Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do wykazu publikacji

Wykaz ważniejszych publikacji w latach 1990 - 2014

Publikaje zwarte: Artykuły i prace naukowe:
 • Potocki A., Zarys metodyki przestrzennego organizowania procesów pomocniczych w przedsiębiorstwie przemysłowym /na przykładzie gospodarki magazynowej/, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 311, Kraków 1990, s. 81-95.
 • Czekaj J., Potocki A., Metoda ASTEX, "Problemy Organizacji" 1990, nr 3 - 4, s. 130 – 145.
 • Potocki A., KIWA - analiza wartości informacji i komunikowania, "Problemy Organizacji" 1990, nr 3 - 4, s. 190-199.
 • Potocki A., Próba systematyzacji metod humanizacji organizacji pracy, "Humanizacja Pracy" 1991, nr 1-3, s. 117-122.
 • Czekaj J., Potocki A., Rozkład poziomów i struktury trudności prac administracyjno-biurowych w zależności od wybranych czynników organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 348, Kraków 1991, s. 39 – 53.
 • Potocki A., Wyniki badań ankietowych w zakresie techniczno - organizacyjnych aspektów pracy administracyjno – biurowej, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Zeszyt nr 348, Kraków 1991, s. 55-63.
 • Czekaj J., Potocki A., Zależności między postępem technicznym, techniczno-organizacyjnym a trudnością prac administracyjno – biurowych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 373, Kraków 1992, s. 15-29.
 • Potocki A., Wartość przestrzenna w organizowaniu przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 373, Kraków 1992, s. 43 - 50.
 • Potocki A., Job Sharing - dzielenie pracy, "Humanizacja Pracy" 1992, nr 4, s. 23-28.
 • Czekaj J., Potocki A., Wpływ postępu technicznego na trudność prac administracyjno- biurowych, "Humanizacja Pracy" 1993, nr 1, s. 27-32.
 • Potocki A., Metody humanizacji organizacji pracy oparte na wyzwalaniu aktywności wykonawców, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Zeszyt nr 412, Kraków 1993, s. 19-29.
 • Potocki A., Bariery wdrażania nowych zhumanizowanych metod organizacji pracy, „Humanizacja Pracy" 1993, nr 4, s. 35 - 39.
 • Potocki A., Radar personalny - metoda oceny przełożonego, "Humanizacja Pracy" 1993, nr 5-6, s. 56-65.
 • Potocki A., KSS - metoda analizy systemu komunikacji /Kommunikations-System Studie/, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 428, Kraków 1994, s. 11-18.
 • Potocki A., Obrady narzędziem zarządzania innowacyjno – partycypacyjnego, "Humanizacja Pracy" 1994, nr 4, s. 26 - 35.
 • Potocki A., Typologia metod i technik organizatorskich w ujęciu G. Schmidta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 445, Kraków 1994, s. 7-18.
 • Potocki A., Metoda ustalania obsad osobowych w sferze zarządzania R. Rosenkranza, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Zeszyt nr 458, Kraków 1995, s. 31-45.
 • Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno - partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, "Humanizacja Pracy" 1996, nr 3, s. 33-41.
 • Mikuła B., Potocki A., Metodyka wdrażania grup autonomicznych, "Problemy Jakości" 1996, nr 12, s. 30-34.
 • Potocki A., Badania nad humanizacją pracy w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, "Humanizacja Pracy" 1997, nr 1, s. 72- 83.
 • Potocki A., Metoda Müllera-Pleussa, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 486, Kraków 1997, s.17-25.
 • Potocki A., Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena, "Problemy Jakości" 1997, nr 4, s. 14-16.
 • Potocki A., Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania. Komunikat, „Humanizacja pracy” 1997, nr 2, s. 73-74.
 • Potocki A., Metoda wewnętrznego marketingu personalnego, "Problemy Jakości" 1997, nr 9, s. 2-5.
 • Potocki A., Czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Prace Naukowe nr 1, Chrzanów 1997, s. 83-93.
 • Potocki A., Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 506, Kraków 1998, s. 17-30.
 • Gach D., Potocki A., Mikuła B., Wybrane metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 2, Chrzanów 1998, s. 67-88.
 • Potocki A., Zhumanizowane metody organizacji czasu pracy, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 506, Kraków 1998, s. 17-30.
 • Potocki A., Wdrożenia innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, „Humanizacja Pracy” 1998, nr 5-6.
 • Gach D., Potocki A., Wpływ innowacyjno-partycypacyjnego klimatu organizacyjnego na konkurencyjność firmy. [w:] Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łodzi 12-13 września 1997 r., praca zbiorowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998, s. 131-142.
 • Obora H., Potocki A., Zastosowanie tabeli współzależności (powiązań) do ustalania hierarchii oczekiwań klienta w metodzie QFD, „Problemy Jakości” 1999, nr 3, s. 15-17.
 • Gach D., Potocki A., Zespołowość w wybranych metodach zarządzania jakością, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 3, Chrzanów 1999, s. 27-43.
 • Potocki A., GroupWare – metoda komputerowego wspomagania pracy zespołowej w komunikowaniu, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 534, Kraków 2000, s. 13-21.
 • Gach D., Mikuła B., Potocki A., Niektóre metody zespołowego zarządzania jakością, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 534, Kraków 2000, s. 91-109.
 • Potocki A., Pozawerbalne metody wspomagania komunikowania się w organizacji, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 4, Chrzanów 2000, s. 159-168.
 • Potocki A., Wybrane aspekty zarządzania sieciami przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 554, Kraków 2000, s. 5-15.
 • Mikuła B., Potocki A., Wstęp do typologii metod zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 554, Kraków 2000, s. 17-24.
 • Potocki A., Pietruszka A., Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw. [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową Boszkowo 17-18 października 2000, AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 344 - 354.
 • Potocki A., Pietruszka A., Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw. [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, s. 41 - 54.
 • Potocki A., Winkler R., Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 5, Chrzanów 2001, s. 87-101.
 • Potocki A., Wybrane instrumenty wspomagające komunikowanie się menedżerów z podwładnymi, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 564, Kraków 2001, s. 39-51.
 • Potocki A., Możliwości wykorzystania Group-TeamWare i Open Space Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa. [w:] Zarządzanie strategiczne – stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s. 329-346.
 • Gach D., Potocki A., Zespołowość w wybranych japońskich metodach zarządzania jakością. [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 4 - Zarządzanie zmianami, praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2001, s. 591-602.
 • Potocki A., Wybrane metody „wielkiej przestrzeni komunikacyjnej”. [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk i B. Kaczmarka, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001, s. 205-215.
 • Potocki A., Adaptacja kultury organizacyjnej jako istotny element aliansów strategicznych, „Współczesne Zarządzanie” 2002, nr 1, s. 20-32.
 • Potocki A., Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne, materiały konferencyjne pt.: „Przedsiębiorstwo partnerskie”, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kazimierz Dolny/Warszawa 2002, s. 473-480.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych. [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, Chrzanów 2002, s. 51-71.
 • Potocki A., Kultura organizacyjna jako instrument zarządzania. [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, Chrzanów 2002, s. 39-49.
 • Potocki A., Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się. [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe, praca zbiorowa pod redakcją L.H. Habera, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2002, s. 71-78.
 • Potocki A., Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów. [w:] Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod redakcją R. Borowieckiego i A. Jakiego, TNOiK – Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Warszawa – Kraków 2002, s. 251-256.
 • Potocki A., Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu. [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej pod redakcją A. Stabryły, Kraków 2002, s. 595-603.
 • Potocki A., Globalizacja a umiejętności menedżerów. [w:] FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej pod redakcją E. Skrzypek, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 371-381.
 • Potocki A., Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne. [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa po redakcją Z. Dworzeckiego, Euro Expert Grupa Doradcza sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 288-296.
 • Palka J., Potocki A., Metody grupowego transferu i tworzenia wiedzy w organizacji, „Problemy Jakości“ 2003, nr 4, s. 6-10.
 • Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., Wstęp do typologii kultur organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 626, Kraków 2003, s. 57-76.
 • Potocki A., Wybrane metody doskonalenia wewnętrznej komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 626, Kraków 2003, s. 87-102.
 • Potocki A., Gach D., Psychologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 1044 Wrocław 2004, s. 148-158.
 • Potocki A., Globalizacja a zachowania organizacyjne menedżerów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 647, Kraków 2004, s. 5-20.
 • Potocki A., Wybrane metody rozwiązywania problemów i kreowania innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji. [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 378, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004, s. 1083-1096.
 • Potocki A., Zespołowe zarządzanie jakością – charakterystyka wybranych metod. [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 189-198.
 • Gach D., Potocki A. Psychosocjologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1044, Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, praca zbiorowa pod redakcją E. Niedzielskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s.148-158.
 • Potocki A., Mikuła B., Programy integracji prac wykonawczych i koncepcyjnych; ASTEX i Kaizen, Humanizacja Pracy; 2004, nr 6, s. 81-92.
 • Potocki A., Miejsce konfliktów w organizacji. [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 8, Chrzanów 2004, s. 221-239.
 • Potocki A., Negocjacje – nowoczesna metoda zarządzania konfliktem. [w:] Przemiany społeczne, ekonomiczne i organizacyjne we współczesnej gospodarce polskiej, praca zbiorowa pod redakcją K. Hanusik, U. Łangowskiej-Szczęśniak, S. Sokołowskiej, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 287-299.
 • Gach D., Mikuła B., Potocki A., Dysfunkcje w innowacyjno – partycypacyjnym zarządzaniu w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski. [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 314-326.
 • Potocki A., Nowoczesne metody zarządzania konfliktem w organizacjach, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 672, Kraków 2005, s. 5-18.
 • Potocki A., Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1092, Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 329-335.
 • Potocki A., Wybrane nowoczesne metody zarządzania konfliktem interpersonalnym i grupowym. [w:] Zarzadzanie procesami rynkowymi, praca zbiorowa pod redakcją D. Fatuły, Wydział Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 13-23.
 • Potocki A., Metodyka zarządzania aliansami strategicznymi przedsiębiorstw. [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 105-119.
 • Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów. [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2005, s. 141-161.
 • Potocki A., Winkler R., KKS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, "Problemy Jakości" 2006, nr 4, ISSN 0137-8651, s. 15-19.
 • Potocki A., Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO - zachowań w organizacji), [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zeszyt nr 715, Kraków 2006, s. 5-25.
 • Potocki A., Komunikacyjne aspekty zarządzania konfliktem, [w:] Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 161-168.
 • Potocki A., Negocjacje - metoda komunikacji jako narzędzie zarządzania konfliktem, [w:] Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, praca zbiorowa pod redakcją D. Fatuły, Wydział Zarządzania i Marketingu Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2006, s. 197-210.
 • Potocki A., Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji, [w:] Metody i obszary zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 65-71.
 • Potocki A., Komunikacja jako instrument kształtowania zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 243-251.
 • Potocki A., Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, praca zbiorowa pod redakcją Marzenny Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 197-202.
 • Potocki A., Winkler R., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji, [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, praca zbiorowa pod red. Janiny Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 38-45.
 • Potocki A., Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, nr 1, Tom 2, pod redakcją Adama Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 304-310.
 • Potocki A., Metoda D. Dany jako komunikacyjny instrument zarządzania konfliktem, [w:] Prace z zakresu Zachowań Organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zeszyt nr 765, Kraków 2008, s. 81-92.
 • Potocki A., Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie kontrolowanych, [w:] Zarządzanie rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty, praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Fatuły, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 123-131.
 • Potocki A., Makowiec M., Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", Menedżer i praca kierownicza, 2008, nr 4, s. 45-56.
 • Potocki A., Winkler R., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji, [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, pod red. naukową Wiktora Adamusa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 111-121.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Wybrane złożone typologie kultur organizacji, [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, pod red. naukową Wiktora Adamusa, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, s. 74-91.
 • Potocki A., Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009, s. 537-547.
 • Makowiec M., Potocki A., Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, „Humanizacja Pracy” 2009, nr 2, s. 9-21.
 • Makowiec M., Potocki A., Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji – propozycja metodologiczna, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, pod red. Małgorzaty Czerskiej i Haliny Czubasiewicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3, 2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2009, s. 1036-1049.
 • Potocki A., Rola Komunikacji w kształtowaniu zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 5-17.
 • Potocki A., Makowiec M., The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation (Exemplified by Case Studies of Selected Organisations in the Małopolskie Voivodeship), [w:] Entrepreneurs and managers. Improving practice, developing theory, Edited by: Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, s. 62-73.
 • Potocki A., Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena, [w:] Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty, pod redakcją Dariusza Fatuły, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s. 9-17.
 • Łukasik P., Potocki A., Klaster – forma współpracy między organizacjami, [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, (red.) H. Bieniok, T. Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 250–254.
 • Potocki A., Łukasik P., Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomika 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 45–53.
 • Potocki A., Łukasik P., Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego, [w:] Zarządzanie w kryzysie (red.) A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 113–119.
 • Potocki A., Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) T. Listwan, A. Witkowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 115, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 439–448.
 • Potocki A., Wypalenie zawodowe - współczesna forma dehumanizacji pracy, [w:] Problemy pracy i polityki społecznej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. A. Szałkowskiemu, (red.) B. Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 105-110.
 • Potocki A., Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 820, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2010, s. 5-14.
 • Potocki A., Łukasik P., Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria Zarządzanie, nr 871, Wydawnictwo UEK, Kraków 2011, s. 45-57.
 • Potocki A., Łukasik P., Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETUE KONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, (red.) Małgorzata Gableta, Agata Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192, Wrocław 2011 s. 211-217.
 • Potocki A., Wiedza spersonalizowana a zarządzanie jakością, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, pod red. naukową J. Czekaja i M. Lisińskiego, UEK oraz Fundacja UEK, Kraków 2011, s. 49-73.
 • Potocki A., Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A.Potockiego, UEK i Fundacja UEK, Kraków 2011, s. 33-57.
 • Potocki A., Metody zarządzania jakością oparte na wiedzy zespołowej, [w:] Systemowe aspekty zarządzania organizacjami, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/1, 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 287-298
 • Potocki A., Znaczenie zespołowych metod generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji, [w:], Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, Tom II, Zeszyty Naukowe nr 651, Ekonomiczne problemy usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 549-555.
 • Potocki A., Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, (red.) Potocki A., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN: ISBN 978-83-62511-65-5, Kraków 2011.
 • Makowiec M., Potocki A., Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 880, Seria Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2012, s. 95-110.
 • Potocki A., Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników w aspekcie generowania i wykorzystania wiedzy w wybranych organizacjach Małopolski, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow Reviev of Economics and Management, nr 896, Seria Zarządzanie, ISSN 1898-6447, Kraków 2012, s. 5-18.
 • Potocki A., Zespoły jako narzedzie wsparcia przywództwa, [w:] Osobowościowe i kompetencyjne uwarunkowania sukcesu, (red.) A. Barabasz, E. Głuszek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 273, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012, s. 75-84.
 • Potocki A., WYBRANE METODY GENEROWANIA I WYKORZYSTANIA WIEDZY W ORGANIZACJI (w:) Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, (red.) Mikuła B., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-56-3, Kraków, 2012.
 • Potocki A., Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspekty metodyczne, [w:] Uwarunkowania Zachowań ludzi w organizacji, (red.) M. Czajkowska, K. Januszkiewicz, M. Kołodziejczak, M. Zalewska-Turzyńska, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 282, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 223-233.
 • Makowiec M., Potocki A., Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, [w:] Organizacja i Zarządzanie Nr 50, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1145, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ISSN 0137-2599, Łódź 2013, s. 5-18.
 • Makowiec M., Potocki A., Przywództwo – kierunek na zarządzanie partycypacyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 98, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISSN: 2082-5501, Siedlce 2013, s. 109-124.
 • Potocki A., Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - rozwój e-gospodarki i gospodarki opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, nr 36, ISSN 1898-5084, Rzeszów 2013, s. 161-167.
 • Makowiec M., Potocki A., Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland, [in:] Management, University of Economics and Management 1/2014, Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra, Poland, Vol. 18, No. 1. 2014, ISSN 1429-9321, p. 314 - 325.
 • Potocki A., Łukasik P., Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, [red.] A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, ISBN 978-83-935104-6-7, Kraków 2014, s. 49-64.
 • Potocki A., Wybrane metody kształtowania jakości, [w:] Problemy Jakości, Nr 4/2014, ISSN 0137-8651, s. 14-20.
 • Potocki A., Przywództwo oparte na komunikacji i współdziałaniu, [w:] Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 8 (944), ISSN 1898-6447, Kraków 2015, s. 21-30, DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0944.0802.
Nie opublikowane opracowania, prace projektowe, doświadczalno-konstrukcyjne, ważniejsze ekspertyzy itp.:
 • Martyniak Z., Czekaj J., Mesjasz C., Piekarz H, Potocki A., Raport końcowy z prac badawczych prowadzonych w ramach CPBP Nr 08.01. "Człowiek i praca ", grupa tematyczna 5.6. "Synteza wyników badań nad wpływem postępu techniczno - organizacyjnego na poziom i strukturę trudności prac administracyjno - biurowych", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1990 (maszynopis ss. 167).
 • Mikuła B., Potocki A., Prorynkowa restrukturyzacja organizacyjna Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "Tamokop" SA w Tarnowie. Instrukcja organizacyjna wykonana na zlecenie MASTER - Agencja Konsultingowa. Kraków 1994 (maszynopis).
 • Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania, Komitet Badań Naukowych - temat nr 1P 110 067 06, Etap I, Raport z badań, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994, ss. 196 (maszynopis).
 • Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania, Komitet Badań Naukowych - temat nr 1P 110 067 06. Etap II, Raport z badań (Tom I: ss. 163, Tom II: ss.231), Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1995 (maszynopis).
 • Kafel T., Mikuła B., Potocki A., Wykorzystanie czasu pracy mistrzów i brygadzistów produkcyjnych oraz utrzymania ruchu zatrudnionych w zakładach nr II i IV T.C. Dębica SA. Instrukcja organizacyjna wykonana na zlecenie Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Przemysłu i Handlu, Kraków l995, (maszynopis).
 • Gach D., Mikuła B., Potocki A., Humanizacja organizacji pracy w sferze zarządzania, Komitet Badań Naukowych - temat nr 1P 110 067 06, Etap III, Raport końcowy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1996, ss. 156 (maszynopis).
 • Grant uczelniany realizowany w latach 1997-1999: Potocki A., Skrzypek J., Wilusz T., Mikuła B., Metody zespołowego komunikowania się ukierunkowane na innowacje i partycypację, Zarządzanie informacją i komunikacją (ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstwa). Zagadnienia wybrane, symbol pracy: 51/KMOiZ/1/98/Su oraz 59/KMOiZ/2/99/Su, Kraków 1999, str. 135-219.
 • Potocki A., Ewolucja organizacji pracy. Wykład inauguracyjny wygłoszony 1 października 1998 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1998.
 • Potocki A., Pietruszka A., Istota i metodyka tworzenia aliansów strategicznych [w:] Tendencje i koncepcje zarządzania oparte na czynniku ludzkim, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie nt.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Umowa nr 56/KMOiZ/2/2000/S, Kraków 2000, s. 48-93.
 • Potocki A., Winkler R., Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej [w:] Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 22/KZO/12/2001/S, Kraków 2001, s. 86-111.
 • Potocki A., Wpływ globalizacji na zachowania organizacyjne menedżerów [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 72/KZO/1/2002/S, Kraków 2002, s. 5-23.
 • Potocki A., Konflikty w organizacjach [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 80/KZO/1/2003/S/086, Kraków 2003, s. 5-32.
 • Potocki A., Istota i komponenty zachowań organizacyjnych (ZWO – zachowań w organizacji) [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 77/KZO/1/2004/S/187, Kraków 2004, s. 5-13.
 • Potocki A., Funkcje komunikacji we współczesnych przedsiębiorstwach [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 91/KZO/1/2005/S/263, Kraków 2005, s. 5-21.
 • Potocki A., Rola komunikacji w zarządzaniu konfliktami [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Umowa nr 88/KZO/1/2006/S/346, Kraków 2006, s. 5-24.
 • Potocki A., Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Umowa nr 55/KZO/1/2007/S/416, Kraków 2007, s. 35-43.
 • Potocki A. Łukasik P., Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Umowa nr 13/KZO/1/08/S/430, Kraków 2008, s. 20-29.
 • Potocki A., Techniki przekazu ustnego w kształtowaniu zachowań organizacyjnych [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Umowa nr 29/KZO/1/09/S/493, Kraków 2009, s. 78-95.
 • Potocki A., Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Temat realizowany w ramach badań statutowych Katedry Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Umowa nr 36/KZO/1/2010/S/549, Kraków 2010, s. 27-51.
Wygłoszone referaty:
 • Potocki A., Bariery wdrażania zhumanizowanych metod pracy, referat wygłoszony na Sympozjum nt. "Humanizacja pracy w dobie przemian społeczno - gospodarczych", Warszawa 20 kwietnia 1993.
 • Potocki A., Metodyka kształtowania innowacyjno - partycypacyjnego klimatu organizacyjnego, referat wygłoszony na forum Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk Oddz. w Krakowie, Kraków 3 marca 1995.
 • Potocki A., Wyniki badań nad możliwością wdrożenia innowacyjno - partycypacyjnego klimatu organizacyjnego. Referat wygłoszony na Konferencji Naukowej z Okazji 30-lecia "Humanizacji Pracy", Warszawa 24 maja 1997.
 • Potocki A., Gach D., Wpływ innowacyjno - partycypacyjnego klimatu organizacyjnego na konkurencyjność firmy, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zarządzanie kadrami jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw”, Łódź 12-13 września 1997.
 • Potocki A., Die amerikanische Methode des Quality-Team Management nach Petersen, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Management. Forschung, Praxis, Didaktik” zorganizowanej przez Fachhochschule Muenster, Muenster 20 września 1999.
 • Potocki A., Ewolucja organizacji pracy, wykład inauguracyjny wygłoszony 1 października 1998 r. w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 1998.
 • Potocki A., Pietruszka A., Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Współczesne tendencje w zarządzaniu – teoria i praktyka” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 28 czerwiec 2000.
 • Potocki A., Pietruszka A., Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie”, zorganizowanej przez Katedrę Systemów i Technik Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Boszkowo 17-18 października 2000.
 • Potocki A., Możliwości wykorzystania Group-TeamWare i Open Space Technology w rozwiązywaniu strategicznych problemów przedsiębiorstwa, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju”, zorganizowanej przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk oraz Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, Książ 6-7 kwietnia 2001.
 • Potocki A., Wybrane metody „wielkiej przestrzeni komunikacyjnej”, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 20-21 września 2001.
 • Potocki A., Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe” zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Kraków 28 września 2001.
 • Potocki A., Sylwetka absolwenta Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, referat wygłoszony podczas konferencji dydaktycznej nt. „Docelowy model kształcenia na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie” zorganizowanej z okazji 10-lecia Wydziału Zarządzania przez Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Dobczyce 21 marca 2002 r.
 • Potocki A., Kultura organizacyjna firmy a jej zachowania strategiczne, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Przedsiębiorstwo partnerskie” zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Kazimierz Dolny 9-11 maja 2002.
 • Potocki A., Słuchanie jako istotny element bezpośredniej komunikacji interpersonalnej w zarządzaniu, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym” zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Szczawnica, 26-29 września 2002.
 • Potocki A., Wpływ globalizacji na działania współczesnych menedżerów, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Restrukturyzacja a procesy rozwoju i kreowania wartości przedsiębiorstwa” zorganizowanej przez TNOiK Warszawa i Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Karlskrona 12 października 2002.
 • Potocki A., Globalizacja a umiejętności menedżerów, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny 29 listopada – 1 grudnia 2002.
 • Potocki A., Niektóre pożądane i niewskazane typy zachowań uczestników komunikowania się, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego. Dylematy cywilizacyjno-kulturowe”, zorganizowanej przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Kraków 2002.
 • Potocki A., Zespołowe zarządzanie jakością – charakterystyka wybranych metod, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Krynica, 16-19 września 2004.
 • Potocki A., Gach D., Psychologiczne uwarunkowania komputerowego wspomagania pracy zespołowej, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej „NTIZ (Nowoczesne Technologie Informatyczne Zarządzania 2004”, zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Potocki A., Negocjacje - nowoczesna metoda zarządzania konfliktem, referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. "Przemiany gospodarczo-społeczne w Polsce na początku XXI wieku" zorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 27 września 2005.
 • Potocki A., Integracyjne funkcje komunikacji w przedsiębiorstwie a zmiany organizacyjne, referat wygłoszony podczas konferencji naukowej nt. „Zmiana warunkiem sukcesu 2005. Przeobrażenia metod i praktyk zarządzania.”, zorganizowanej przez Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego we Wrocławiu, Kudowa Zdrój, 27-29 listopada 2005.
 • Potocki A., Negocjacje - metoda komunikacji narzędziem zarządzania konfliktem, referat wygłoszony podczas VI międzynarodowej konferencji naukowej nt. „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 28-29 maja 2006.
 • Potocki A., Analiza wartości informacji i komunikowania jako alternatywne narzędzie ich racjonalizacji, referat wygłoszony podczss VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 28-29 maja 2007.
 • Potocki A., Metoda wewnętrznego marketingu personalnego - narzędzie rozwoju kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, referat wygłoszony podczas VII Konferencji Naukowej nt. „Strategia lizbońska a zarządzanie wartością - kapitał intelektualny jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedrę Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Gdańsk - Sztokholm 06 - 09 października 2007.
 • Potocki A., Winkler R., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji, referat wygłoszony podczas XII Konferencji Naukowej z cyklu „Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem NZP 08”, pod patronetem JM Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Pałac Wiejce, Skwierzyna 25-27 maja 2008.
 • Potocki A., Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów, referat wygłoszony podczas KOnferencji Naukowej, referat wygłoszony podczas V Międzynarodowej KOnferencji Naukowej nt. „Zarządzanie rozwojek organizacji w społeczeństwie informacyjnym”, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Bieszczady, Polańczyk, 10-13 września 2008.
 • Potocki A., Metoda zespołowego zarządzania jakością D. Petersena, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 8-9 czerwca 2009.
 • Makowiec M., Potocki A., Komunikacja w organizacjach małopolski w warunkach kryzysu - studium wstępne, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 24-26 maja 2010.
 • Łukasik P., Potocki A., Klaster – forma współpracy między organizacjami, referat wygłoszony na Konferencji Międzynarodowej: Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Katedrę Przedsiębiorczości i Zarządzania Innowacyjnego oraz Katedrę Systemów i Metod Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wisła, 14–16 września 2010.
 • Potocki A., Łukasik P., Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania i Katedrę Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 4–5 czerwca 2010.
 • Potocki A., Łukasik P., Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego, referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej: Systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie oraz sektorze publicznym, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szczawnica, 9–11 września 2010.
 • Potocki A, Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na X Jubileuszowej Konferencji Naukowej: Sukces w zarządzaniu kadrami, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Trzebieszowice, 26–28 września 2010.
 • Potocki A., Wybrane metody badania zmęczenia psychoumysłowego w procesach przetwarzania informacji, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: "Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych", zorganizowanej przez: Zakład Metod Ilościowych i Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii oraz Instytut Biznesu i Nowoczesnych Technologii Politechniki Lwowskiej, Rzeszów - Lwów - Tarnopol, 11-14 października 2012.
 • Potocki A., Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, referat wygłoszony podczas VI ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Zarządzanie Rozwojem Organizacji", pt.: "Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, Spała, Centralny Ośrodek Sportu, 15-17 maja 3013.
 • Potocki A., Zapobieganie zmęczeniu psychoumysłowemu w pracach sfery zarządzania przedsiębiorstwem - aspektymetodyczne, referat wygłoszony podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Zachowania Organizacyjne pt.: "Zachowania organizacyjne - Uwarunkowania i kierunki ewolucji", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, pod patronatem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk, 25-27 września 2013, Hotel Podklasztorze nad Zalewem Sulejowskim.
 • Potocki A., Zespoły jako narzędzie wsparcia przywództwa, referat wygłoszony podczas XV Jubileuszowej Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej pod patronatem Komitetu Nauk organizacji i Zarządzania PAN, Zmiana Warunkiem Sukcesu 2012, pod hasłem: 'Współczesne trendy i przeobrażenia metod i praktyk zarządzania w przedsiębiorstwach", zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Pałac Wojanów, 2-4 grudnia 2012.
 • Potocki A., Łukasik P., Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji - referat wygłoszony na VIII konferencji naukowej pt. "Strategie zarządzania w społeczeństwie informacyjnym", zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane, 16-18 września 2014.
 • Potocki A., Opory przy wdrażaniu zmian organizacyjnych w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski – badania pilotażowe, referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Vysoká škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove, International School of Management Slovakia oraz Східно-європейський слов’янський університет, Eastern European Slavic University, Rzeszów, Słowacja, Węgry 22-24 września 2014 r.
Wypromowane prace doktorskie:
 • B. Mikuła, praca doktorska nt.: „Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 15 kwietnia 1998.
 • T. Kafel, praca doktorska nt.: „Zintegrowana metoda analizy strategicznej w organizacjach nie zorientowanych na zysk", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 25 maja 2000.
 • D. Gach, praca doktorska nt.: „Metodyka organizowania pracy zespołowej w sferze zarządzania", Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 23 czerwca 2003.
 • A. Pietruszka-Ortyl, praca doktorska nt.:„ Zasoby niematerialnejako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego ", Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • R. Winkler, praca doktorska nt.: „Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2007.
 • A. Olak, praca doktorska nt.: „Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich podkarpacia”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010.
 • P. Łukasik, praca doktorska nt.: „Komunikacyjne wsparcie organizacyjnego uczenia się”, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.
Recenzje prac doktorskich:
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Alicji Miś z Katedry Ekonomiki Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie pt.” Awans pracowniczy w systemie polityki personalnej przedsiębiorstwa”, promotor: Prof. AE dr hab. A. Szałkowski, Kraków marzec 1993.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jacka Kopcia z Katedry Zarządzania Zasobami Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie pt. „System oceniania pracowników jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, promotor: Prof. AE dr hab. A. Szałkowski, Kraków styczeń 1999.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Anny Marii Dyląg z Katedry Psychologii Zarządzania i Ergonomii Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania efektywności w zarządzaniu u menedżerów średniego szczebla kierowniczego - model SYMLOG”, promotor: Prof. dr hab. T. Marek, Kraków 2001.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kołodziejczak z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Rola współczesnych koncepcji i metod w restrukturyzacji przedsiębiorstw, promotor: Prof. dr hab. M. Bielski, Łódź 2002.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Magdaleny Marii Stuss z Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Metody oceny efektywności kadry menedżerskiej", promotor: Prof. AE dr hab. H. Piekarz, Łódź 2003.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Czarneckiej z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Rola zarządzania konfliktami w kształtowaniu warunków funkcjonowania organizacji", promotor: Prof. UŁ W. Błaszczyk, Łódź 2003.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Jarosława Piwowarczyka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie pt. „Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie”. Promotor: Prof. dr hab. Adam Szałkowski, Kraków 2004.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Józefa Obera z Politechniki Śląskiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania pt. „Społeczne i dynamiczne aspekty zarządzania informacjami w przedsiębiorstwie uczącym się”. Promotor: Prof. dr hab. Jacek Rąb, Gliwice 2005.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Moniki Kulikowskiej z Akademii Ekonomicznej w Katowicach pt. „Zachowania przedsiębiorcze a efektywność organizacji w kontekście sprzeczności strategicznych”. Promotor: Prof. zw. dr hab. Mariusz Bratnicki, Katowice 2005.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Bukowskiej z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedry Zarządzania Zasobami Pracy pt. „Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się”. Promotor: Prof. zw. dr hab. Adam Szałkowski, Kraków 2006.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Grabus z Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Zarządzania pt. „Koncepcja działań dostosowujących kulturę organizacji przedsiębiorstw deweloperskich do ich strategii”. Promotor: Prof. dr hab. Małgorzata Czerska, Gdańsk 2006.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Janusza Karwota z Politechniki Śląskiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania pt. „Metody badania skuteczności przekształceń strukturalnych w innowacynych przedsiębiorstwach produkcyjnych”. Promotor: Prof. nadzw. dr hab. Jacek Rąb, Gliwice 2006.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Wodeckiej-Hyjek z Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Katedry Metod Organizacji i Zarządzania pt.„Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej”. Promotor: Prof. AE dr hab. Janusz Czekaj, Kraków 2007.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Januszkiewicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Uwarunkowania orientacji pracowników na rozwój zawodowy”. Promotor: Prof. UŁ dr hab. Wanda Błaszczyk, Kraków 2007.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Piórkowskiej-Wojciechowskiej z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, pt. „Kształtowanie lojalności pracowniczej w przedsiębiorstwie”. Promotor: Prof. zw. dr hab. Rafał Krupski, Wrocław 2007.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Joanny Tokar z Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej pt.: „Proces samodoskonalenia menedżerów a przywództwo organizacyjne w praktyce”. Promotor: dr hab. Jacek Rąb, prof nzw. Pol. Śl, Kraków 2011.
 • Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Stefaniuka pt.: „Koncepcja projektowania systemu komunikacji w zespołach wirtualnych”. Promotor: prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła. UEK 2012 r.
Recenzje wydawnicze rozpraw habilitacyjnych:
 • Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Wandy Błaszczyk z Uniwersytetu Łódzkiego pt. „Kadra kierownicza polskich przedsiębiorstw państwowych w warunkach zmian systemu gospodarczego, Kraków listopad 1998.
 • Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Krzysztofa Łobosa pt. „Teoria struktur organizacyjnych. Stan i perspektywy”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 • Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Krzysztofa Łobosa pt. „Organizacja przedsiębiorstwa wspierająca efektywność ekonomiczną”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Recenzja wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Mieczysława Morawskiego pt. „Zarządzanie wiedzą. Organizacja-system-pracownik”, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 • Recenzja Wydawnicza rozprawy habilitacyjnej dr Ewy Frąckiewicz pt. „Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne w marketingu przedsiębiorstw na rynku sieciowych powiązań”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010.
Recenzje dorobku naukowego:
 • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Wandy Błaszczyk z Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Krzysztofa Łobosa z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Mieczysława Morawskiego z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Ewy Frąckiewicz.
 • Recenzja dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej dr Janusza Marka Lichtarskieg z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego Prof. UE dr hab. Grażyny Osbert-Pociecha z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Recenzja dorobku naukowego dr Janusza Marka Lichtarskiego pt. „Struktury zadaniowe. Składniki, własności i uwarunkowania”, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011 r.
 • Recenzja dorobku naukowego dr Janusza Kraśniaka pt. „Zmiany struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji”, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012 r.
 • Recenzja dorobku naukowego dr Jacka Kopcia pt. „Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 • Recenzja dorobku naukowego oraz monografii (rozprawy habilitacyjnej) dr Jerzego Rosińskiego pt.: „Postawy zawodowe informatyków: jednostka, zespół, organizacja", Kraków 2013.
Recenzje publikacji zwartych:
 • Recenzja wydawnicza pozycji pt. „Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka wobec wyzwań nowego wieku. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Wydział Zamiejscowy w Krakowie Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego”, praca zbiorowa pod redakcją B. Podolec, Kraków 2002.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: Sikorski Cz., Motywacja jako proces wymiany. Difin, Warszawa 2004.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: „Restrukturyzacja Przedsiębiorstw. Analiza procesu przemian ekonomiczno-społecznych”, praca zbiorowa pod redakcją Krystyny Kowalskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2004.
 • Recenzja wydawnicza pozycji: "Elastyczność organiazacji", praca zbiorowa pod redakcją Rafała Krupskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Recenzja wydawnicza monografii Pani dr Marty Moczulskiej pt.: „Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania”, Kraków 2010.
 • Recenzja Wydawnicza pozycji: Cz. Sikorski, Źródła i formy zachowań organizacyjnych. Obrazki z dzieciństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Recenzja wydawnicza monografii: Tomasz Stefaniuk, Komunikacja w zespole wirtualnym, ISBN 978-83-7930-235-2, Difin, Warszawa 2014, ss. 197.


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków