Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B.,
Człowiek a organizacja.
Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku,
ISBN 83-87493-16-3, Oficyna Wydawnicza ANTYKWA s.c.,
Kraków 2000, ss. 348„Podjętą w książce problematykę należy uznać za trudną, złożoną i co istotne aktualną. Tematyka ta ma charakter interdyscyplinarny, łącząc problematykę zarządzania z ekonomią, naukami behawioralnymi, pedagogiką i filozofią. Omawiając poszczególne kwestie, metody czy techniki humanizacji organizacji pracy, przedstawiono je w sposób krótki, zwięzły i co ważne zrozumiały dla przeciętnego czytelnika. Praca ta ma monograficzny charakter – pierwsza jej część ujmuje treści ogólnej natury, teorię humanizacji pracy, koncepcję humanizacji organizacji pracy; druga charakteryzuje metodykę humanizowania organizacji pracy, prezentując podejście metodyczne, etapy oraz różnorodne metody i techniki. Książka ta zainteresuje menedżerów, zwłaszcza tych, którzy odpowiadają za racjonalizację zatrudnienia, działaczy związków zawodowych, pracowników służb pracowniczych oraz służb ochrony pracy. Książkę tę można rekomendować badaczom – teoretykom zajmującym się problematyką humanizacji pracy oraz studentom szkół ekonomicznych.”

(Z recenzji prof. zw. dr hab. L. Kozioła)

SPIS TREŚCI


Wprowadzenie

Rozdział I
Geneza i rola humanizacji pracy


1.1. Idea humanizacji pracy i jej koncepcje.
1.2. Organizacja ucząca się jako nowa koncepcja humanizacji pracy.
1.3. Zjawisko dehumanizacji pracy, jego przyczyny i skutki.
1.4. Rola humanizacji pracy w świecie współczesnym.

Rozdział II
Miejsce humanizacji w organizowaniu i motywowaniu do pracy


2.1. Przegląd badań nad humanizacją pracy w sferze zarządzania.
2.2. Miejsce humanizacji w organizowaniu pracy.
2.3. Teoria motywacji.
2.4. Motywacyjne formy organizacji pracy.

Rozdział III

Humanizacyjne aspekty organizacji prac sfery zaządzania


3.1. Istota prac administracyjno-biurowych.
3.2. Koncepcja humanizacji organizacji pracy.
       3.2.1. Płaszczyzna przebiegu pracy.
       3.2.2. Płaszczyzna społecznego środowiska pracy.
       3.2.3. Płaszczyzna materialnego środowiska pracy.
       3.2.4. Płaszczyzna możliwości człowieka
3.3. Czynniki dehumanizacyjnego oddziaływania na człowieka w procesie pracy biurowej.

Rozdział IV
Metody humanizacji organizacji pracy


4.1. Typologia metod humanizacji organizacji pracy.
       4.1.1. Metody identyfikacji zjawiska dehumanizacji organizacji pracy.
       4.1.2. Metody badania i eliminacji zjawiska dehumanizacji organizacji pracy.
4.2. Wybrane metody humanizacji organizacji pracy.
       4.2.1. Metoda analizy pracy.
       4.2.2. Metody testowe.
       4.2.3. Metoda diagnozy efektywności systemu motywacji.
       4.2.4. Metoda ustalania poziomu partycypacji bezpośredniej.
       4.2.5. Lista kontrolna do oceny uciążliwości pracy biurowej.
       4.2.6. Ankieta do badania hierarchii motywów.
       4.2.7. Rotacja pracy.
       4.2.8. Rozszerzanie pracy.
       4.2.9. Wzbogacanie pracy.
       4.2.10. Metoda zadań dodatkowych.
       4.2.11. Metoda ASTEX.
       4.2.12. Metoda grup autonomicznych.
       4.2.13. Wybrane elastyczne formy organizacji czasu pracy.
       4.2.14. Metoda kół jakości.
       4.2.15. Metoda zarządzania zatrudnieniem i kompetencjami.

Rozdział V
Metodologia humanizowania organizacji pracy


5.1. Podejścia metodyczne do humanizowania pracy.
5.2. Metodyka projektowania zhumanizowanej organizacji pracy biurowej.
5.3. Metodyka humanizowania organizacji pracy sfery zarządzania przedsiębiorstwem.
       5.3.1. Rozpoznanie.
       5.3.2. Zbieranie informacji i analiza szczegółowa.
       5.3.3. Wybór metody humanizowania i projektowanie zhumanizowanej organizacji pracy w sferze zarządzania.
       5.3.4. Wdrożenie nowej organizacji pracy i określenie efektów.

Recenzent: prof. zw. dr hab. Leszek KoziołCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków