Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A.,
Wybrane metody humanizacji pracy,
ISBN 83-04-04092-1,
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk,
Kraków 1992, ss. 151„...Podstawowym celem publikacji jest wskazanie na fakt, iż istnieje cały arsenał metod humanizacji pracy, które niestety nie są znane większości praktyków organizacji i zarządzania. Punktem wyjścia w rozważaniach jest zaprezentowanie idei humanizacji pracy i jej operacyjnego rozumienia. Pojęcie humanizacji jest bardzo różnie pojmowane, choćby dlatego, że zagadnienie to jest podejmowane przez szereg dyscyplin naukowych. Każda z tych dyscyplin w sposób fragmentaryczny traktuje o roli i pozycji opiera się na ich rodowodzie. w procesie pracy. Dlatego też jedno z kryteriów systematyzacji metod humanizacji pracy. Zasadniczy ciężar publikacji spoczywa na prezentacji metod humanizacji przebiegu pracy, a zwłaszcza jednego z jego aspektów – treści pracy...”.

(Ze wstępu A. Potocki)


SPIS TREŚCI


Przedmowa

Wstęp

Rozdział 1
Typologia metod humanizacji pracy


1.1. Idea humanizacji pracy.
1.2. Typologia zakresów i metod humanizacji pracy.

Rozdział 2
Klimat organizacyjny jako podstawa diagnozy stopnia dehumanizacji społecznego środowiska pracy

2.1. Pojęcie i typy klimatu organizacyjnego.
2.2. Wyniki badania klimatu organizacyjnego jako wskazówki humanizacji organizacji pracy.

Rozdział 3
Niektóre metody humanizacji organizacji pracy

3.1. Rotacja, rozszerzanie i wzbogacanie pracy.
3.2. Metoda grup autonomicznych.
3.3. Metoda ASTEX.
       3.3.1. Geneza i założenia metody.
       3.3.2. Próba zastosowania metody ASTEX.
3.4. Metoda kół jakości.
3.5. Metoda MAPS.

Rozdział 4
Metody badania i eliminacji zmęczenia w procesach pracy

4.1. Wprowadzenie.
4.2. Wybrane metody diagnozowania nasilenia zmęczenia i uciążliwości w procesach pracy sfery zarządzania.
       4.2.1. Test Tablic Landolta.
       4.2.2. Test urzędniczy.
       4.2.3. Metoda badania subiektywnych odczuć uciążliwości pracy.
4.3. Przestrzenne formy regeneracji sił w przedsiębiorstwie przemysłowym.
       4.3.1. Uwagi wstępne.
       4.3.2. Etapy postępowania w przestrzennym organizowaniu obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w procesie pracy.
       4.3.3. Zasady przestrzennego organizowania obiektów pełniących funkcje regeneracji sił w procesie pracy.

Rozdział 5
Przestrzenne aspekty humanizacji pracy

5.1. Uwagi wstępne.
5.2. Elementy humanizacji przestrzeni przedsiębiorstwa przemysłowego jako całości.
5.3. Humanizacja przestrzeni w procesach i na stanowiskach pracy.

Recenzenci:
prof. dr hab. Zdzisława Janowska
prof. zw. dr hab. Zbigniew Martyniak
Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków