Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia,
praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego,
ISBN 83-7251-525-5,
Difin, Warszawa 2005, ss. 338„Książka stanowi wnikliwe studium dylematów, z jakimi prawie na co dzień spotykają się kierownicy i pracownicy każdego typu organizacji. Rozważa się w niej szereg zagadnień, które można uznać za klasyczne w zakresie zachowań organizacyjnych i rozpatrywane od dziesiątków lat w ramach nauki o organizacji i zarządzaniu czy psychologii i socjologii pracy, takich jak: indywidualne uwarunkowania zachowania się człowieka, zachowania grupowe, komunikowanie się, konflikty w organizacji, przywództwo i style kierowania, teoria motywacji, kultura organizacyjna czy zmiany organizacyjne. Jednak problemy związane z tymi zagadnieniami są jak najbardziej aktualne i dla wielu instytucji gospodarczych i administracyjnych stanowią źródło niesprawności i dodatkowych kosztów. Dodatkowo książka omawia bardzo obecne współcześnie [...] kwestie zachowań ludzi w warunkach różnorodności kulturowej. Wreszcie porusza zagadnienie procesów uczenia się organizacji, zdobywania za ich pomocą wiedzy i jej zastosowania. […] Książka zawiera wiedzę niezbędną osobom zajmującym stanowiska menedżerskie bez względu na szczebel zarządzania czy realizowane funkcje”.

(Z recenzji prof. zw. dr hab. M. Bratnickiego)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Uwarunkowania zachowań indywidualnych w organizacji


1.1. Percepcja
1.2. Uwaga
1.3. Inteligencja
1.4. Styl poznawczy
1.5. Temperament
1.6. Osobowość
1.7. Proces uczenia się
1.8. Typy zachowań interpersonalnych
1.9. Luki w wiedzy na temat samego siebie i innych
1.10. Podsumowanie

Rozdział 2
Zachowania organizacyjne w wymiarze grupowym


2.1. Korzyści płynące z istnienia i funkcjonowania zespołów w organizacjach
2.2. Różnice między pracą grupową a zespołem
2.3. Zagrożenia związane z pracą zespołową
2.4. Czynniki wpływające na efektywność zespołów pracowniczych

Rozdział 3
Komunikowanie się jako instrument kształtowania pożądanych zachowań organizacyjnych


3.1. Komunikacja interpersonalna – mówienie i słuchanie
3.2. Wybrane metody organizacji komunikowania się ukierunkowane na podniesienie jakości pracy i tworzenie innowacji
       3.2.1. Koła jakości
       3.2.2. Grupy i zespoły wiedzy tzw. group-team-ware
       3.2.3. Grupy wspólnych interesów
       3.2.4. Technologia otwartej przestrzeni (Open Space-Technology)
       3.2.5. Quality Audit Meeting (QAM)
       3.2.6. Koncepcja „fermentacji drożdży”

Rozdział 4
Konflikty w organizacji


4.1. Podłoże i charakterystyka konfliktów
4.2. Źródła konfliktów
4.3. Przebieg i dynamika konfliktu
4.4. Funkcje konfliktów
4.5. Rodzaje konfliktów występujących w organizacjach
       4.5.1. Konflikty intrapersonalne i interpersonalne
       4.5.2. Konflikty międzygrupowe
       4.5.3. Konflikty organizacyjne
       4.5.4. Konflikt negocjacyjny
       4.5.5. Konflikty innowacyjne
       4.5.6. Konflikty etyczne
4.6. Zarządzanie konfliktem
       4.6.1. Tradycyjne metody zarządzania konfliktem
       4.6.2. Nowoczesne metody zarządzania konfliktem
       4.6.3. Metodyka zarządzania konfliktem

Rozdział 5
Kultura organizacji


5.1. Specyfika kultury organizacyjnej – istota, warstwy, funkcje i atrybuty kultury przedsiębiorstwa
       5.1.1. Definiowanie kultury organizacji
       5.1.2. Struktura kultury przedsiębiorstwa
       5.1.3. Funkcje kultury organizacyjnej
5.2. Typologie kultur organizacyjnych
       5.2.1. Typologie kultur organizacyjnych oparte na jednym kryterium klasyfikacyjnym
       5.2.2. Zaawansowane typologie kultur organizacyjnych
       5.2.3. wielowymiarowe modele kultur organizacyjnych
5.3. Diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej

Rozdział 6
Przywództwo i style kierowania


6.1. Zawód „menedżer”
6.2. Kierownik-przywódca-lider
       6.2.1. Kierownik zespołu
       6.2.2 Przywódca zespołu
       6.2.3. Lider zespołu
6.3. Podstawy władzy kierowniczej
6.4. Wybrane typologie stylów kierowania
6.5. Koncepcje przywództwa
       6.5.1. Przywództwo transakcyjne
       6.5.2. Przywództwo transformacyjne
       6.5.3. Przywództwo charyzmatyczne
6.6. Wymagania stawiane kierownikom – podejście klasyczne
6.7. Profil kompetencji współczesnego menedżera
6.8. Podsumowanie

Rozdział 7
Wybrane teorie motywacji


7.1. Podejścia do motywacji
7.2. Podstawowe pojęcia
7.3. Ogólne modele procesu motywacji
7.4. Teorie motywacji
7.5. Wnioski wynikające z teorii motywacji

Rozdział 8
Procesy uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych


8.1. Wprowadzenie do teorii uczenia się ludzi i organizacji uczącej się
8.2. Proces uczenia się organizacji i ogólne warunki jego realizacji
8.3. Niektóre sposoby uczenia się organizacji
8.4. Formalny i nieformalny system uczenia się organizacji
8.5. Zasady organizacji uczącej się
8.6. Wnioski odnośnie modyfikacji zachowań poprzez procesy organizacyjnego uczenia się

Rozdział 9 Zmiana i doskonalenie organizacji

9.1. Podłoże i charakterystyka konfliktów
       9.1.1. Wskazania formułowane w odniesieniu do procesu zmian
       9.1.2. Strategie wdrażania zmian
       9.1.3. Opór wobec zmian
       9.1.4. Proces adaptacji do zmian
       9.1.5. Przeciwdziałanie wystąpieniu oporu i jego przezwyciężanie
       9.1.6. Zmiany a partycypacja i kultura organizacyjna
9.2. „Doskonalenie (rozwój) organizacji” (organization development, OD) – istota i założenia
9.3. Etapy doskonalenia organizacji
9.4. Rozwój organizacji poprzez innowacje
9.5. Rozwój organizacji poprzez koewolucję

Rozdział 10 Różnorodność kulturowa w organizacji

10.1. Kultura a człowiek
10.2. Kulturowe uwarunkowania komunikacyjne
       10.2.1. Wymiar werbalny
       10.2.2. Wymiar niewerbalny

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Daniel Gach: rozdział 1 (1.8-1.9), 2, 6 (współautorstwo), 9 (9.2)
Bogusz Mikuła: rozdział 7,8
Anna Pietruszka-Ortyl: rozdział 5, 6 (współautorstwo)
Arkadiusz Potocki: wprowadzenie, rozdział 3,4
Renata Winkler: rozdział 1 (1.1-1.7), 9 (9.1), 10

Recenzent: prof. zw. dr hab. Mariusz BratnickiCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków