Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A.,
Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie,
ISBN 978-83-7251-899-6,
Difin, Warszawa 2008, ss. 176„Filozofia zarządzania strategicznego narzuciła przekonanie o potrzebie poszukiwania źródeł sukcesu przede wszystkim w otoczeniu organizacji gospodarczej. Dopiero badania nad zarządzaniem wiedzą, kapitałem intelektualnym i innymi elementami wartości niematerialnch wskazały na fakt istnienia wewnątrz przedsiębiorstw istotnego potencjału sukcesu, do którego należy zaliczyć sprawną komunikację wewnątrzorganizacyjną. W konsekwencji każdy menedżer powinien zostać wyposażony w odpowiednią wiedzę w zakresie komunikowania się oraz znajomość zasad i metod wspomagających procesy komunikacyjne. Temu celowi służy niniejsze opracowanie. Autor przedstawia w nim chcralterystykę procesu komunikowania się i poszczególnych jego elementów, a następnie omawia metody komunikacji nastawoine na twórcze rozwiązywanie problemów, realizację zadań oraz partycypację pracowników w zarządzaniu. Ostatnia część pracy poświęcona jest narzędziom dostosowania struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa do strumieni przepływu informacji; analizie systemu komunikacji oraz analizie wartości komunikowania, opracowanych i stosowanych w Niemczech, a zasługujących na popularyzację w Polsce.

(Z recenzji K. Perechuda)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Komponenty organizacji komunikacji w przedsiębiorstwie


1.1. Istota komunikowania, komunikowania się i informacji oraz wzajemne relacje.
1.2. Elementy procesu komunikowania się.
1.3. Kierunki sieci przepływu informacji.
1.4. Komunikacja interpersonalna: formalna pisemna i formalna ustna. Zasady mówienia i słuchania.
1.5. Komunikacja nieformalna i sieć przepływu pogłosek.
1.6. Języki niewerbalne, ich narzędzia i znaczenia.
1.7. Typy zachowań uczestników komunikowania się.

Rozdział 2
Metody komunikacji ukierunkowane na twórcze rozwiązywanie problemów, realizację zadań oraz partycypację pracowników w zarządzaniu


2.1. Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne i innowacje.
2.2. Grupy, zespoły zadaniowe, komitety.
2.3. Obrady i ich formy.
2.4. Wspólnoty praktyków (communities of practice).
2.5. Grupy i zespoły wiedzy tzw. Group-Team Ware.
2.6. Grupy wspólnych interesów.
2.7. Technologia otwartej przestrzeni (Open Space-Technology).
2.8. Koła jakości.
2.9. Quality Audit Meeting (QAM).
2.10. Zespoły twórczego zaangażowania w jakość D. Petersena.
2.11. Koncepcja „fermentacji drożdży”.
2.12. Zespół do spraw przeprowadzenia oceny przełożonego – „radar personalny”.
2.13. Metoda wewnętrznego marketingu kadrowego.
2.14. „Gorąca grupa”.
2.15. Grupa T – zespołowy trening wrażliwości.

Rozdział 3
Wbrane metody projektowania i analizy systemów informacyjnych w przedsiębiorstwie


3.1. KSS – Metoda analizy systemu komunikacji (Die Kommunikations-System-Studie).
3.2. KIWA – Analiza wartości informacji i komunikowania (Die Kommunikations und Informations-Wertanalyse).

Bibliografia

Recenzent: prof. zw. dr hab. Kazimierz PerechudaCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków