Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych,
praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego,
ISBN 978-83-7251-752-4,
Difin, Warszawa 2007, ss. 462„Publikacja ta jest zbiorem materiałów z Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania”, która odbyła się w dniach 8-10 czerwca 2007 r. w Hotelu "Hyrny" w Zakopanem, a była zorganizowana przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Publikacja ta jest zbiorem 47 zrecenzowanych artykułów wygłoszonych podczas konferencji oraz tych, które zostały zgłoszone na konferencję.
...Książka jest wynikiem badań prowadzonych przez Zespół Katedry Zachowań Organizacyjnych w ramach tematu "Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu" oraz studiów i wdrożeń uczestników (teoretyków i praktyków zarządzania) Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania" zorganizowanej przez ww. Katedrę w Zakopanem w dniach 8-10 czerwca 2007 r.
...Lektura tej książki może być inspiracją w studiowaniu nauki o organizacji i zarządzaniu przez studentów, ale i podstawą do pewnych usprawnień organizacyjnych przez praktyków zarządzania”

(Z wprowadzenia A. Potocki)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy
Zasoby ludzkie w aspekcie przeobrażeń organizacyjnych


1. Piotr Bożek, Marek Makowiec: Indywidualizacja zatrudnienia vs. Kreowanie zespołu.
2. Joanna Cewińska, Katarzyna Wojtaszczyk: Przeciwdziałanie dysfunkcjom i patologiom w miejscu pracy jako zadanie organizacji XXI wieku.
3. Wojciech Cieśliński: Trenadżeryzm – procesowe ujęcie doskonalenia kapitału ludzkiego.
4. Urszula Gołaczewska-Kaczan: Społeczna odpowiedzialność jako atrybut nowoczesnego przedsiębiorstwa.
5. Jacek Kopeć: Wyzwania stojące przed zarządzaniem zasobami ludzkimi.
6. Joanna Korpus: Zarządzanie zasobami ludzkimi w świetle koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.
7. Marek Makowiec: Innowatorzy zarządzania. Profil osobowości menedżera XXI w.
8. Anna Pietruszka-Ortyl: Kadry organizacji pajęczynowych.
9. Katarzyna Piórkowska-Wojciechowska: Wpływ procesu orientacji, socjalizacji i facylitacji społecznej na zmiany postaw i zachowań pracowniczych.
10. Maja Prudzienica: Realizacja funkcji personalnej w Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych.
11. Iwona Staniec, Jacek Jarczyński: Elastyczne formy zatrudnienia a derekrutacja personelu.
12. Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Katarzyna Kowalska: Zmiana postaw i zachowań pracowniczych w świetle szkoleń, na przykładzie firmy Seco/Warwick S.A..
13. Adam Szałkowski: Harwardzkie ujęcie zasobów ludzkich firmy jako wyraz przeobrażeń w organizacjach.
14. Alicja Wójcki: Rola kobiet we współczesnych organizacjach.
15. Marian Wójcik: Zmiany postaw i wzorców zachowań kulturowych pracowników w regionie Śląska i Zagłębia.
16. Katarzyna Znańska-Kozłowska: Wybrane aspekty motywacji pracowników w procesie wdrażania zmian organizacyjnych.

Rozdział drugi
Problemy i narzędzia zarządzania informacją i komunikacją


1. Jan Beliczyński: Metody zarządzania reklamą w warunkach rozwoju Technologii Informacyjnej.
2. Mariusz Chrapko: Metoda Etremme Programming (XP) z perspektywy modelu CMMI®.
3. Rafał Krupski, Piotr Tarka: Strategie kreowania rynku a potrzeby informacyjne firm.
4. Artur Milecki: Zarządzanie Procesami Biznesowymi – przenikanie się koncepcji informatycznej i zarządzania.
5. Oktawian Nowak: Uzyskanie większej skuteczności współdziałania rozproszonych zespołów i organizacji w oparciu o model CMMI®.
6. Maciej Walczak: Wykorzystanie technologii informatycznych w organizacji masowej obsługi klienta.
7. Krzysztof Woźniak: Problematyka wdrażania informatycznych systemów wspomagania obiegu dokumentów na przykładzie rozgłośni radiowej.
8. Marek Krzysztof Zając: Wdrażanie nowoczesnych technik informacyjnych w jednostkach penitencjarnych.

Rozdział trzeci
Przeobrażenia w zarządzaniu instytucjami publicznymi


1. Grażyna Broniewska: Wdrażanie systemów zarządzania przez jakość w administracji publicznej.
2. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen: Przeobrażenia w organizacjach. Narzędzia New Public Management.
3. Maria Jastrzębska: Procesy zarządzania długiem jednostki samorządu terytorialnego – aspekty metodologiczne.
4. Joanna Jończyk: Przeobrażenia funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
5. Wioletta J. Karna: Ocena zaawansowania zmian w zarządzaniu publicznymi instytucjami kultury.
6. Marcin Kowalewski: Adaptacja strategicznej karty wyników do zarządzania szpitalem.
7. Barbara Kożuch: Zmiany organizacyjne w powiatowych urzędach pracy.
8. Maciej Skrobisz: Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach gospodarki mieszkaniowej w Niemczech.
9. Małgorzata Striker: Decentralizacja zarządzania jako sposób restrukturyzacji publicznych szpitali w Polsce.
10. Angelika Wodecka-Hyjek: Outsourcing w aspekcie wykorzystania doskonalenia organizacji urzędów administracji samorządowej.
11. Bernard Ziębicki: Efektywność a jakość w sektorze publicznym.

Rozdział czwarty
Wiedza i uczenie się organizacji


1. Maria Aluchna, Beata Mierzejewska: Zarządzanie wiedzą według modelu japońskiego. Charakterystyka i możliwości wykorzystania.
2. Katarzyna Grunwald, Wioleta Mikołajczewska, Jarosław Wróblewski: Kształtowanie motywacji do dzielenia się wiedzą w organizacjach sektora IT.
3. Marek Jabłoński: Komunikowanie się menedżerów z pracownikami gwarantem rozwoju organizacji uczącej się.
4. Krzysztof Leja: Identyfikacja luk w zarządzaniu wiedzą w uczelniach.
5. Gabriel Łasiński, Sławomir Mędrek: Praktyczne wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie na przykładzie Volkswagen Motor Polska.
6. Michna Anna: Zależności pomiędzy empirycznymi wymiarami organizacyjnego uczenia się w małych i średnich przedsiębiorstwach.
7. Mieczysław Morawski: Praktyczne wykorzystanie zarządzania wiedzą na przykładzie wybranych przedsiębiorstw.
8. Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet: Przepływ wiedzy w sieciach franchisingowych.
9. Kazimierz Perechuda, Małgorzata Sobińska: Outsourcing wiedzy.
10. Edyta Tabaszewska: Implementacja systemu zarządzania wiedzą na przykładzie Gambit – Lubawka Sp. z o.o..
11. Dorota Teneta-Skwiercz: Realizacja podstawowych procesów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach – wyniki badań.
12. Agnieszka Wałęga, Bogusz Mikuła, Marek Makowiec: Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji.

Recenzenci:
dr hab. Janusz Czekaj - prof AE
dr hab. Bogusz Mikuła
prof. dr hab. Anna Czubała
prof. zw. dr. hab. Adam Szałkowski

Rada Programowa Konferencji:
Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki – przewodniczący
Prof. zw. dr hab. Wanda Błaszczyk – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Janusz Czekaj - prof AE – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Czerska – Uniwersytet Gdański
Prof. zw. dr hab. Bogusław Kaczmarek – Uniwersytet Łódzki
Prof. zw. dr hab. Rafał Krupski – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
dr hab. Marek Lisiński - Prof. AE – Akademia Ekonomiczna w Krakowie
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Perechuda – Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Adam Szałkowski – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Redakcja techniczna:
dr Daniel Gach
mgr Marek MakowiecCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków