Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do wykazu publikacji

Cały wykaz dorobku naukowego prof. UEK dr hab. Bogusza Mikuły


Wykaz publikacji w latach 2005 - 2010:

Publikaje zwarte:
 • Mikuła B. Zdrowa organizacja, "Problemy Jakości"; 2005, nr 4, s. 22-24.
 • Mikuła B. Wybrane teorie motywacji, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005, s. 247-267.
 • Mikuła B. Procesy uczenia się organizacji jako zmiana zachowań organizacyjnych, [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2005, s. 268-297.
 • Mikuła B. Wiedza organizacji i jej rozwój, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s.369-368.
 • Mikuła B., Turcza P., Strategie zarządzania wiedzą w praktyce, [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, pod red. A. Stabryły, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005, s.369-380.
 • Mikuła B. Procesy organizacyjnego uczenia się w aliansach strategicznych, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 5, s. 9-12.
 • Mikuła B. Dokumenty, bazy, ludzie. Kodyfikacja i personalizacja jako punkty wyjścia strategii zarządzania wiedzą w organizacji, "Personel i Zarządzanie" 2005, nr 8, s. 50-54.
 • Mikuła B. Geneza, przesłanki i istota zarządzania wiedzą, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.11-36.
 • Mikuła B. Organizacyjne uczenie się, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. K. Perechudy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s.85-93.
 • Mikuła B. Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Materiały z konferencji naukowej Kazimierz Dolny, 25-27 XI 2005 pod red. E. Skrzypek, Tom 1, UMCS w Lublinie, Lublin 2005, s.225-234.
 • Mikuła B. Procesy uczenia się w organizacji, Zeszyty Naukowe nr 672, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005.
 • Mikuła B. "Organizacje oparte na wiedzy" Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, 255 stron.
 • Mikuła B. Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobem ludzkim organizacji, [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod red. M. Morawskiego, Prace naukowe Włbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 21, Wałbrzych 2006, s. 64-71.
 • Mikuła B. Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska i S. Antczaka, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 2006, s. 41-49.
 • Mikuła B., Makowiec M. Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6, s. 24-26.
 • Mikuła B. Zarządzanie w warunkach nowej gospodarki, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, Kraków 2006, s. 99-112.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A. Organizacje sieciowe, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 715, Kraków 2006, s. 113-130.
 • Mikuła B. Dostosowanie systemu zarządzania zasobami ludzkimi do wymagań zarządzania wiedzą, "E-Mentor" 2006, nr 4 (16).
 • Mikuła B. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod red. B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, ss. 293.
  Autorstwo: Wstęp, rozdział I, rozdział IV, podrozdziały 2.1, 2.2, 5.3, 5.4, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.11, 6.12. Łączny udział 37% objętości.

 • Mikuła B, Makowiec M. Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5, s. 31-34.
 • Mikuła B., Wałęga A., Makowiec M. Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 449-462.
 • Mikuła B., Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji, [w:] Innowacje w zarządzaniu kapitałem ludzkim. Wybrane determinanty, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007, s. 63-71.
 • Mikuła B., Zarządzanie wiedzą, [w:] Zarządzanie w przedsiębiorstwie. Środowisko, procesy, systemy, zasoby, praca zbiorowa pod red. J. S. Kardasa i M. Wójcik-Augustyniak, Difin, Warszawa 2008. s. 494-515.
 • Mikuła B., Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, [w:] Wiedza - innowacyjność - zmiana, praca zbiorowa pod red. naukową J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2008, s. 37-46.
 • Mikuła B., Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Pace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 81-89.
 • Mikuła B., Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwie, [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, pod redakcją Adama Stabryły, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Tom 2, Kraków 2008, s. 132-139.
 • Mikuła B., Talenty jako podmioty zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 10, s. 14-17, współautor: M. Morawski.
 • Mikuła B., Kultura organizacji inteligentnej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Kraków 2008, 15-28.
 • Mikuła B., Ludzie organizacji opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Kraków 2008, 29-52, Współautor: A. Pietruszka-Ortyl.
 • Mikuła B., Zarządzanie talentami jako instrument podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, pod red. E. Skrzypek, tom 2, UMCS w Lublinie, Lublin 2008, s. 547-556.
 • Mikuła B., Zarządzanie talentami w organizacji, [w:] Polska w Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Marka Reichela, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2008, s. 137-150.
 • Mikuła B., Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania innowacyjności Polski na tle wybranych krajów, "Przegląd Socjologiczny" 2008, tom LVII/3 s. 25-36, współautor: W. Nasierowski.
 • Mikuła B., Relacje jako element kapitału ludzkiego, [w:] Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, redakcja naukowa J. S. Kardas, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 93-102.
 • Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4, 47-59.
 • Mikuła B., Skuteczność procesów komunikacji - prezentacja wyników badań empirycznych, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, redakcja naukowa A. Potocki, Difin, Warszawa 2009, s. 509-517.
 • Mikuła B., Wybrane problemy z zakresu zarządzania talentami, [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Tom II, pod redakcją E. Skrzypek, Wydawca Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 95-104.
 • Mikuła B., M. Makowiec, Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 19-48.
 • Mikuła B., Humanizacja w zarządzaniu, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2009, s. 49-57.
 • Mikuła B., Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki, red. naukowa K. Zimniewicz, Zeszyty Naukowe nr 129, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009, s. 357-363.
 • Mikuła B., Transfer wiedzy w organizacji i jego uwarunkowania, [w:] Polska gospodarka pierwszej dekady XXI wieku, pod redakcją M. Reichela, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2009, s. 170-181.
Udział w konferencjach naukowych w latach 2005 - 2010:

 • Mikuła B. Wiedza organizacji i jej rozwój, referat wygłoszony na konferencji naukowej Management Forum 2020, nt.: "Innowacyjność versus zachowawczość współczesnych organizacji", zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Osieczany, 24-25 kwiecień 2005.
 • Mikuła B., Turcza P., Strategie zarządzania wiedzą w praktyce, referat wygłoszony na konferencji naukowej Management Forum 2020, nt.: "Innowacyjność versus zachowawczość współczesnych organizacji";, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Osieczany, 24-25 kwiecień 2005.
 • Mikuła B. Technika identyfikacji poziomu realizacji strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na konferencji naukowej " INTELEKT 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji", zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, 25-27 listopad 2005 Kazimierz Dolny.
 • Mikuła B. Wpływ zarządzania wiedzą na zarządzanie zasobem ludzkim organizacji, referat wygłoszony na konferencji naukowej nt.: "Zarządzanie wiedzą i infrmacją - teoria i praktyka", zorganizowanej przez Włbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, 21-23 maja 2006, Rzeczka koło Wałbrzycha 2006.
 • Mikuła B. Kultura organizacyjna w związku z zarządzaniem wiedzą, referat wygłoszony na II Mikedzynarodowej Konferencji Naukowej nt.:"Management 2006. Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość", zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, 25-26 maja 2006.
 • Mikuła B., Wałęga A., Makowiec M., Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania" zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków - Zakopane, 8-10 czerwca 2007.
 • Mikuła B. Strategiczne zarządzanie wiedzą w organizacji, referat wygłoszony na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Management 2007. Innowacje i przedsiębiorczość - aktualne problemy oraz wyzwania przyszłosci" zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 21-22 czerwiec 2007.
 • Mikuła B., Zarządzanie ludźmi pracującymi dla organizacji opartych na wiedzy, XII Konferencja Naukowa z cyklu "Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem" NZP'08 zorganizowana przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Społecznym Organizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wiejce 25-27 maj 2008.
 • Mikuła B., Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt: "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa", zorganizowana przez Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 19-21 czerwca 2008.
 • Mikuła B., Bariery realizacji procesów organizacyjnego uczenia się w przedsiębiorstwie, V konferencja naukowa nt. "Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym", zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Polańczyk 10-13 września 2008.
 • Mikuła B., Zarządzanie talentami jako instrument podnoszenia poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa, XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innovation 2008", zorganizowana przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 28-30 listodak 2008 Kazimierz Dolny.
 • Mikuła B., "Proces boloński. Poziom zaawansowania zmian na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wraz z wybranymi problemami", Referat wygłoszony na seminarium polsko-ukraińskim w ramach międzynarodowej koferencji na temat "Jakość kształcenia w dydaktyce wyższej uczelni", 25-28 marca 2009, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania, pod partronatem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Prof. dr hab. Romana Niestrója, Kraków 25.03.2009.
 • Mikuła B., "Relacje jako element kapitału ludzkiego", Referat wygłoszony na V Międzynarodowej Konferencji Naukowej MANAGEMENT 2009 na temat "Budowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa", zorganizowanej przez Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, Siedlce 1-2 czerwca 2009.
 • Mikuła B., "Skuteczność procesów komunikacji - prezentacja wyników badań empirycznych", Referat przedstawiony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji", zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane 15-17 września 2009.
 • Mikuła B., "Uwarunkowania transferu wiedzy w organizacjach", Referat wygłoszony na V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - nowe kierunki", Zorganizowanej przez Katedrę Systemów i Technik Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Boszkowo 12-14 październik 2009.
 • Mikuła B., "Wybrane problemy z zakresu zarządzania talentami", Referat wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. "Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu ACTIVITY 2009", zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny 26-29 listopad 2009.
Udział w sympozjum naukowym w 2005 roku:

 • Mikuła B., Rozwój wiedzy organizacji, referat wygłoszony na sympozjum naukowym zorganizowanym przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej i Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Zarządzania Środowiskiem CSDEM nt.: "Zarządzanie wiedzą w aspekcie zrównoważonego rozwoju", Białystok, 25.01.2005.


Znaczące recenzje w dorobku:

 • Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją Kazimierza Perechudy, Małgorzaty Sobińskiej, Difin, Warszawa 2008, recenzja wydawnicza.
 • Paweł Jóźwiakowski, Współczesne metody zarządzania w przedsiębiosrtwach regionu legnickiego, praca doktorska, promotor: prof. AE dr hab. Jerzy Niemczyk, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Wrocław 2008. Recenzja pracy doktorskiej.
 • Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, redakcja naukowa A. Sitko-Lutek, E. Skrzypek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, recenzja wydawnicza.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków