Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe
BADANIA STATUTOWE
KATEDRY ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH


Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, Kraków 2001, symbol pracy: 22/KZO/12/2001/S.
 • Potocki A., Winkler R., Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej.
 • Mikuła B., Czynnik ludzki w nowych koncepcjach zarządzania.
 • Gach D., Metoda budowy zespołu - DMMW.
 • Pietruszka A., Mindshift – metoda oceny partnerów w aliansach strategicznych.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2002, symbol pracy: 72/KZO/1/2002/S.
 • Potocki A., Kultura organizacyjna a zachowania w organizacji.
 • Mikuła B., Ludzie w organizacjach uczących się.
 • Gach, D., Ewolucja w organizowaniu i funkcjonowaniu zespołów pracowniczych.
 • Pietruszka – Ortyl A., Zarządzanie wiedzą w aspekcie współpracy w aliansach.
 • Winkler R., System komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2003, symbol pracy: 80/KZO/1/2003/S/086.
 • Potocki A., Konflikty w organizacjach.
 • Mikuła B., Procesy uczenia się organizacji
 • Gach D., Nowe formy zachowań zespołowych w organizacji.
 • Pietruszka – Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji.
 • Winkler R., Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony - podwładny.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2004, symbol pracy: 77/KZO/1/2004/S/187.
 • Potocki A., Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO – zachowań w organizacji).
 • Winkler R., Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym.
 • Gach D., Kształtowanie zachowań organizacyjnych w wymiarze grupowym.
 • Pietruszka-Ortyl A., Płaszczyzny realizacji koncepcji zarządzania kompetencjami w organizacji.
 • Mikuła B., Zarządzanie w warunkach ekonomii wiedzy.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2005, symbol pracy: 91/KZO/1/2005/S/263.
 • Potocki A., Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach.
 • Mikuła B., Kultura organizacji inteligentnej.
 • Gach D., Istota orientacji prospołecznej i jej wpływ na funkcjonowanie organizacji gospodarczych.
 • Pietruszka-Ortyl A., Specyfika zachowań organizacyjnych w strukturach sieciowych.
 • Winkler R., Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarczych.
 • Makowiec M., Badanie efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2006, symbol pracy: 88/KZO/1/2006/S/346.
 • Potocki A., Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami.
 • Mikuła B., Makowiec M., Strategiczne zarządzaine wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 • Gach D., Wpływ kapitału społecznego i relacyjnego na funkcjonowanie organizacji.
 • Pietruszka-Ortyl A., Miejsce alinasów strategicznych na mapie międzynarodowych powiązań przedsiębiorstw.
 • Winkler R., Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2007, symbol pracy: 55/KZO/1/2007/S/416.
 • Gach D., Praktyczne aspekty funkcjonowania organizacyjnej przestrzeni społecznego współdziałania.
 • Makowiec M., Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa.
 • Potocki A. Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne.
 • Winkler R., Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego.
 • Mikuła B., Działania dostosowawcze przedsiębiorstw do warunków gospodarki opartej na wiedzy.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór partnera aliansu strategicznego – badanie dopasowania potencjalnych kooperantów.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2008, symbol pracy: 13/KZO/1/2008/S/430.
 • Mikuła B., Skuteczność procesów komunikacji interpersonalnej.
 • Potocki A., Łukasik P., Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników.
 • Winkler R., Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe.
 • Makowiec M., Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą.
 • Gach D., Wdrażanie koncepcji zarządzania talentami jako przykład partnerstwa wewnątrz organizacyjnego.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór partnera umowy kooperacyjnej – praktyczna egzemplifikacja modelu.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2009, symbol pracy: 29/KZO/1/09/S/493.
 • Mikuła B., Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w teorii i praktyce.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał ludzki organizacji nowej ekonomii.
 • Łukasik P., Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą.
 • Gach D., Rola nowoczesnych instrumentów komunikowania się w rozwijaniu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw.
 • Potocki A., Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych.
 • Makowiec M., Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym.
 • Winkler R., Wywieranie wpływu w grupie: perswazja a manipulacja.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2010, symbol pracy: 36/KZO/1/2010/S/549.
 • Mikuła B., Istota zarządzania wiedzą w organizacji.
 • Potocki A., Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą.
 • Mikuła B., Transfer wiedzy w organizacji.
 • Pietruszka-Ortyl A., Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy.
 • Gach D., Komunikacja w pracy zespołowej jako narzędzie wykorzystania wiedzy.
 • Winkler R., Szkolenie w procesie transferu w wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej.
 • Makowiec M., Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy.
 • Łukasik P., Komunikacja a innowacyjność.

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2011, symbol pracy: 170/KZO/1/2011/S/649.
 • Mikuła B., Nowy wymiar zachowań organizacyjnych.
 • Pietruszka-Ortyl A., Praca oparta na wiedzy.
 • Potocki A., Metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji.
 • Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy.
 • Gach D., Wpływ nowoczesnych instrumentów komunikowania się na zmianę funkcjonowania członków organizacji.
 • Łukasik P., Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy.
 • Winkler R., Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy.

Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2012, symbol pracy: 19/KZO/2/2012/S/019.
 • Mikuła B., Patologie i dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 • Pietruszka-Ortyl A., Uwarunkowania dzielenia się wiedzą wśród profesjonalistów.
 • Potocki A., MKomunikacyjne aspekty przywództwa w organizacjach gospodarczych.
 • Makowiec M., Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski.
 • Łukasik P., Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy.
 • Winkler R., Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego.

Dysfunkcje i patologie w organizacjach, Kraków 2013, symbol pracy: 072/WZ/KZO/01/2013/S/3072.
 • Mikuła B., Zarządzanie talentami w organizacjach opartych na wiedzy.
 • Jabłoński M., Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników.
 • Pietruszka-Ortyl A., Patologie i dysfunkcje w obszarze kultury organizacyjnej.
 • Winkler R., Patologie i dysfunkcje w procesie komunikacji w organizacji.
 • Makowiec M., Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników.
 • Łukasik P., Czynniki stresu organizacyjnego.
 • Potocki A., Zmęczenie w obszarze zarządzania.

Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, Kraków 2014, symbol pracy: 036/WZ-KZO/01/2014/S/4232.
 • Potocki A., Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej.
 • Mikuła B., Uwarunkowania rozwoju potencjału społecznego przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.
 • Jabłoński M., Kompetencje menedżera zmian.
 • Winkler R., Techniki komunikacji w procesach zmian.
 • Makowiec M., Zmiana organizacji pracy. Kontekst pracownika i pracodawcy.
 • Pietruszka-Ortyl A., System wartości i postawy pracowników wiedzy.
 • Łukasik P., Problematyka zmiany kultury organizacyjnej.


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków