Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych,
praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego,
ISBN 978-83-7641-119-4,
Difin, Warszawa 2009, ss. 568Publikacja ta jest zbiorem materiałów z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”, która odbyła się w dniach 15-17 września 2009 r. w Hotelu "Hyrny" w Zakopanem, a była zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Publikacja ta jest zbiorem 54 zrecenzowanych artykułów wygłoszonych podczas konferencji oraz tych, które zostały zgłoszone na konferencję.

„...Jednym z terminów, który w ostatnich latach „zrobił błyskotliwą karierę” jest globalizacja. Choć jest ona różnie pojmowana, to bez wątpienia jest ona konsekwencją nowych rozwiązań problemów pojawiających się na przełomie XX i XXI wieku, wśród których wymienić można ekonomiczne, społeczne, techniczne, ekologiczne itd., które mają wymiar światowy. Z pewnością zostały one wywołane przez gwałtowny rozwój gospodarczy i cywilizacyjny, jaki miał miejsce w ostatnich sześćdziesięciu latach. Zainteresowanie terminem „globalizacja” w teorii i praktyce zarządzania wynika z procesów koncentracji kapitału i tworzeniem się wielu ponadnarodowych organizacji. To owocuje konkurencją na skalę dotychczas nieznaną także na rynkach regionalnych i krajowych. Świadomość tego prowadzi w instytucjach gospodarczych i administracyjnych do przeobrażeń w ich funkcjonowaniu. Ich celem jest oczywiście trwanie organizacji, które w warunkach panującego obecnie kryzysu finansowego należy uznać już za sukces.
W niniejszej publikacji podjęta zostanie próba określenia jakie zmiany nastąpiły w funkcjonowaniu organizacji w aspekcie społecznym, co jest szczególnie istotne z tego względu, że organizacje są systemami społecznymi. Oznacza to, że tworzą je ludzie i od nich zależy upadek, trwanie, czy rozwój organizacji. Zatem zasadne jest udzielnie odpowiedzi na pytania: jak funkcjonuje pracownik w organizacji? Czy globalizacja wpłynęła na zmianę jego roli? Czy kapitał ludzki jest traktowany przez menedżerów jako najważniejszy czynnik rozwoju organizacji? Takich pytań nasuwa się oczywiście więcej. W książce zaprezentowane zostaną poglądy na te kwestie zarówno teoretyków, jak i praktyków zarządzania...”

(Z wprowadzenia A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Doskonalenie przywództwa i zarządzania kapitałem ludzkim


1. Barabasz Adela: Organizacja w perspektywie psychoanalitycznej – wybrane zagadnienia.
2. Białasiewicz Maria: Motywacyjne aspekty podejścia kompetencyjnego do zarządzania zasobami ludzkimi.
3. Czarnecka-Wójcik Ewa, Wójcik Marian: Pomiar i ocena skuteczności oraz efektywności przywództwa. Analiza teorii i praktyki.
4. Grabus Małgorzata: Ocena przez podwładnych jako narzędzie zmiany postaw pracowników.
5. Jabłoński Marek: Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji.
6. Jasiński Zdzisław: Pracownik w nowych warunkach techniczno-technologicznych przedsiębiorstwa.
7. Jończyk Joanna: Diagnoza czynników motywacyjnych w podlaskich mikroprzedsiębiorstwach.
8. Kacała Joanna: Kultura organizacyjna w siłach zbrojnych RP a oczekiwania przyszłej kadry oficerskiej.
9. Kawka Tomasz: Pracownik w czasach nowej gospodarki.
10. Kozina Andrzej, Walas-Trębacz Jolanta: Przedsiębiorca jako agent zmiany.
11. Kwiecień Anna: Nowoczesne systemy wynagrodzeń jako przejaw zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
12. Lachiewicz Stefan: Zmiany w sferze pracy menedżerskiej w warunkach nowych form organizacji przedsiębiorstw.
13. Listwan Tadeusz: Kierunki zmian funkcji personalnej w przedsiębiorstwach.
14. Łasiński Gabriel, Głowicki Piotr, Korwek Ewa: Audyt menedżerski jako instrument zarządzania i rozwijania kadr kierowniczych na przykładzie Sitech Sp. z o.o.
15. Matejun Marek: Kompetencje menedżerów w procesie internacjonalizacji małych i średnich firm technologicznych.
16. Morawski Mieczysław: Wyłanianie elity w aspekcie zmian zarządzania zasobami ludzkimi firmy.
17. Piórkowska Katarzyna: Charakter postaw i zachowań pracowniczych w warunkach turbulencji otoczenia.
18. Piwoni – Krzeszowska Estera, Łakoma Agnieszka, Kozłowska Anna: Zmiany aktywności zawodowej kobiet w obliczu nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem.
19. Stankiewicz Janina, Łychmus Patrycja, Bortnowska Hanna: Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych.
20. Stuss Magdalena Maria: Zachowania pracowników w fazie POST MERGER.
21. Walecka Anna: Zachowania menedżerów w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie.
22. Zając Piotr: Zastosowanie controllingu personalnego w praktyce gospodarczej.

Rozdział 2
Zarzadzanie oparte na wiedzy


1. Baruk Jerzy: Zarządzanie innowacjami i jego wspomaganie wiedzą.
2. Cielemęcki Mariusz: Zarządzanie talentami jako koncepcja budowania lojalności i ograniczania odejść z organizacji kluczowych pracowników.
3. Czubasiewicz Halina: Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi.
4. Dziura Bernadetta: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach województwa podkarpackiego.
5. Kobyłko Grzegorz: Podnoszenie sprawności systemu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwie poprzez instytucjonalne wspomaganie organizacji procesów poznawczych.
6. Kowalewski Marcin: Współczesne systemy pomiaru efektywności organizacyjnej.
7. Kozioł Leszek: Model systemu innowacyjności w przedsiębiorstwie bazującym na wiedzy.
8. Kwiotkowska Anna: Wiedza akademicka w kreowaniu przedsięwzięć nowej technologii.
9. Lachowicz Piotr: Ochrona wiedzy w polskich organizacjach gospodarczych oraz w administracji publicznej.
10. Leja Krzysztof: Doskonalenie relacji uniwersytetu z otoczeniem na przykładzie wybranych uczelni technicznych.
11. Łukasik Paweł: Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.
12. Perechuda Kazimierz, Idzikowski Wojciech: Przesłanki eventowego coachingu agenta wiedzy.
13. Pichlak Magdalena: Wokół pomiaru innowacyjności organizacji – zalety i wady działalności patentowej.
14. Pietruszka-Ortyl Anna: Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy.
15. Stabryła Adam: Metodyka oceny potencjału wiedzy w przedsiębiorstwie.
16. Tabaszewska Edyta: System zarządzania wiedzą na przykładzie TETA SA.
17. Ziębicki Bernard: Założenia modelu oceny efektywności organizacji uczącej się.

Rozdział 3
Zarządzanie w warunkach wielokulturowości


1. Gajek Katarzyna: Postrzeganie procesów wielokulturowych w organizacji przez jej menedżerów.
2. Glińska-Neweś Aldona: Specyfika kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw z perspektywy zarządzania wiedzą.
3. Krupski Rafał, Stańczyk Sylwia: Mariaże organizacyjne – konsekwencje kulturowe.
4. Rutka Ryszard, Czerska Małgorzata: Kultura organizacji jako determinanta sprawności zmian.
5. Winkler Renata: Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach.

Rozdział 4
Komunikacja we współczesnych organizacjach


1. Bernais Jolanta, Flak Olaf: Komunikacja pomiędzy grupami międzynarodowymi. Wyniki eksperymentu.
2. Makowiec Marek: Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy.
3. Makowiec Marek, Matusiński Wojciech: Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji.
4. Makowiec Marek, Słowik Jacek: Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP.
5. Mikuła Bogusz: Skuteczność procesów komunikacji – prezentacja wyników badań empirycznych.
6. Moroz Mirosław: Telepraca jako sposób zwiększania elastyczności organizacji.
7. Paliwoda-Pękosz Grażyna: Technologia sieci semantycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
8. Potocki Arkadiusz: Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji.
9. Słowik Jacek: Wybrane problemy wdrażania systemów informatycznych w obszarze łańcucha dostaw dla potrzeb konsolidacji przedsiębiorstw.
10. Stefaniuk Tomasz: Skuteczność pracy zespołu wirtualnego.

Recenzenci:
prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
prof. dr hab. Arkadiusz Potocki
prof. dr hab. Adam Szałkowski

Redakcja techniczna:
mgr Marek Makowiec
mgr Paweł ŁukasikCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków