Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A.,
Zarys metodyki przestrzennego organizowania przedsiębiorstwa przemysłowego,
ISSN 0209-1674,
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Seria specjalna: Monografie, Nr 93
Kraków 1990, ss. 164
„...Opracowanie to jest próbą wyjścia poza dotychczasowy obszar rozważań przestrzennych w naukach o organizacji i zarządzaniu. Jego głównym celem jest zaprezentowanie metodyki przestrzennego organizowania zakładu przemysłowego oraz metodyk dotyczących poszczególnych procesów realizowanych w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia w pracy są rozważania dotyczące miejsca przestrzeni w życiu człowieka i badaniach naukowych różnych dyscyplin. Z kolei przyjmuje się koncepcję przedsiębiorstwa przemysłowego jako zbioru określonych funkcji, odpowiadających im komórek organizacyjnych i obiektów przestrzennych. Tak przeprowadzona systematyzacja jest podstawą do określenia metodyki planowania zakładu jako całości i metodyk szczegółowych dotyczących jego części składowych. Praca ta nie wyczerpuje wszystkich zagadnień związanych z przestrzennym organizowaniem przedsiębiorstwa przemysłowego, stąd niezbędne są dalsze studia nad uszczegółowieniem proponowanej metodyki.

(Ze wstępu A. Potocki)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Rozdział 1
Czynnik przestrzeni w organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego

1.1. Teoretyczne przesłanki przestrzennej organizacji przedsiębiorstwa przemysłowego.
       1.1.1. Przestrzeń jako środowisko człowieka.
       1.1.2. Przedsiębiorstwo przemysłowe jako układ funkcjonalno – przestrzenny.
1.2. Miejsce planowania przestrzennego w organizowaniu.
       1.2.1. Porządkowanie przestrzenne jako funkcja organizowania.
       1.2.2. Klasyfikacja metod przestrzennego organizowania pracy.
       1.2.3. Wybrane formalne modele metod przestrzennego organizowania pracy.
1.3. Humanizacyjne aspekty przestrzennego organizowania pracy.
       1.3.1. Uwagi wstępne.
       1.3.2. Elementy humanizacji przestrzeni przedsiębiorstwa przemysłowego jako całości.
       1.3.3. Humanizacja przestrzeni w procesach i na stanowiskach pracy.

Rozdział 2
Zakład przemysłowy jako całość


2.1. Uwagi wstępne.
2.2. Etapy i fazy planowania przestrzennego zakładu przemysłowego.
2.3. Zasady przestrzennego organizowania zakładu przemysłowego.

Rozdział 3
Podstawowe procesy produkcyjne

3.1. Przegląd wybranych koncepcji metodycznych planowania przestrzennego procesów wytwórczych.
3.2. Próba określenia etapów postępowania w przestrzennym organizowaniu procesów wytwórczych.
3.3. Zasady przestrzennego organizowania procesów wytwórczych.

Rozdział 4
Pomocnicze procesy produkcyjne

4.1. Uwagi wstępne.
4.2. Etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu magazynów.
4.3. Zasady przestrzennego organizowania procesów magazynowych w przedsiębiorstwie przemysłowym.

Rozdział 5
Prace administracyjno – biurowe

5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu obiektów administracyjno – biurowych.
5.3. Zasady przestrzennego organizowania prac administracyjno – biurowych.

Rozdział 6
Działalność socjalno – bytowa

5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu obiektów socjalno – bytowych pełniących funkcje regeneracji sił w procesie pracy.
5.3. Zasady przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w procesie pracy.

Rozdział 7
Procesy doskonalenia zawodowego

5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Etapy postępowania w planowaniu przestrzennym obiektów pełniących funkcje doskonalenia zawodowego.
5.3. Zasady przestrzennego organizowania obiektów doskonalenia zawodowego.

Rozdział 8
Stanowisko pracy

5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu stanowiska pracy.
5.3. Zasady przestrzennego rozmieszczania stanowisk pracy.

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksander Szymon Grabara
prof. zw. dr hab. inż. Adam Stefan Trembecki
Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków