania się ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy i tworzenie innowacji.
 17. Organizacja ucząca się.
 18. Organizacja wirtualna.
 19. Organizacja sieciowa.
 20. System motywacji pracowniczej w przedsiębiorstwie.
 21. Pracownicy wiedzy.
 22. Zarządzanie talentami.
 23. Zarządzanie wiedzą w ujęciu japońskim.
 24. System zarządzania wiedzą w organizacji.
 25. Komunikacja interkulturowa.
 26. Wspólnoty praktyki.
 27. Komunikacja werbalna i niewerbalna w organizacji.
 28. Pojęcie i rodzaje wiedzy.
 29. Metody twórczego rozwiązywania problemów.
 30. Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji.

Lista pytań do obrony prac dyplomowych zaproponowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych – pytania kierunkowe (I stopień) - ZARZĄDZANIE:

 1. Istota zachowań organizacyjnych.
 2. Kultura organizacyjna i jej elementy składowe.
 3. Specyfika pracy zespołowej i zagrożenia z nią związane.
 4. Pojęcie, przyczyny i skutki stresu zawodowego.
 5. Metody pokonywania oporu wobec zmian.
 6. Istota i rodzaje przywództwa w organizacji.

Lista pytań do obrony prac dyplomowych zaproponowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych – pytania kierunkowe (I stopień) – INFORMATYKA I EKONOMETRIA:

 1. Pojęcie i funkcje zarządzania
 2. Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych.
 3. Sylwetka współczesnego menedżera.
 4. Formy współpracy międzyorganizacyjnej w warunkach globalizacji.
 5. Metody wspomagania innowacyjności.
Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków