Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy,
praca zbiorowa pod redakcją: B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego,
ISBN 978-83-7251-707-4,
Difin, Warszawa 2007, ss. 293
„Książka stanowi cenną pozycję na polskim rynku wydawniczym, dla wszystkich osób interesujących się zastosowaniem nowoczesnych instrumentów w procesie generowania i rozwoju wiedzy w organizacji oraz zarządzania wiedzą i kapitałem intelektualnym. Rozumienie nowej gospodarki jest nieodłącznie związane ze wzrostem roli zasobów niematerialnych, a szczególnie wiedzy. Dużą zaletą książki jest systematyzacja takich pojęć, jak: wiedza, zarządzanie wiedzą, system zarządzania wiedzą, kapitał intelektualny i jego diagnoza, prezentacja róznych koncepcji, które do tej pory nie zostały w tak kompleksowy sposób przedstawione czytelnikowi. Autorzy przedstawiają wizję organizacji przyszłości, wskazując na pewne wyznaczniki nowoczesnych organizacji, jak choćby nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw, wzrost roli kapitałuintelektualnego i wiedzy w organizacji. W ostatnim rozdziale zaprezentowano w szczegółowy sposób różnorakie systemy wspomagające zarządzanie wiedzą, wręcz opisano poszczególne instrumenty. Publkacja ta może być przydatna dla studentów i menedżerów, starających się poznać konkretne narzędzia zarządzania wiedzą.
O dużym znaczeniu ksiązki stanowią głównie: aktualność i ranga podjętej problematyki, poziom naukowy wszystkich rozdziałów oraz wpływ profesjonalnej redakcji naukowej na spójność książki, która chociaż jest pracą zbiorową, jest też zwartą publikacją. Uznanie budzi zarówno logiczna sekwencja rozważań, inteligentny podział na części, jak i interesująca treść poszczególnych rozdziałów. Na uwagę zasługuje także strona graficzna książki - liczne,często oryginalne rysunki, które ożywiają prezentację treści i są pomocne w jej zrozumieniu.
Książka doskonale spelnia swoją rolę jako źródło inspiracji w poszukiwaniu wskazówek pomocnych w rozwiązywaniu problemów chcrakterystycznych dla nowoczesnej organizacji.”

(Z recenzji: dr hab. inż. M. Fic - prof. UZ)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Rozdział I
Wprowadzenie do gospodarki i organizacji opartych na wiedzy

1.1. W kierunku gospodarki opartej na wiedzy.
1.2. Walory gospodarki opartej na wiedzy.
1.3. Działania dostosowawcze do warunków gospodarki opartej na wiedzy w zakresie organizacji i zarządznia przedsiębiorstwami.
1.4. Organizacje oparte na wiedzy.
Literatura

Rozdział II
Modele organizacji działających w warunkach wysokiej turbulencji otoczenia

2.1. Organizacja ucząca się.
2.2. Organizacja inteligentna.
2.3. Organizacja sieciowa.
2.4. Organizacja wirtualna.
2.5. Organizacja fraktalna.
Literatura

Rozdział III
Kapitał intelektualny organizacji

3.1. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe.
3.2. Wartościowanie kapitału intelektualnego.
3.3. Modele diagnozy kapitału intelektualnego.
3.4. Zarządzanie kapitałem intelektualnym.
Literatura

Rozdział IV
Zarządzanie wiedzą w organizacji

4.1. Istota zarządzania wiedzą.
4.2. Funkcje, zadania, aspekty i system zarządzania wiedzą.
4.3. Wybrane modele generowania wiedzy w organizacji.
4.4. Charakterystyka podstawowych procesów z udziałem wiedzy.
Literatura

Rozdział V
Nowe wymagania od kultur organizacyjnych przedsiębiorstw

5.1. Kultura organizacyjna i jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa.
5.2. Komunikacja w warunkach różnorodzności kulturowej.
5.3. Kultura organiacji inteligentnej.
5.4. Polska kultura organizacyjna w kontekście gospodarki opartej na wiedzy.
Literatura

Rozdział VI
Instrumenty wspomagające rozwój, transfer i wykorzystanie wiedzy

6.1. Zarządzanie wartością organizacji.
6.2. Zarządzanie relacjami z klientami - CRM.
6.3. KCRM i CKM.
6.4. Zarządzanie talentami.
6.5. Zarządzanie różnorodnością kulturową.
6.6. Alianse strategiczne.
6.7. Zarządzanie partycypacyjne.
6.8. Obrady i ich formy.
6.9. Ringiseido.
6.10. Kaizen.
6.11. Koła jakości.
6.12. Burza mózgów.
6.13. Metoda delficka.
6.14. Technika otwartej przestrzeni - (Open Space-Technology).
6.15. Group-TeamWare.
6.16. Data Warehousing.
6.17. Busines Intelligence.
6.18. Wspólnolty praktyki.
6.19. Benchmarking.
6.20. Outsourcing.
6.21. Coaching i mentoring.
6.22. Ochrona prawna własności intelektualnej.
Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Bogusz Mikuła: wstęp, rozdział I, II (2.1., 2.2.), IV, V (5.3., 5.4.), VI (6.3., 6.4., 6.7., 6.10., 6.11., 6.12.)
Anna Pietruszka-Ortyl: rozdział II (2.3.), III, VI (6.6.)
Arkadiusz Potocki: rozdział VI (6.8., 6.14., 6.15.)
Marek Makowiec: rozdział II (2.5.), VI (6.1., 6.13., 6.16., 6.17., 6.22.)
Daniel Gach: rozdział II (2.4.), VI (6.18.)
Renata Winkler: rozdział V (5.1., 5.2.)
Marek Ćwiklicki: rozdział VI (6.9.)
Bernard Ziębicki: rozdział VI (6.19., 6.21.)
Piotr Turcza: rozdział VI (6.2., 6.20.)

Recenzent:
Dr hab. inż. Maria Fic - prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków