Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach,
praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego,
ISBN 978-83-7251-753-1,
Difin, Warszawa 2007, ss. 584„Publikacja niniejsza jest efektem badań pracowników Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie prowadzonych w ramach tematu "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu" oraz wyników studiów i sdrożeń ucestników (praktyków i teoretyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej przez ww. Katedrę pt. „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania”, w Zakopanem w dniach 8-10 czerwca 2007 r.
...Publikacja ta jest dziełem nie tylko teoretyków, ale i praktyków zarzadzania, co jest dużym jej walorem. Adresowana jest ona do studentów, praktyków, ale także nauczycieli akademinckich.”

(Z wprowadzenia A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Instrumenty przeobrażeń organizacyjnych


1. Jerzy Baruk: Zarządzanie przez innowacje nowoczesną metodą zarządzania przedsiębiorstwem.
2. Szymon Cyfert: Ograniczenia metod doskonalenia procesów wykorzystywanych w polskich przedsiębiorstwach.
3. Michael Connor: Understanding Six Sigma.
4. Wojciech Czakon: Koopetycja jako niestabilność więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa.
5. Janusz Czekaj: Wybrane modele premiowania we współczesnej organizacji gospodarczej.
6. Krzysztof Ćwik: Strategie przedsiębiorstw międzynarodowych w dobie globalizacji.
7. Marek Ćwiklicki: Przyczyny zmian w metodach zarządzania .
8. Waldemar Glabiszewski: Motywy proinnowacyjnej aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego.
9. Robert Grzanka: Offshoring w sektorze usługowym – internacjnalizacja produkcji usług.
10. Anna Grześ: Rola outsourcingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
11. Tomasz Kafel: Wykorzystanie podejścia zasobowego w formułowaniu Strategii Błękitnego Oceanu.
12. Alina Kozarkiewicz: Strategiczne aspekty współczesnego zarządzania projektami.
13. Andrzej Kozina: Strategie negocjacji wielostronnych.
14. Leszek Kozioł: Koncepcja mapy kapitału przedsiębiorczości.
15. Grzegorz Krzos: Zarządzanie projektami we współczesnych organizacjach.
16. Stefan Lachiewicz, Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Kierunki i uwarunkowania rozwoju zewnętrznego dużych firm produkcyjnych.
17. Janusz Marek Lichtarski: Zespoły zadaniowe w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw – wyniki badań empirycznych.
18. Gabriela Mazur, Marek Dudek: Analiza konfiguracji sieci dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań.
19. Gabriela Mazur, Marek Dudek: Analiza sprawności operacyjnej pośredniego ogniwa w kanale dystrybucji na przykładzie hurtowni opakowań.
20. Zdzisław Mokwa: Próba definiowania logistyki jako dyscypliny naukowej.
21. Hubert Obora: Metoda twórczego rozwiązywania problemów G8D.
22. Jacek Obrzud, Wiesław Waszkielewicz: Nowe koncepcje zarządzania systemami wytwórczymi.
23. Katarzyna Olejczyk-Kita: Organizacja w ruchu – wykorzystanie okazji przez przedsiębiorstwa turystyczne (wyniki badań).
24. Adam Peszko: Funkcjonowanie polskich rad nadzorczych a praktyka Corporate Governance.
25. Arkadiusz Potocki: Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie.
26. Krystyna Poznańska, Kamil Kraj: Umiędzynarodowienie działalności badawczo-rozwojowej w korporacjach transnarodowych.
27. Jacek Rybicki, Beata Pawłowska: Zachowania rynkowe przedsiębiorstw internacjonalizujacych się.
28. Piotr Skrzypek: Sposób wdrażania oraz kształt strategicznej karty wyników jako czynniki decydujące o skuteczności wykorzystania narzędzia do implementacji strategii przedsiębiorstw.
29. Urszula Skurzyńska-Sikora: Wykorzystanie „Formuły 4+2” w zarządzaniu organizacją.
30. Jacek Słowik: Risk and issue management for high-sized projects.
31. Adam Stabryła: Metodyka projektowania strategii zarządzania.
32. Robert Stanisławski: Znaczenie innowacyjności w procesie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce w kontekście zjawisk globalizacji europejskiej.
33. Katarzyna Szopik: Metody aktywizacji działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w przedsiębiorstwach.
34. Maciej Tokarski, Andrzej Tokarski: Rachunkowośc kreatywna jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem w warunkach globalizacji.
35. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska: Cechy strategii wzrostu polskich dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.
36. Andrzej Żuk: Wybrane aspekty tworzenia strategii w polskich przedsiębiorstwach.
37. Joanna Żukowska: Zarządzanie projektem w kontekście zespołu projektowego oraz narzędzi jego wsparcia.

Rozdział drugi
Rola zasobów niematerialnych w przeobrażeniach organizacyjnych


1. Adamik Anna: Więzi partnerskie a proces kształtowania nowoczesnej architektury biznesu.
2. Beata Barczak, Katarzyna Bartusik: Uwarunkowania tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw.
3. Agnieszka Izabela Baruk: Jak można zmniejszyć lukę wizerunkową odzwierciedlającą postrzeganie firmy jako pracodawcy ?.
4. Małgorzata Dolińska: Pomiar kapitału intelektualnego kreującego innowacje i wartość organizacji.
5. Paweł Filipowicz: Technologia a kompetencje rdzeniowe w procesie zarządzania innowacjami.
6. Agnieszka Jasińska: Znaczenie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – wyniki badań empirycznych.
7. Gabriel Łasiński: Współczesne tendencje w procesie wewnętrznej integracji przedsiębiorstwa.
8. Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter: Projektowanie strategii marki jako proces przeobrażeń w przedsiębiorstwie.
9. Renata Oczkowska: Cele aliansów a strategia rynkowego rozwoju przedsiębiorstwa.
10. Sylwia Panow, Jacek Słowik: The middle east business culture – making business with arab partners.
11. Estera Piwoni-Krzeszowska: Elastyczność kształtowania relacji z klientami determinantą efektywnego funkcjonowania organizacji w dobie XXI wieku.
12. Ryszard Rutka, Małgorzata Czerska: Wpływ kultury organizacyjnej na efektywność indywidualnego i zespołowego podejmowania decyzji.
13. Agnieszka Sitko – Lutek: Kultura organizacyjna a luka kompetencyjna organizacj.
14. Agnieszka Sokołowska: Propozycja procedur i metod zarządzania kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie.
15. Sylwia Stańczyk: Metoda "Zarządzania przez Kulturę Organizacyjną" - aspekt teoretyczno-praktyczny.

Rozdział trzeci
Wpływ jakości na funkcjonowanie organizacji


1. Anna Bielawa: Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jakością.
2. Barbara Janisz-Jaskulska: System zarządzania jakością ISO 9001, a ocena wprowadzania wyrobów na rynki Unii Europejskiej w firmie Tarnawa Sp. J..
3. Jan Lewandowski: Kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny i audit wewnętrzny – koncepcja współdziałania w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych.
4. Michał Major, Paweł Ulman: Wielokryterialna ocena jakości typu dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem.
5. Małgorzata Tyrańska, Jolanta Walas-Trębacz: Efekty zastosowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym – case study.
6. Elżbieta Weiss: Zarządzanie jakością projektu unijnego.
7. Renata Winkler: Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług.

Recenzenci:
dr hab. Janusz Czekaj - prof AE
dr hab. Bogusz Mikuła
prof. dr hab. Anna Czubała
prof. zw. dr. hab. Adam Szałkowski

Rada Programowa Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Wanda Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Janusz Czekaj - prof AE – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Czerska – Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. Rafał Krupski – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr hab. Marek Lisiński - Prof. AE – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Adam Szałkowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Redakcja techniczna:
dr Daniel Gach
mgr Marek MakowiecCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków