Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka,
praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego,
ISBN 83-907648-3-0,
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie,
Antykwa s.c., Chrzanów 2000, ss. 341„Publikacja ta jest zbiorem materiałów z konferencji naukowej nt. „Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka”, zorganizowanej 28 czerwca 2000 roku przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie. Publikacją tą autorzy chcą przybliżyć czytelnikom osiągnięcia naukowo – badawcze Uczelni chrzanowskiej i współpracujących z nią naukowców i praktyków. Zawarte są w niej wszystkie referaty, zarówno wygłoszone podczas obrad, jak i te, które zostały zgłoszone na konferencję. ...Zarówno teoria, jak i praktyka zarządzania stawiają sobie pytania: czy metody zarządzania dające przewagę konkurentów europejskich i światowych są możliwe do skopiowania w warunkach polskiej gospodarki? Czy rezygnacja z samodzielnego działania na rynku i nawiązanie trwałej współpracy z innymi europejskimi i światowymi firmami to szansa dla naszych przedsiębiorstw, konieczność czy też zagrożenie? Strategia globalna nie musi mieć charakteru ogólnoświatowego, może być strategią na poziomie regionalnym. Zatem rodzi się kolejne pytanie: czy w świetle perspektywy integracji Polski z Unią Europejską nasze przedsiębiorstwa nie powinny opracowywać globalnych strategii konkurencji z eurofirmami? Takich pytań rodzić się może więcej .Stąd poczesne miejsce w obradach Konferencji Naukowej zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nt. „Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka” zajęła problematyka wpływu globalizacji na metody zarządzania i zachowania przedsiębiorstw w warunkach nie spotykanej dotąd konkurencji i jej specyfiki.”

(Ze wstępu A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

Wystąpienie Rektora Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prof. zw. dr hab. Aleksandra Zeliasia

Otwarcie konferencji

Część I
Wpływ globalizacji na zarządzanie


1. Lesław H. Haber: Przedsiębiorczość w zarządzaniu parametrem globalizacji systemów gospodarczych.
2. Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter: Franchising – nowoczesna strategia zarządzania rynkiem.
3. Arkadiusz Potocki, Anna Pietruszka: Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw.
4. Adam Szałkowski: Problemy globalizacji w zarządzaniu zasobami pracy. 5. Hanna G. Adamkiewicz: Wpływ globalnych strategii konkurencji na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unią Europejską.
6. Grzegorz Białas: Bariery konkurencyjności w przemyśle spożywczym w Polsce.
7. Jacek Chudzik: Globalizacja jako wyzwanie dla nowoczesnego zarządzania.
8. Iwona Gorzeń: Zarządzanie eksportem w środowisku międzynarodowym.
9. Anna Korombel, Adam Kruk: Ekonomiczno – finansowe skutki działania inwestorów zagranicznych na rynku polskim na przykładzie Spółki Akcyjnej „AGORA”.
10. Marian Molasy: Współczesne tendencje transformacji organizacyjnej przedsiębiorstw.
11. Waldemar Polak: Zarządzanie w warunkach gospodarki informacyjnej.
12. Katarzyna Skrzewska: Analiza otoczenia dalszego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność na rynku globalnym (na przykładzie przedsiębiorstwa armatorskiego).
13. Jan Szczygielski: Koncepcje wzrostu wartości firmy – uwarunkowania finansowe.
14. Bernard Ziebicki: Zasady tworzenia i funkcjonowania organizacji inteligentnych.

Część II
Rola kadr we współczesnym zarządzaniu


1. Halina Chwistecka-Dudek: Rola etyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
2. Kazimierz Perwchuda: Kod genetyczny menedżera.
3. Czesław Sikorski: O potrzebie indywidualizmu w pracy zespołowej.
4. Magdalena Bilińska, Agata Pietroń-Pyszczek: Wybrane aspekty rrealizacji koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.
5. Halina Czubasiewicz: Oczekiwania wobec kierowników w świetle SOOP – analiza kryteriów stosowanych w SOOP.
6. Jolanta Ingram: Organizacja pracy menedżera warunkiem jego sukcesu – wyniki badań.
7. Bogusz Mikuła: Nowe koncepcje rozwoju zawodowego.
8. Agnieszka Krawczyk: problemy zarządzania czynnikiem ludzkim w przedsiębiorstwach rolniczych Opolszczyzny w świetle badań empirycznych.
9. Laura Płatkowska: Problemy zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach rolniczych województwa opolskiego po transformacji gospodarczej. Wyniki badań empirycznych.

Część III
Zarzadzanie w praktyce


1. Anita Mutwil, Barbara Kos: Jakość w zarządzaniu podmiotami sektora transportu.
2. Beata Karnat: Znaczenie analizy jakościowej w zarządzaniu marketingowym na przykładzie zakładu hotelarskiego.
3. Hanna Mackiewicz: Determinanty jakości usług hotelarskich na przykładzie małych przedsiębiorstw hotelarskich.
4. Hubert Obora, Marek Ćwiklicki: Możliwości wykorzystania niektórych metod TQM.
5. Bogdan Gregor, Marcin Stawiszyński: Zarządzanie informacjami na użytek procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
6. Małgorzata Zdon: Zastosowanie internetu na rynku usług turystycznych.
7. Aldona – Małgorzata Dereń: Uwagi o zawieraniu umów on-line.
8. Ryszard Iwańczyk: Reengineering – jako współczesna metoda restrukturyzacji przedsiębiorstw.
9. Piotr Grajewski: Procesowe kształtowanie struktur organizacyjnych.
10. Barbara Kos, Anita Mutwil: Zarządzanie zintegrowanym łańcuchem dostaw.
11. Angelika Wodecka – Hyek: Rozwiązywanie konfliktów organizacyjnych za pomocą metody Daniela Dana.
12. Stanisław Zalewski: Przyczynek do sprawstwa odchylenia kosztowego.

Informacje o autorach referatów

Recenzenci:
prof. dr hab. Wacław Adamczyk
prof. nadzw. dr hab. Wanda Błaszczyk
prof. dr hab. Anna Czubała
prof. dr. hab. Janusz Teczke


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków