Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry,
    Samodzielni
        Pracownicy
    Adiunkci:
       dr Anna Pietruszka-Ortyl
       dr Renata Winkler
       dr Marek Makowiec
       dr Paweł Łukasik
ADIUNKCI

Dr Paweł Łukasik

Kontakt:
pok. 521 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 37 506
e-mail: lukasikp@uek.krakow.pl

e-wizytówka

Konsultacje:
poniedziałek: godz. 15.30 - 17.30
czwartek: godz. 11.00 - 13.00

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze zimowym


Przebieg kariery zawodowej:
 • X 2007 r. – VIII 2008 r.: praca w firmie HLB Frąckowiak i wspólnicy Sp. z o.o. na stanowisku asystenta w departamencie audytu.
 • X 2008 r.: – Asystent w Katedrze Zachowań Organizacyjnych.
 • VI 2014 – Adiunkt w Katedrze Zachowań Organizacyjnych.
Rozwój naukowy:
 • 2002 r.: praca magisterska pt.: „Analiza sprawozdań finansowych na przykładzie przedsiębiorstwa Armatura S.A.” napisana pod kierunkiem naukowym Prof. AE dr hab. Dariusza Wędzkiego, na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • 30.09.2010 r.: otwarcie przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewodu doktorskiego w zakresie nauk o zarządzaniu pt.: „Komunikacyjne wsparcie organizacyjnego uczenia się”. (obowiązki promotora dysertacji Rada Wydziału powierza prof. dr hab. Arkadiuszowi Potockiemu).
 • 26.02.2014 – publiczna obrona dysertacji na temat „Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się” (promotor pracy Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, recenzenci: Prof. UE dr hab. Mieczysław Morawski, Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła).
 • 27.02.2014 – uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.
Nagrody i wyróżnienia:
 • 10.2010 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).
 • 10.2011 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).
 • 10.2012 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).
 • 10.2013 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).
Artykuły:
 • Łukasik P., CAOC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 49, Wrocław 2009.
 • Łukasik P., Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 • Łukasik P., Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie wiedzą, [w:] Skrzypek E., Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, tom II, Lublin 2009.
 • Łukasik P., Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników, [w:] Decyzje rynkowe w obliczu kryzysu, (red.) D. Fatuła, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2009, s. 75–83.
 • Łukasik P., Ocena rozwoju personelu z wykorzystaniem analizy wskaźnikowej, „Organizacja i zarządzanie” 2009, Nr 2 (6), s. 109–120.
 • Łukasik P., Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą, Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zeszyt Naukowy 99, Warszawa 2010, s. 121–127.
 • Łukasik P., Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, [w:] Społeczne wymiary zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami – ludzie, kultura organizacji, społeczna odpowiedzialność, (red.) J. Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2010, s. 294–303.
 • Łukasik P., Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach Małopolski – wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, (red.) T. Listwan, S.A. Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 439–448.
 • Łukasik P., Potocki A., Klaster – forma współpracy między organizacjami, [w:] Innowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz instytucjami sektora publicznego. Teoria i praktyka, (red.) H. Bieniok, T. Kraśnicka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2010, s. 250–254.
 • Potocki A., Łukasik P., Globalny kryzys ekonomiczny a strategie organizacji gospodarczych, [w:] Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu, (red.) W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Acta Universitas Lodziensis, Folia Oeconomika 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 45–53.
 • Potocki A., Łukasik P., Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego, [w:] Zarządzanie w kryzysie (red.) A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 113–119.
 • Łukasik P., Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie w kryzysie (red.) A. Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 87–95.
 • Łukasik P., Potocki A., Klaster jako forma organizacyjna współpracy gospodarczej opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, nr 871 (2011), ISSN 1898-6447, s. 45-57.
 • Łukasik P., Komunikacja a innowacyjność, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ISBN 9788362511655, s. 175-195.
 • Łukasik P., Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą, [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach: rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, red. nauk. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011, ISBN 9788374175739, s. 106-114.
 • Łukasik P., Potocki A., Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, ISSN 1899-3192 ; nr 223, s. 211-217.
 • Łukasik P., Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, nr 22, ISBN 978-83-7338-708-9, ISSN 1898-5084, Rzeszów 2011, s. 96-107.
 • Łukasik P., Ewolucja koncepcji organizacyjnego uczenia się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818; nr 651 Ekonomiczne Problemy Usług, ISSN 1896-382X; nr 68, Szczecin 2011, s. 379-386.
 • Łukasik P., Metody komunikacji ukierunkowane na innowacyjność, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 896 (2012), ISSN 1898-6447, s. 133-142.
 • Łukasik P., Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją B. Mikuły, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2012, ISBN 9788362511563, s. 137-157.
 • Łukasik P., Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818; nr 736 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842; nr 55, Szczecin 2012 s. 89-100.
 • Łukasik P., Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818; nr 786 Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, ISSN 1733-2842 ; nr 64, T. 1, Szczecin 2013, s. 569-579.
 • Łukasik P., Cluster as a Form of Multi-Cultural Organization, Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania, nr 2 (22) (2013), ISSN 1899-616 s. 67-77.
 • Potocki A., Łukasik P., Wybrane metody komunikacji ukierunkowane na wykorzystanie wiedzy w organizacji, [w:] Problemy zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryła, S. Wawak, Mfiles.pl, ISBN 978-83-935104-6-7, Kraków 2014, s. 49-64.
Udział w konferencjach naukowych:
 • Łukasik P., CAOC w modelu indywidualnego poziomu zachowań organizacyjnych w kontekście zmian organizacyjnych, referat wygłoszony na XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Zmiana warunkiem sukcesu 2009. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, zorganizowanej przez Katedrę Projektowania Systemów Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 10-12 Maj 2009.
 • Łukasik P., Wybrane czynniki determinujące prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej, referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji pt.: Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji, zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Zakopane, 15-17 Wrzesień 2009.
 • Łukasik P., Wpływ kryzysu gospodarczego na zachowania organizacyjne pracowników, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt: Państwo, gospodarka, społeczeństwo, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków czerwiec 2009.
 • Łukasik P., Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach Małopolski – wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej, referat wygłoszony na X Jubileuszowej Konferencji Naukowej Sukces w Zarządzaniu Kadrami. Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Trzebieszowice, 26–28 września 2010.
 • Potocki A., Łukasik P., Niektóre dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi jako skutek kryzysu gospodarczego, referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej: Systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie oraz sektorze publicznym, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szczawnica, 9–11 września 2010.
 • Łukasik P., Kultura organizacyjna a kryzys przedsiębiorstwa, referat wygłoszony na VI Konferencji Naukowej: Systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie oraz sektorze publicznym, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Szczawnica, 9–11 września 2010.
 • Łukasik P., Problematyka wyboru strategii zarządzania wiedzą, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Przełomy strategiczne w Przedsiębiorstwie, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania w Gospodarce, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kazimierz Dolny, 19 – 21 maj 2010.
 • Łukasik P., Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Potencjałem Społecznym Organizacji, Uniwersytet Zielonogórski, 23 – 25 maj 2010, Kęszyca Leśna.
 • Łukasik P., Komunikacja i innowacyjność w gospodarce opartej na wiedzy, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych i Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 3 marzec 2011, Rzeszów.
 • Łukasik P., Czynniki wyboru strategii zarządzania wiedzą, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 18 – 20 maj 2011, Poznań.
 • Łukasik P., Potocki A., Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców”, zorganizowanej przez Katedrę Pracy i Stosunków Przemysłowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kwiecień 2012, Wrocław.
 • Łukasik P., Funkcja uczenia i rozwoju a zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2012, zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Oddział w Szczecinie, 4 – 6 czerwca 2012, Międzyzdroje.
 • Łukasik P., Charakterystyka komunikacji w modelach organizacji opartych na wiedzy, referat wygłoszony na Konferencji Naukowej: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2013”, zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 20 – 22 czerwca 2013, Międzyzdroje.
 • Łukasik P., The organizational learning factors, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej: Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 4 – 6 czerwca 2014, Kraków.
 • Łukasik P., Wykorzystanie metod komunikacji w organizacjach Polski południowej, referat wygłoszony w Preszowie (Słowacja) na konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Metod Ilościowych Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Prešovská univerzita v Prešove, Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove, Східно-європейський слов'янський університет, 22-24 września 2014, Rzeszów, Słowacja, Węgry.
Udział w pracach naukowo-badawczych Katedry:
 • Potocki A., Łukasik P., Techniki komunikowania się w trakcie omawiania przebiegów pracy i ocen pracowników, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2008, symbol pracy: 13/KZO/1/2008/S/430.
 • Łukasik P., Wartości będące elementem kultury organizacyjnej sprzyjającej dzieleniu się wiedzą, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2009, symbol pracy: 29/KZO/1/09/S/493.
 • Łukasik P., Komunikacja a innowacyjność, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2010, symbol pracy: 36/KZO/1/2010/S/549.
 • Łukasik P., Czynniki motywujące pracowników w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2011, symbol pracy: 170/KZO/1/2011/S/649.
 • Łukasik P., Komunikacja w modelach organizacji opartych na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2012, symbol pracy: 19/KZO/2/2012/S/019.
 • Łukasik P., Czynniki stresu organizacyjnego, [w:] Dysfunkcje i patologie w organizacjach, Kraków 2013, symbol pracy: 072/WZ/KZO/01/2013/S/3072.

Zainteresowania naukowe:

Kultura organizacyjna, zarządzanie wiedzą, zachowania organizacyjne.

Hobby:

Turystyka górska, piłka nożna, rower.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków