Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Instrumenty i obszary przeobrażeń i zmian organizacyjnych w warunkach globalizacji,
praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego,
ISBN 978-83-7641-120-0,
Difin, Warszawa 2009, ss. 555Publikacja niniejsza jest efektem badań pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwesytetu Ekonomicznego w Krakowie prowadzonych w ramach tematu "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu" oraz wyników studiów i wdrożeń uczestników (praktyków i teoretyków zarządzania) II Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez ww. Katedrę pt. „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”, w Zakopanem w dniach 15-17 września 2009 r.

„...Przyjmując, że globalizacja to ogólnoświatowe (kontynentalne, regionalne) procesy obejmujące postęp techniczno-organizacyjny, technologie komunikacyjne, nowe formy współpracy politycznej i ekonomicznej między państwami, które determinują procesy gospodarowania i zarządzania organizacjami, można zastanowić się w jakich obszarach przekłada się ona funkcjonowanie organizacji. Otóż na naszych oczach dokonuje się w świecie proces łączenia wielkich producentów samochodów, samolotów, komputerów, farmaceutyków itd. Równolegle następuje zjawisko łączenia się banków i innych instytucji finansowych, których obszarem działania, sferą wpływów jest cały świat. Powstają giganty, które opanowują świat i inwestują coraz większe kapitały w różnych częściach świata. Skutkiem tego jest swobodny przepływ dóbr, strumieni finansowych i ludzi.
Świadomość zjawiska globalizacji i czynników ją stymulujących zmusza kierownictwa wielu firm do reagowania na różnego rodzaju zmiany w ich otoczeniu...
W niniejszej książce zostaną zaprezentowane poglądy praktyków i teoretyków zarządzania jak nie ulec w walce konkurencyjnej, w warunkach globalizacji, a także w sytuacji obecnego globalnego kryzysu ekonomicznego. Jak nie ulec to znaczy jakie stosować instrumenty zarządzania i w jakich obszarach działalności...”

(Z wprowadzenia A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Metody zmian wewnątrz organizacji i przeobrażeń w relacjach z jej otoczeniem


1. Adamik Anna: Wpływ globalizacji na strukturę związków współpracy MSP.
2. Barczak Beata: Alianse wielostronne jako koncepcja zarządzania rozwojem przedsiębiorstw.
3. Bartusik Katarzyna: Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji europejskiej.
4. Cieśliński Wojciech: Kierunki rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw – orientacja na procesy a efektywność.
5. Cyfert Szymon: Kryzysy we wdrażaniu organizacji zorientowanej na procesy.
6. Czekaj Janusz: Aktualne tendencje i bariery w doskonaleniu systemów wynagrodzeń na przykładzie wybranych polskich przedsiębiorstw.
7. Domańska-Szaruga Beata: Globalizacja i integracja rynków finansowych a polski sektor bankowy – wybrane aspekty.
8. Dudek Marek: Wirtualne drzewa wytwórcze.
9. Dziubińska Agnieszka: Rynki lokalne w strategiach korporacji zagranicznych.
10. Filipowicz Paweł: Innowacyjność przedsiębiorstwa a proces tworzenia wartości – wybrane modele strategii.
11. Flieger Michał: Implementacja technik i metod organizatorskich w systemach zarządzania współczesnych przedsiębiorstw.
12. Gach Daniel: Współdziałanie pracownicze w warunkach międzynarodowych przejęć.
13. Kaczmarczyk Jan: Zrównoważony rozwój czynnikiem warunkującym funkcjonowanie przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce.
14. Kaczmarek Bogusław: Potencjał, czy kluczowe kompetencje czynnikami sukcesu współczesnych przedsiębiorstw?
15. Kopeć Jacek: Kierunki przeobrażeń przedsiębiorstw w dobie globalizacji.
16. Kozarkiewicz Alina: Strategiczne dopasowanie portfela projektów innowacyjnych.
17. Kozioł Katarzyna: Działalność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych w Polsce.
18. Małkus Tomasz: Zastosowanie platformy logistycznej we wspomaganiu łańcucha dostaw.
19. Matusiński Wojciech: SSC i CC – jako przejaw konsolidacji administracyjnej i kompetencyjnej przedsiębiorstw ponadnarodowych.
20. Mazur Gabriela, Obrzud Jacek: Holonowe systemy montażowe.
21. Mazur Gabriela, Obrzud Jacek: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym.
22. Nogalski Bogdan, Machel Wojciech: Zmiany na rynkach globalnych i lokalnych (spadek sprzedaży) a stosowanie koncepcji CRM przez dealerów samochodów osobowych w woj. pomorskim.
23. Nogalski Bogdan, Wójcik – Karpacz Anna, Karpacz Jarosław, Innowacyjność średniego przedsiębiorstwa w świetle wyników case research.
24. Oczkowska Renata, Śmigielska Grażyna: Działania marketingu społecznego dużych sieci handlowych w Polsce w kontekście przemian strukturalnych zachodzących w handlu.
25. Olejczyk-Kita Katarzyna: Czy każde przedsiębiorstwo powinno przekształcać się w organizację w ruchu?
26. Pasieczny Jacek: Strategie firm w kryzysie.
27. Rudny Włodzimierz: Elastyczność organizacji z perspektywy schematów strategicznych.
28. Sobotkiewicz Dariusz: Zarządzanie funkcjami organicznymi w złożonych organizacjach gospodarczych w dobie globalizacji.
29. Stankiewicz Jania, Moczulska Marta: Które z partycypacyjnych metod i technik organizowania pracy indywidualnej sprzyjają kształtowaniu zachowań pracowników (w świetle wyników badań)?
30. Stosik Aneta: Wybrane aspekty zarządzania zmianami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.
31. Szopik-Depczyńska Katarzyna: Uwarunkowania aktywności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach przemysłowych województwa zachodniopomorskiego.
32. Tyrańska Małgorzata, Walas-Trębacz Jolanta: Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych.
33. Walczak Maciej: Zarządzanie kompetencjami w organizacjach województwa małopolskiego – wyniki badań ankietowych.
34. Zakrzewska-Bielawska Agnieszka: Umiędzynarodowienie i globalizacja, a strategie rozwoju przedsiębiorstw.
35. Żuk Andrzej: Kompetencje przedsiębiorstw w realizacji procesu strategicznego.

Rozdział 2
Zasoby niematerialne jako czynnik konkurencji


1. Jedynak Monika: Implementacja zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w systemach logistycznych organizacji.
2. Józefowicz Barbara: Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania marki.
3. Majchrzak Katarzyna: Wpływ reputacji przedsiębiorstwa na budowę jego wartości w warunkach globalizacji.
4. Piwoni-Krzeszowska Estera: Personalny aspekt kształtowania wartości relacji przedsiębiorstwa z klientami.
5. Plichta Jarosław: Znaczenie zaufania w zarządzaniu współczesnymi organizacjami – ujęcie transakcyjne (na podstawie wyników badań własnych).
6. Sokołowska Agnieszka: Zarządzanie społeczną odpowiedzialnością w małym przedsiębiorstwie – specyficzne cechy, kluczowe obszary i wybrane sposoby.
7. Wereda Wioletta: Współczesne aspekty zarządzania relacjami z klientem w przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych.
8. Wodecka-Hyjek Angelika: Inicjatywa Global Compact w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Rozdział 3
Globalizacja a zarządzanie jakością


1. Adamik-Citak Małgorzata: Globalizacja współczesnego języka biznesu jakim jest rachunkowość na tle Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
2. Baruk Agnieszka Izabela: Jaką rolę odgrywają marki produktów szybko zbywalnych w kształtowaniu postaw i zachowań rynkowych polskich nabywców finalnych?
3. Ćwiklicki Marek, Obora Hubert: Metoda QFD w procesie projektowania strategii organizacji.
4. Ćwiklicki Marek, Obora Hubert: Miejsce metody hoshin kanri w zarządzaniu przez jakość.
5. Major Michał, Niezgoda Janusz: Symulacyjna analiza kosztów funkcjonowania systemów operacyjnego sterowania jakością.
6. Wąsikiewicz-Rusnak Urszula: Systemy zarządzania jakością stosowane w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego.

Rozdział 4
Zmiany w zarządzaniu organizacjami nie zorientowanymi na zysk


1. Beliczyński Jan: Rozwój organizacji radiowej przez innowacje.
2. Greta Marianna, Stanisławski Robert: Instytucjonalne aspekty rozwoju euroregionów z perspektywy Strategii Lizbońskiej.
3. Greta Marianna, Kostrzewa-Zielińska Teresa, Stanisławski Robert: Lokalna i regionalna Strategia Lizbońska – szansa dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
4. Holecki Tomasz: Wykorzystanie metody scenariuszowej typu foresight w zarządzaniu publicznym.
5. Kafel Tomasz: Wybrane problemy profesjonalizacji zarządzania organizacjami pozarządowymi.
6. Kraśnicka Teresa, Głód Grzegorz: Kierunki zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi w jednostkach ochrony zdrowia.

Recenzenci:
prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
prof. dr hab. Arkadiusz Potocki
prof. dr hab. Adam Szałkowski

Redakcja techniczna:
mgr Marek Makowiec
mgr Paweł ŁukasikCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków