Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A.,
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie,
ISBN 83-7252-071-2,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2001, ss. 132„Jedną z właściwości człowieka jest odczuwanie potrzeb. Oprócz ogólnej koncepcji teoretycy opracowali liczne typologie potrzeb, z których najpopularniejszej dokonał A. Maslow. Okazuje się, że potrzeby wywołują u ludzi działania zmierzające do ich zaspokojenia lub wygaszenia. Człowiek dążąc do zaspokojenia swych potrzeb, odbiera rozmaite bodźce pochodzące z otaczającego świata, co można nazwać procesem komunikacyjnym. Nadawcą komunikatów w postaci bodźców jest otoczenie, człowiek zaś jest ich odbiorcą. Bodźce wywołują odpowiednie reakcje organizmu człowieka, jako pochodne sygnałów z otoczenia. Jednak tylko część tych sygnałów ma pewne znaczenie w procesie zaspokajania, czy wygaszania potrzeb. Oczywiście liczne potrzeby mają rożną skalę ważności dla człowieka. Konieczność zaspokojenia ważniejszych spycha na dalszy plan pozostałe. Hierarchia ta dotyczy także bodźców, które umożliwiają zaspokojenie potrzeb, a zmienia się ona pod wpływem nie tylko cech osobniczych człowieka, ale i sygnałów zewnętrznych. Społeczeństwo wpływa nie tylko na sposób zaspokajania potrzeb, ale także na samo zjawisko ich występowania. Kontakty społeczne powodują także u jednostek powstawanie określonej hierarchii potrzeb. Nie należy bagatelizować rangi problemów komunikacji nie tylko w wymiarze jednostki ludzkiej, jaką jest pracownik, ale i w wymiarze grupowym – społecznym (przedsiębiorstwo, społeczeństwo).”

(Ze wstępu A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział I
Komponenty organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie


1. Istota komunikowania się i informacji oraz wzajemne relacje.
2. Składniki procesu komunikowania się.
3. Kierunki i sieci przepływu informacji.
4. Komunikacja interpersonalna: formalna pisemna i formalna ustna. Zasady mówienia i słuchania.
5. Komunikacja nieformalna i sieć przepływu pogłosek.
6. Języki niewerbalne, ich narzędzia i znaczenia.
7. Typy zachowań uczestników komunikowania się.

Rozdział II
Tworzenie jednostek organizacyjnych do spraw rozwiązywania problemów decyzyjnych i realizacji zadań


1. Grupy, zespoły zadaniowe, komitety.
2. Obrady i ich formy.
3. Grupy i zespoły wiedzy tzw. Group-Team Ware.
4. Koła jakości.
5. Zespoły twórczego zaangażowania w jakość D. Petersena.
6. Zespół do spraw przeprowadzenia oceny przełożonego – „radar personalny”.
7. Metoda wewnętrznego marketingu personalnego.
8. „Gorąca grupa”.
9. Grupa T – zespołowy trening wrażliwości.

Rozdział III
Metody analizy komponentów komunikacji


1. KSS – Metoda analizy systemu komunikacji.
2. KIWA – Analiza wartości informacji i komunikowania.

Recenzent: prof. zw. dr hab. Urszula GrosCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków