Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B.,
Organizacje oparte na wiedzy,
ISSN 0209-1674,
ISBN 83-7252-302-9,
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie,
Kraków 2006, ss. 255
„...Główne cele badawcze postawione przed pracą objęły: zidentyfikowanie chcrakterystycznych cech nowych warunków otoczenia przełomu XX i XXI w. (tzw. gospodarki opartej na wiedzy), rozpoznanie, usystematyzowanie i pogłębienie teoretycznych koncepcji organizacji dostosowanych do działania w nowych warunkach oraz wskazanie ich walorów oraz potencjalnych dalszych kierunków rozwoju (tzw. organizacji opartych na wiedzy), rozpoznanie zasadniczych kierunków kształtowania się koncepcji zarządzania wiedzą i stworzenie teoretycznych podstaw tego zarządzania dostosowanych do organizacji opartych na wiedzy, jak i warunków działania. Ponieważ nieodzownym elementem każdej organizacji są ludzie, dlatego ostatnim zadaniem było wskazanie pożądanych kompetencji pracowników organizacji opartych na wiedzy i uczestniczących w procesach związanych z wiedzą.
Realizacji wskazanych celów badawczych przyświecała następująca hipoteza główna: Wykształcenie się nowych warunków otoczenia określanych nazwą gospodarki opartej na wiedzy wymusza od organizacji dostosowania się do nich i przyjęcia nowych rozwiązań w zakresie organizacji i zarządzania. Zasadniczym źródłem wartości jest wiedza. Dlatego organizacje muszą koncentrować się na niematerialnych zasobach opartych na wiedzy. Zarządzanie wiedzą staje sie podstawowym narzędziem ich rozwoju oraz powiększania wartości organizacji, a także podstawową cechą organizacji opartych na wiedzy....."

(Ze wstępu B. Mikuła)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Część I
Organizacje w warunkach gospodarki opartej na wiedzy

Rozdział 1
Wprowadzenie do gospodarki opartej na wiedzy

1.1. Zarys ewolucji otoczenia i orientacji w zarządzaniu.
1.2. Zarządzanie w warunkach orientacji na wiedzę.
       1.2.1. Cechy gospodarki opartej na wiedzy.
       1.2.2. Organizacje wiedzy – czyli współczesne tendencje w organizacji i funkcjonowaniu przedsiębiorstw.
1.3. Walory organizacji opartych na wiedzy.

Rozdział 2
Organizacja ucząca się jako system oparty na wiedzy

2.1. Istota organizacji uczącej się.
2.2. Proces uczenia się organizacji i ogólne warunki jego realizacji.
2.3. Niektóre sposoby, style i orientacje uczenia się organizacji.
2.4. Formalny i nieformalny system uczenia się organizacji.
2.5. Zasady i cechy organizacji uczącej się.

Rozdział 3
Inne wybrane modele organizacji opartych na wiedzy

3.1. Organizacja inteligentna.
3.2. Organizacja zhumanizowana.
3.3. Organizacja sieciowa.
3.4. Organizacja wirtualna.
3.5. Organizacja fraktalna.
3.6. Teoretyczne kierunki dalszego rozwoju organizacji opartych na wiedzy.
3.7. Zarys metodyki tworzenia organizacji opartej na wiedzy.

Część II
Zarządzanie wiedzą w organizacji

Rozdział 4
Podstawy zarządzania wiedzą

4.1. Wiedza jako obiekt zarządzania.
4.2. Istota zarządzania wiedzą.
4.3. Funkcje, zadania i system zarządzania wiedzą.
4.4. Aspekty i kontekst zarządzania wiedzą.

Rozdział 5
Strategiczne zarządzanie wiedzą

5.1. Istota strategii wiedzy i strategii zarządzania wiedzą.
5.2. Wybrane strategie zarządzania wiedzą.
5.3. Uwarunkowania i proces wyboru strategii zarządzania wiedzą.

Rozdział 6
Generowanie wiedzy przez organizację

6.1. Wprowadzenie do modeli generowania wiedzy w organizacji.
6.2. Modele generowania wiedzy w organizacji.
       6.2.1. Japoński model konwersji i zarządzania wiedzą.
       6.2.2. Modele zasobowe.
       6.2.3. Modele procesowe.
       6.2.4. Model generowania wiedzy oparty na procesach organizacyjnego uczenia się.
6.3. Generowanie wiedzy przy wykorzystaniu aliansów strategicznych.
6.4. Zarządzanie relacjami z klientami a zarządzanie wiedzą.
6.5. Wybrane metody wspomagające rozwój wiedzy organizacji.

Część III
Kapitał intelektualny i ludzie organizacji opartych na wiedzy

Rozdział 7
Istota, rozwój i pomiar kapitału intelektualnego organizacji

7.1. Istota i elementy składowe kapitału intelektualnego.
7.2. Rozwój kapitału intelektualnego.
7.3. Przykłady koncepcji pomiaru kapitału intelektualnego.

Rozdział 8
Ludzie pracujący dla organizacji opartych na wiedzy

8.1. Redefinicja ról i funkcji ludzi w organizacji.
8.2. Wymagania kompetencyjne stawiane pracownikom początku ery wiedzy.
8.3. Zmiana wymagań w stosunku do postaw człowieka w organizacji.
8.4. Modele myślowe pracowników organizacji opartych na wiedzy.

Zakończenie

Literatura

Spis tabel

Spis rysunków

Recenzenci:
Prof. dr hab. Małgorzata Czerska (Uniwersytet Gadański)
Prof. dr hab. Elżebieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Redaktor naukowy:
Prof. dr hab. Adam Stabryła (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków