Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego,
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Bogusza Mikuły,
ISBN: 978-83-62511-61-7,
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2012, ss. 447.„Rok 2012 jest czasem szczególnym dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Uczelnia obchodzi 20-lecie istnienia Wydziału Zarządzania, a dodatkowo w roku tym przypada 40-lecie pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego. Od samego początku kariera naukowo-dydaktyczna Profesora Arkadiusza Potockiego ściśle związana jest z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, a jak pięknie się złożyło, dokładnie jej połowa – licząc do dnia dzisiejszego – z Wydziałem Zarządzania, w którego rozwoju i funkcjonowaniu Profesor od początku aktywnie uczestniczył. Dla uczczenia tego jubileuszu zrodziła się idea zorganizowania w dniach 31 maja i 1 czerwca 2012 roku konferencji naukowej pt. „Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu” oraz przygotowania księgi pamiątkowej z tej okazji, która jako monografia naukowa pod tym samym tytułem będzie podstawą na wskazanej konferencji do podjęcia dyskusji naukowych na temat stanu, perspektyw i kierunków rozwoju nauki o zarządzaniu.
Budującym jest fakt, że podjęta w niniejszej książce tematyka była i jest przedmiotem zainteresowania oraz prac naukowych Prof. zw. dr hab. Arkadiusza Potockiego, jak i całego zespołu uczniów Profesora, w tym wszystkich pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych. Obejmuje ona historię naukowego zarządzania, społeczno-gospodarczy kontekst zarządzania organizacjami, koncepcje zarządzania, w tym innowacjami i wiedzą, problematykę zachowań ludzi w organizacjach, zarządzanie procesami informacyjno-komunikacyjnymi, a także metody organizacji i zarządzania. Całość zagadnień zebrana została w pięciu ściśle związanych ze sobą częściach....”.

(Ze wstępu prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła)


ZACHĘCAMY DO POBRANIA NASZEJ PUBLIKACJI W WERSJI PDF. Możesz pobrać książkę w całości oraz poszczególne artykuły klikając na interesującą pozycję.
(by pobrać książkę kliknij)


SPIS TREŚCI

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki - Nota biograficzna

Wstęp

Rozdział 1
FUNDAMENTY ZARZĄDZANIA - HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ


1. Marek Jabłoński: Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami.
2. Janusz Czekaj: Rozwój systemów premiowania w klasycznej szkole zarządzania.
3. Marek Szarucki: Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu.
4. Bogusław Kaczmarek: W kierunku nowoczesnego zarządzania - wybrane problemy.
5. Anna Pietruszka-Ortyl: Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu.

Rozdział 2
STRATEGIA I OTOCZENIE ORGANIZACJI


1. Ewa Stańczyk-Hugiet: Przewaga konkurencyjna - ewolucja źródeł.
2. Rafał Krupski: Wiedza i postawy pracownicze w badaniach empirycznych w konwencji zasobowej zarządzania strategicznego.
3. Barbara Czerniachowicz: Zasoby przedsiębiorstwa jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej.
4. Adam Nalepka, Janusz Bąk: Implikacje praktyczne koncepcji słabych sygnałów dla zarządzania strategicznego.
5. Jan Skalik: Kulturowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju organizacji gospodarczych.
6. Janina Stankiewicz, Marzena Góralczyk: Zmienność otoczenia a kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w kontekście jej związków z kulturą organizacyjną.
7. Jolanta Kurkiewicz, Ewa Soja, Marcin Stonawski: Zmiany demograficzne a starsi pracownicy w Polsce. Wyniki badań przedsiębiorstw i instytucji publicznych.
8. Grażyna Śmigielska: Kompetencje w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem handlowym.
9. Agnieszka Żbikowska: Strategie obsługi nabywców w budowaniu pozycji konkurencyjnej polskich eksporterów.
10. Tomasz Kafel: Teoria i praktyka zarządzania organizacjami pozarządowymi - wybrane aspekty.

Rozdział 3
KSZTAŁTOWANIE ZACHOWAŃ LUDZI W ORGANIZACJACH


1. Izabela Bednarska-Wnuk, Katarzyna Januszkiewicz: Oblicza kariery w XXI wieku.
2. Kazimierz Perechuda, Daria Hołodnik: Interferencja teorii organizacji i teorii sportu. Przypadek decyzyjny: coaching sportowy (tenis ziemny) a coaching biznesowy (przełożony-podwładny).
3. Janina Stankiewicz, Marta Moczulska: Czynniki klimatu organizacyjnego warunkujące efektywne zaangażowanie pracowników.
4. Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter: Kultura organizacyjna w zarządzaniu organizacją wielokulturową.
5. Joanna Małgorzata Michalak: „Osobowość sieciowa" jako efekt zmian wzorców zachowań w organizacjach epoki globalnej gospodarki elektronicznej.
6. Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk: Realne zarządzanie zasobami ludzkimi w wirtualnym świecie.
7. Jolanta Bieńkowska: Zmiana wyznaczników zachowań ludzi w organizacji.
8. Mariusz Cielemęcki: Zarządzanie talentami - „korporacyjny neologizm" czy wymóg współczesności?
9. Jacek Kopeć: Przywódca umiejętnie kształtujący zachowania talentów.

Rozdział 4
ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI I WIEDZĄ W ORGANIZACJI


1. Katarzyna Kozioł-Nadolna: Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku.
2. Danuta Surówka-Marszałek: Rola wiedzy w kreowaniu innowacji.
3. Jerzy Baruk: Innowacyjność w komunikowaniu własnych działań społeczeństwu.
4. Mieczysław Morawski: Zmiany w sposobach realizacji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach zorientowanych na wiedzę.
5. Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski: Zarządzanie wiedzą z perspektywy działu zasobów ludzkich.

Rozdział 5
INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI


1. Adam Stabryła: Metodyka analizy systemów zarządzania procesowego.
2. Leszek Kozioł: Kontrakty menedżerskie w systemie nadzoru i zarządzania przedsiębiorstwem.
3. Marek Ćwiklicki: Zarządzanie z perspektywy koncepcji relacji złożonych procesów reakcji.
4. Bernard Ziębicki: Metodyka oceny efektywności organizacyjnej.
5. Hubert Obora: Japońska metodyka rozwiązywania problemów QC-Story.
6. Renata Oczkowska: Offshoring w świetle wybranych koncepcji ekonomicznych.
7. Maciej Walczak: System utrzymania ruchu czynnikiem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
8. Angelika Wodecka-Hyjek: Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości sektora publicznego.
9. Grzegorz Chalupczak: Dylematy zarządzania w publicznej ochronie zdrowia we współczesnej Polsce (między samorządnością a centralnym zarządzaniem).

Recenzenci:

Prof UEK dr hab. Janusz czekaj
Prof UEK dr hab. Paweł Lula
Prof UEK dr hab. Anna Malina
Prof UEK dr hab. Renata Oczkowska


Redakcja rechniczna:

Mgr Paweł Łukasik
Mgr Marek Makowiec
Dr Anna Pietruszka-Ortyl
Dr Renata Winkler


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków