Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B., Potocki A.,
Humanizacja organizacji pracy. Aspekty metodologiczne,
ISBN 83-87239-46-1,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 1998, ss. 224„Obecnie coraz szerzej zaczyna się używać takiego pojęcia, jak „jakość życia”, której istotnym elementem jest „jakość pracy”. Podstawowym parametrem jakości pracy jest stopień zhumanizowania, czy też inaczej mówiąc, stopień dehumanizacji na różnych stanowiskach w określonym kraju. Co prawda pojęcie „jakości pracy” jest różnie pojmowane, ale istnieje daleko idąca zbieżność między różnymi badaczami, że wiąże się ono z ogólną kulturą danego społeczeństwa. Można zatem przyjąć, że zakres stosowania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy w danym kraju jest miarą jego rozwoju cywilizacyjnego. Humanizacja pracy (w tym organizacji pracy) jest w naszym kraju konieczna przynajmniej z kilku powodów. Pierwszym z nich jest bez wątpienia inna pozycja wykonawcy w procesie pracy aniżeli kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu. Po drugie, upodmiotowieniu obywateli w zarządzaniu państwem nie towarzyszy, niestety upodmiotowienie w zakładzie pracy. W teoriach ekonomicznych i praktyce zarządzania przyszłość naszego kraju upatruje się w przekształceniach własnościowych, pomija się lukę organizacyjną i niestety często pracowników traktuje się na równi z innymi zasobami przedsiębiorstw. Po trzecie, doprowadzenie przebiegów pracy w wielu firmach do szczytów sprawności, pojmowanej jako intensywność ruchów, spowodowało zjawisko dehumanizacji organizacji pracy, które stało się barierą dla dalszego rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego. Podstawowym celem niniejszej publikacji jest wskazanie na fakt dużej różnorodności metod humanizacji organizacji pracy, które niestety nie są znane większości menedżerów różnych szczebli zarządzania. Udostępnienie tej publikacji studentom wydziałów zarządzania różnych uczelni, a także praktykom zarządzania przyczyni się do usunięcia przynajmniej jednej z barier wdrażania nowoczesnych zhumanizowanych metod organizacji i zarządzania, jaką jest brak łącznego zestawienia różnych mało znanych i rozproszonych po różnych wydawnictwach opisów metod humanizacji pracy”.

(Ze wstępu autorzy)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Idea humanizacji organizacji pracy


1.1. Pojęcie i koncepcje humanizacji pracy.
1.2. Zjawisko dehumanizacji organizacji i skutki jego oddziaływania na człowieka.
1.3. Ewolucja badań nad humanizacją pracy w sferze administracji przedsiębiorstwa.

Rozdział 2
Dehumanizacja pracy


2.1. Przegląd koncepcji klasyfikacji czynników dehumanizacji pracy.
2.2. Koncepcja płaszczyzn humanizacji organizacji pracy.
       2.2.1. Płaszczyzna przebiegu pracy.
       2.2.2. Płaszczyzna społecznego środowiska pracy.
       2.2.3. Płaszczyzna materialnego środowiska pracy.
       2.2.4. Płaszczyzna możliwości człowieka.
2.3. Metody identyfikacji, badania i eliminacji zjawiska dehumanizacji organizacji pracy.

Rozdział 3
Metody identyfikacji i badania czynników dehumanizacyjnych


3.1. Metoda analizy pracy.
3.2. Metody testowe.
3.3. Metoda diagnozy efektywności systemu motywacji.
3.4. Metoda określania typu klimatu organizacyjnego
3.5. Lista kontrolna do oceny uciążliwości pracy na stanowiskach sfery administracyjnej.
3.6. Ankieta Bluma i Russa do badania hierarchii niektórych motywów pracy.
3.7. Metoda kosztów ukrytych.

Rozdział 4
Metody humanizowania organizacji pracy


4.1. Rotacja pracy.
4.2. Rozszerzanie pracy.
4.3. Wzbogacanie pracy.
4.4. Metoda zadań dodatkowych.
4.5. Metoda grup autonomicznych.
4.6. Projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy biurowej.
       4.6.1. Uwagi wstępne.
       4.6.2. Metodyka projektowania zhumanizowanej organizacji pracy biurwej.
4.7. Metoda ASTEX.
4.8. Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy.
       4.8.1. Uwagi wstępne.
       4.8.2. Metody wydłużania czasu pracy zakładu przy zachowaniu wymiaru czasu pracy pracownika wynoszącego 40 godzin tygodniowo.
       4.8.3. Metody organizacji czasu pracy w niepełnym wymiarze oparte na dzieleniu obsady jednego stanowiska między kilku wykonawców.
4.9. Metoda MAPS.
4.10. Metoda kół jakości.
4.11. Metoda radaru personalnego.
4.12. Metoda wewnętrznego marketingu kadrowego.
4.13. Metoda kształtowania innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego.

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Bogusz Mikuła: podrozdział 1.2, 1.3, 2.3, 3.1, 3.3, 3.6, 4.4, 4.6
Arkadiusz Potocki: podrozdział 3.4, 3.7, 4.7 – 4.9, 4.11 – 4.13
Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki: podrozdział 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 3.5, 4.1 – 4.3, 4.5, 4.10

Recenzent: prof. zw. dr hab. Zofia MikołajczykCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków