Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry,
    Samodzielni
        Pracownicy
    Adiunkci:
       dr Anna Pietruszka-Ortyl
       dr Renata Winkler
       dr Marek Makowiec
       dr Paweł Łukasik
ADIUNKCI

Dr Marek Makowiec

Kontakt:
pok. 521 pawilon USTRONIE
tel.: (12) 29 37 506
e-mail: makowiec@uek.krakow.pl

e-wizytówka

Konsultacje:
Poniedziałek: godz. 18.00 – 20.00
Piątek: godz. 11.00 – 13.00

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze lenim

Doświadczenie zawodowe:

 • IX 2002 r. – XI 2004 r.: praca w przedsiębiorstwie z branży mrożonkowej, jako Samodzielny referent ds. marketingu i rachunkowości w Dziale Handlu i Marketingu,

 • XII 2004 r. – II 2005 r.: praca w Parku Wodnym Sp. z o.o. w Krakowie w charakterze Specjalisty ds. marketingu,

 • III 2005 r. – Współpraca z różnymi firmami konsultingowo – doradczymi w zakresie m.in.: opracowywania biznes planów i studiów wykonalności, sporządzania analiz finansowych, audytów spółek, pomoc w zakresie możliwego wsparcia finansowego z dostępnych na rynku funduszy unijnych, prowadzenie różnych form przekazywania wiedzy: specjalistyczne szkolenia, warsztaty itp.,

 • III 2005 r. – Asystent w Katedrze Zachowań Organizacyjnych,

 • X 2014 r. – Adiunkt w Katedrze Zachowań Organizacyjnych.

Rozwój naukowy:

 • 2002 r.: praca magisterska pt: „Holding jako metoda zapewnienia jedności podatkowej na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.” napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Janusza Koczanowskiego, na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

 • 17.01.2008 r.: otwarcie przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przewodu doktorskiego w zakresie nauk o zarządzaniu pt.: „Metodyka humanizowania telepracy” (obowiązki promotora dysertacji Rada Wydziału powierza Prof. UEK dr hab. Boguszowi Mikule),

 • 12.05.2014 r.: publiczna obrona dysertacji doktorskiej pt.: „Metodyka humanizowania telepracy” (promotor pracy: prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, recenzenci: Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński, Prof. KA dr hab. Mirosław Kwieciński),

 • 22.05.2014 r.: uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • 06. 2002 r.: Główna nagroda Zarządu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Rady Naukowej Stowarzyszenia za pracę magisterską pt.: „Podatkowa Grupa Kapitałowa – jako metoda na zmniejszenie obciążeń podatkowych holdingu, na przykładzie Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie”.

 • 2003 r.: Wyróżnienie od władz miasta Tarnowa za próbę wdrożenia w spółkach komunalnych struktury Podatkowej Grupy Kapitałowej, pozwalającej na osiąganie korzyści podatkowych.

 • 12.2007 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w pracy zawodowej.

 • 08.2008 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).

 • 10.2009 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).

 • 10.2010 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).

 • 10.2011 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).

 • 10.2012 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).

 • 10.2013 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).

 • 09.2015 r.: Nagroda Ministra w 43 edycji Ogólnopolskiego konkursu poprawy warunków pracy w 2015 r. – organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy za rozprawę doktorską pt.: „Metodyka humanizowania telepracy”.

Realizacja projektów i uczestnictwo w szkoleniach:

 • I 2005 r. - XII 2006 r.: Uczestnictwo w projekcie „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” (Projekt ISPA NR 2000/PL/16/P/PE/023).

 • VI 2007 r.: Współorganizacja I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem metod zarządzania”, organizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • I 2007 r. - III 2008 r.: Realizacja projektu badawczego pt. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Nad Zalewem Sp. z o.o. poprzez modernizację produktu usługi sezonowej w usługę całoroczną”. Numer Projektu WKP_1/1.41/1/2006/151/151/708/2007/U

 • IV 2008 r.: Organizacja konferencji pt.: „Firma a środowisko: woda, powietrze, odpady – innowacyjne metody zapobiegające zanieczyszczeniom”: 03.2008 r.

 • IX 2008 r. - XII 2011 r.: Przygotowanie projektu pt.: „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych” i jego realizacja jako Koordynator ds Merytorycznych Projektu oraz Recenzent Techniczny

 • IV 2009 r.: Management of Technology Transfer – Parque Tecnológico de Andalucia, Malaga, Hiszpania - Szkolenie z Zarządzania Transferem Technologii

 • IX 2009 r.: Współorganizacja II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”, zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 • XI 2009 r.: Współorganizacja seminarium w ramach projektu pt.: „Training of Executives of Education in Social Economy and its Application in Education”, finansowanego z Programu Leonardo da Vinci dla gości z Grecji (przedsiębiorcy oraz nauczyciele akademiccy z Grecji wizytujący polskie ośrodki naukowe oraz Uniwersytet Ekonomiczny)

 • I 2013 r.: Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu zarządzania projektami zgodnie z metodologią IMPA: Certified Project Management Associate poziom D, wydanego przez International Project Management Association Polska (IPMA Polska), ważnego do dnia 06.02.2018 roku

 • Organizacja różnorodnych szkoleń i warsztatów z zakresu dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych dla firm i instytucji, zakładania własnej działalności gospodarczej oraz możliwości jej finansowaania w pierwszym okresie oraz transfru technologii i komercjalizacji wiedzy, pomoc w przygotowaniu biznes planów i studiów wykonalności

Zainteresowania naukowe:

Fundusze unijne na rozwój przedsiębiorczości i zakładanie działalności gospodarczej, finansowanie działalności przedsiębiorstw i instytucji z krajowych i unijnych źródeł.

Komunikacja międzyludzka, kultura organizacyjna, alianse i połączenia przedsiębiorstw, elastyczne zatrudnienie, telepraca, humanizacja i dehumanizacja pracy, nowoczesne techniki informacyjno-komunikacyjne usprawniające życie oraz pracę człowieka.

PUBLIKACJE:

ZACHĘCAM DO POBRANIA I ZAPOZNANIA SIĘ Z WERSJĄ ELEKTRONICZNĄ NASTĘPUJĄCYCH PUBLIKACJI:

 1. Makowiec M., Sukces w pracy na odległość jest możliwy, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 2/2016, s. 6-7. (kliknij i pobierz)
 2. Makowiec M., Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN: 978-83-941580-2-6 oraz 978-83-941580-3-3, Kraków 2015, ss. 303. (kliknij i pobierz)
 3. Makowiec M., Kusio T., Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management, Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, ISBN: 978-83-941580-6-4 and 978-83-941580-7-1, Cracow 2015, pp. 222. (kliknij i pobierz)
 4. Kusio T., Makowiec M., Entrepreneurship management. Functioning and development of an organization, Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, ISBN: 978-83-941580-4-0 and 978-83-941580-5-7, Cracow 2015, pp. 226. (kliknij i pobierz)
 5. Halik J., Kusio T., Makowiec M., Poradnik Spin-Promotor. Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-614417-1-7, Rzeszów 2012, ss. 72. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)
 6. REDAKCJA NAUKOWA I WSPÓŁAUTORSTWO Katalog dobrych praktyk spółek spin-off/spin-out, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-935070-1-6, Rzeszów 2012, ss. 83. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)
 7. Makowiec M., Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki, [w:] Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, pod redakcją naukową Z. Olesińskiego, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-61746-90-4, Rzeszów 2012, s. 25-58.(kliknij i pobierz)
 8. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją naukową Bogusza Mikuły, UEK i Fundacja UEK, ISBN 978-83-62511-56-3, Kraków 2012, s. 91-122. (kliknij i pobierz)
 9. Makowiec M., Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego, UEK i Fundacja UEK, ISBN 978-83-62511-65-5, Kraków 2011, s. 137-174. (kliknij i pobierz)
 10. Makowiec M., Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne, [w:] Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, ISBN 978-83-930382-5-1, Kraków 2011, s. 65-80. (kliknij i pobierz)
 11. Makowiec M., Kusio T., Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych – wymiar krajowy i międzynarodowy, [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Tom 2, pod redakcją Prof. dr hab. Janusza Teczke i Prof. UEK dr hab. Janusza Czekaja, Wydawnictwo ESUS Druk, ISBN: 978-83-930382-2-0, Kraków 2010, s. 59-83. (kliknij i pobierz)
 12. Makowiec M., Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 13. Makowiec M., Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 14. Makowiec M., Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 15. Makowiec M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
OPRACOWANIA POPULARNO-NAUKOWE:

 1. Makowiec M., W stronę przedsiębiorczości akademickiej, [w:] „B+R=Przyszłość. E-biuletyn”, Biuletyn wydawany przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej oraz Wyższą Szkołę Cła i Logistyki oraz Fundację na Rzecz Wspierania Nauki „Campus”, w ramach projektu pt.: „B+R=przyszłość”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr 12/ lipiec 2013, s. 6-9. (kliknij i pobierz)
Opracowania zwarte:
 1. Makowiec M., Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych, Katedra Zachowań Organizacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISBN: 978-83-941580-2-6 oraz 978-83-941580-3-3, Kraków 2015, ss. 303. (kliknij i pobierz)
 2. Makowiec M., Kusio T., Management of entrepreneurship in a knowledge based economy. The issue of knowledge and intellectual capital management, Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, ISBN: 978-83-941580-6-4 and 978-83-941580-7-1, Cracow 2015, pp. 222. (kliknij i pobierz)
 3. Kusio T., Makowiec M., Entrepreneurship management. Functioning and development of an organization, Department of Organizational Behaviour, Cracow University of Economics, ISBN: 978-83-941580-4-0 and 978-83-941580-5-7, Cracow 2015, pp. 226. (kliknij i pobierz)
 4. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją: B. Mikuły, A. Pietruszki-Ortyl, A. Potockiego, ISBN 978-83-7251-707-4, Difin, Warszawa 2007, ss. 293.
  Autorstwo: rozdział II - podrozdział 2.5., rozdział VI - podrozdział 6.1., 6.13., 6.16., 6.17., 6.22. Łączny udział 1,2% objętości.

 5. Halik J., Kusio T., Makowiec M., Poradnik Spin-Promotor. Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-614417-1-7, Rzeszów 2012, ss. 72. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)
Redakcje naukowe:
 1. REDAKCJA NAUKOWA I WSPÓŁAUTORSTWO: Pałach K., Kuta-Pałach M., Katalog dobrych praktyk spółek spin-off/spin-out, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-935070-1-6, Rzeszów 2012, ss. 83. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)
Artykuły:
 1. Makowiec M., Kapitał intelektualny – ochrona w prawie pozytywnym, [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. Tom II, Praca zbiorowa pod redakcją E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, ISBN 83-914730-8-2, Lublin 2005, s. 137-145.
 2. Makowiec M., Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości, [w:] Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją M. Ciska i S. Antczaka, Instytut Zarządzania i Marketingu Akademii Podlaskiej, PL ISSN 0860-2719, Siedlce 2006, s. 223-232.
 3. Gach D., Makowiec M., Doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie koncepcji Business Intelligence, [w:] Strategie wzrostu wartości przedsięboirstwa. Teoria i praktyka. Tom 2, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka, Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, Zeszyty Naukowe nr 434, ISSN 1640-6818; ISSN 1232-5821, Szczecin 2006, s. 741-749.
 4. Mikuła B., Makowiec M., Systemy motywacji pracowniczej małych i średnich firm Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2006, nr 6, s. 24-26.
 5. Makowiec M., Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia. Tom I, Praca zbiorowa pod redakcją E. Skrzypek, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS, ISBN-10 83-914730-9-0; ISBN-13 978-83-914730-9-2, Lublin 2006, s. 221-229.
 6. Mikuła B., Makowiec M., Wybrane problemy strategicznego zarządzania wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach Małopolski, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 5, s. 31-34.
 7. Makowiec M., Inowacja wartości źródłem dłgofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu, [w:] Metody i obszary zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-89823-48-9, Kraków 2007, s. 51-63.
 8. Makowiec M., Bożek P., Indywidualizacja zatrudnienia vs. kreowanie zespołu, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Difin, ISBN 978-83-7251-752-4; ISBN 978-83-7251-753-1, Warszawa 2007, s. 13-26.
 9. Makowiec M., Innowatorzy zarządzania, czyli menedżerowie XXI wieku, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Difin, ISBN 978-83-7251-752-4; ISBN 978-83-7251-753-1, Warszawa 2007, s. 74-87.
 10. Makowiec M., Wałęga A., Mikuła B., Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Difin, ISBN 978-83-7251-752-4; ISBN 978-83-7251-753-1, Warszawa 2007, s. 449-462.
 11. Makowiec M., Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji, [w:] Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Istota, pomiar i instrumenty wdrażania, praca zbiorowa pod redakcją Marzenny Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-120-4, Gdańsk 2007, s. 183-194.
 12. Makowiec M., Ocena efektywności systemów motywacji małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 747, ISSN 0208-7944, Kraków 2007, s. 17-130.
 13. Makowiec M., Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Uwarunkowania wzrostu wartości przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. naukową E. Urbańczyka, Wydawnictwo Kreos, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński, ISBN 978-83-60585-05-4, Szczecin 2007, s. 509-521.
 14. Makowiec M., Mikuła B., Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach małopolski, [w:] Inwestowanie w kapitał ludzki, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, pod red. Stanisławy Borkowskiej, Tom 55, Zakład Wydawnictw Statystycznych, ISBN 978-83-7027-422-1, Warszawa 2007, s. 85-95.
 15. Makowiec M., Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe nr 8, Tom 1, pod red.Krzysztofa Grysa, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISBN 978-83-89274-26-7, ISSN 1898-8083, Kielce 2008, s. 251-265.
 16. Makowiec M., Bober T., Obszary zastosowań outsourcingu i telepracy - analiza porónawcza, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Zeszyty Naukowe nr 8, Tom 1, pod red.Krzysztofa Grysa, Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, ISBN 978-83-89274-26-7, ISSN 1898-8083, Kielce 2008, s. 51-62.
 17. Makowiec M., Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa - analiza przypadku, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, Studia i prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 7, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1899-2382, Szczecin 2008, s. 327 - 338.
 18. Makowiec M., Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, praca zbiorowa pod red. Jerzego Bielińskiego i Marzenny Czerwińskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-057-3, Sopot 2008, s. 423-434.
 19. Makowiec M., Telepracownicy i zespoły witualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej, [w:] Wpływ zarządzaniaprocesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. Elżbiety Skrzypek, Tom 2, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-924547-3-1; ISBN 978-83-924547-3-1, Sopot 2008, s. 533-545.
 20. Makowiec M., Przeobrażenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw uwarunkowane technologią teleinformatyczną, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 765, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008, ISSN 1898-6447, s. 141-155.
 21. Makowiec M., Dehumanizacyjne uwarunkowania telepracy, "Humanizacja pracy" 2008, nr 6, s. 11-26.
 22. Makowiec M, Bober T., Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadach telepracy, [w:] Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i regionów. Wybrane aspekty ekologiczne i społeczne, praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Chodyńskiego, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, ISBN 978-83-7571-092-2, s. 145-156.
 23. Bober T., Makowiec M., Wybrane aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa na przykładzie Firmy Roleski, [w:] Zarządzanie rozwojem ekonomicznym. Wybrane aspekty, praca zbiorowa pod redakcją Dariusza Fatuły, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków 2008, ISBN 978-83-7571-029-8, s. 213-222.
 24. Potocki A., Makowiec M., Funkcja kontroli w procesie zarządzania i rola menedżera w jej kształtowaniu (na przykładzie wybranych małopolskich organizacji), "Problemy Zarządzania", Menedżer i praca kierownicza, 2008, nr 4, s. 45-56.
 25. Makowiec M., Kusio T., Developing cooperation between science and business through academic initiatives, [w:] Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world. Selected Aspects, Edited by Wioletta Wereda & Sylwia Starnawska, University of Podlasie, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, ISBN 978-83-7051-551-5, Siedlce 2009, s. 119-126.
 26. Makowiec M., Chmielewska J., Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, [w:] Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, pod redakcją naukową Jerzego Bielińskiego i Renaty Płoski, Prace i materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 3/2 2009, ISSN 1732-1565, Sopot 2009, s. 353-369.
 27. Makowiec M., Kusio T., Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie, [w:] Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim, pod redakcją Krzysztofa Grysa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego, ISBN 978-83-89714-39-8, Kielce 2009, s. 29-36.
 28. Makowiec M., Kusio T., Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1, nr 2/2009, pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, ISBN 978-83-89274-30-4; ISBN 978-83-89274-40-3, Kielce 2009, s. 169-177.
 29. Bober T., Makowiec M., Praktyka wdrażania zmian w organizacjach – etapy, konsekwencje, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1, nr 2/2009, pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, ISBN 978-83-89274-30-4; ISBN 978-83-89274-40-3, Kielce 2009, s. 233-241.
 30. Makowiec M., Kusio T., Znaczenie przedsiębiorczości społecznej w funkcjonowaniu organizacji opartej na wiedzy, [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, Tom 1, nr 2/2009, pod red. Zbigniewa E. Zielińskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, ISBN 978-83-89274-30-4; ISBN 978-83-89274-40-3, Kielce 2009, s. 158-168.
 31. Makowiec M., Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7641-119-4; ISBN 978-83-7641-120-0, Warszawa 2009, s. 450-468.
 32. Makowiec M., Matusiński W., Komunikacja wewnętrzna a sprawność funkcjonowania organizacji, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7641-119-4; ISBN 978-83-7641-120-0, Warszawa 2009, s. 469-485.
 33. Makowiec M., Słowik J., Zarządzanie zmianą w praktyce wdrażania systemów informatycznych klasy ERP, [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod red. naukową A. Potockiego, Wydawnictwo Difin, ISBN 978-83-7641-119-4; ISBN 978-83-7641-120-0, Warszawa 2009, s. 486-508.
 34. Makowiec M., Potocki A., Menedżerowie XXI wieku a idee humanizacji zarządzania, „Humanizacja Pracy” 2009, nr 2, s. 9-21.
 35. Makowiec M., Potocki A., Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji – propozycja metodologiczna, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, pod red. Małgorzaty Czerskiej i Haliny Czubasiewicz, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/3, 2009, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 1732-1565, Sopot 2009, s. 1036-1049.
 36. Makowiec M., Strategia „błękitnego oceanu” i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2009, s. 127-143.
 37. Mikuła B., Makowiec M., Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 801, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2009, s. 19-48.
 38. Potocki A., Makowiec M., The Controlling Function in the Management Process and the Role of the Manager in Its Formation (Exemplified by Case Studies of Selected Organisations in the Małopolskie Voivodeship), [w:] Entrepreneurs and managers. Improving practice, developing theory, Edited by: Alojzy Z. Nowak, Beata Glinka, Przemysław Hensel, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ISBN 978-83-61276-39-5, Warszawa 2009, s. 62-73.
 39. Makowiec M., Bober T., Zarządzanie zmianami w organizacji - wybrane aspekty, [w:] Narzędzia zarządzania w obliczu kryzysu. Wybrane aspekty, pod redakcją Dariusza Fatuły, Wydział Ekonomii i Zarządzania Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 978-83-7571-043-4, Kraków 2009, s. 19-33.
 40. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego, [w:] Zarządzanie w kryzysie, pod redakcją Adama Stabryła, Wydawnictwo Mfiles.pl Seria wydawnicza: Encyklopedia Zarządzania, ISBN 978-83-931128-2-1, Kraków 2010, s. s. 195-208.
 41. Makowiec M., Kusio T., The influence of scientific researches on economy innovativeness. Theoretical and practical aspects, [w:] Post-globalization Era? New Visions and New Challenges. The characteristics of the new framework and the outlook. Selected problems, Edited by: Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, University of Podlasie, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, ISBN 978-83-7051-593-5, Siedlce 2010, s. 225-248.
 42. Makowiec M., Kusio T., Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych – wymiar krajowy i międzynarodowy, [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, Tom 2, pod redakcją Prof. dr hab. Janusza Teczke i Prof. UEK dr hab. Janusza Czekaja, Wydawnictwo ESUS Druk, ISBN: 978-83-930382-2-0, Kraków 2010, s. 59-83. (kliknij i pobierz)
 43. Makowiec M., Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, pod redakcją naukową Edwarda Urbańczyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 635, Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 35, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-2751, Szczecin 2010, s. 527 - 548.
 44. Makowiec M., Konsekwencje wdrożenia elastycznych form zatrudnienia na przykładzie telepracy, [w:] Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, Zeszyty Naukowe nr 820, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2010, s. 75-91.
 45. Makowiec M., Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji "Y", [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Startegie funkcjonalne, pod redakcją Elżbiety Urbanowskiej-Sojkin, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISSN 1689-7374, Poznań 2011, s. 108-117.
 46. Makowiec M., Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Potockiego, UEK i Fundacja UEK, ISBN 978-83-62511-65-5, Kraków 2011, s. 137-174.
 47. Makowiec M., Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - stan i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, nr 22, ISBN 978-83-7338-708-9, ISSN 1898-5084, Rzeszów 2011, s. 230-245.
 48. Makowiec M., Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne, [w:] Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Teczke, J. Czekaja, B. Mikuły, R. Oczkowskiej, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, ISBN 978-83-930382-5-1, Kraków 2011, s. 65-80. (kliknij i pobierz)
 49. Makowiec M., Management of projects co-financed from EU funds - practical experience, [w:] Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets - external environmental factors, Edited by; Wioletta Wereda, Sylwia Starnawska, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities, ISBN 978-83-7051-642-0, Siedlce 2011, s. 97-111.
 50. Makowiec M., Budowa projektu - zarządzanie badaniami, [w:] Zarządzanie badaniami naukowymi. Publikacja wydana w ramach projektu "Wiedza i doświadczenie, podstawa komercjalizacji badań", pod red. Michała Cupiała, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, ISBN 978-83-930818-4-4, Kraków 2011, s. 43-80.
 51. Makowiec M., Finansowanie transferu technologii, [w:] Zarządzanie jednostką transferu technologii. Publikacja wydana w ramach projektu "Wiedza i doświadczenie, podstawa komercjalizacji badań", pod red. Michała Cupiała, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, ISBN 978-83-930818-5-1, Kraków 2011, s. 73-118.
 52. Makowiec M., Spółki typu spin-off/out jako katalizator rozwoju polskiej gospodarki, [w:] Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, pod redakcją naukową Z. Olesińskiego, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN: 978-83-61746-90-4, Rzeszów 2012, s. 25-58.(kliknij i pobierz)
 53. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją naukową Bogusza Mikuły, UEK i Fundacja UEK, ISBN 978-83-62511-56-3, Kraków 2012, s. 91-122. (kliknij i pobierz)
 54. Makowiec M., Potocki A., Komunikacja w przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach kryzysu gospodarczego - studium wstępne, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 880, Seria Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 1898-6447, Kraków 2012, s. 95-110.
 55. Cupiał M., Szeląg-Sikora A., Makowiec M., Znaczenie zaufania w procesie komercjalizacji badań naukowych, [w:] Zarządzanie i finanse, Journal of Management and Finance, pod red. W. Golnau, Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2084-5189, Sopot, październik 2012, rok 10, nr 4, cz 1, s. 111-124.
 56. Szeląg-Sikora A., Cupiał M., Makowiec M., Strategia budowy zaufania w sformalizowanych formach przedsiębiorczości w sektorze rolnictwa, [w:] Zarządzanie i finanse, Journal of Management and Finance, pod red. W. Golnau, Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISSN 2084-5189, Sopot, październik 2012, rok 10, nr 4, cz 2, s. 295-308.
 57. Makowiec M., Działania usprawniające w zakresie skutecznego pozyskiwania i transferu wiedzy w organizacji, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Cracow Reviev of Economics and Management, nr 896, Seria Zarządzanie, ISSN 1898-6447, Kraków 2012, s. 143-156.
 58. Makowiec M., Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off/spin-out na przykładzie wybranych organizacji, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, pod redakcją naukową E. Urbańczyka, A. Gąsior, E. Mioduchowskiej-Jaroszewicz, M. Romanowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, Szczecin 2012, s. 101 - 128.
 59. Makowiec M., Potocki A., Komunikacyjne zachowania menedżerów w organizacjach małopolskich w kryzysie, [w:] Organizacja i Zarządzanie Nr 50, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej nr 1145, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, ISSN 0137-2599, Łódź 2013, s. 5-18.
 60. Makowiec M., Potocki A., Przywództwo – kierunek na zarządzanie partycypacyjne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, Nr 98, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISSN: 2082-5501, Siedlce 2013, s. 109-124.
 61. Makowiec M., Ortyl J., Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej, [w:] Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstwa Tom 1, pod redakcją naukową E. Urbańczyka, A. Gąsior, E. Mioduchowskiej-Jaroszewicz, M. Romanowskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 786, Seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 64, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1640-6818, ISSN 1733-2842, Szczecin 2013, s. 581 - 592.
 62. Makowiec M., Potocki A., Dysfunctions in communication in business organizations in Southern Poland, [in:] Management, University of Economics and Management 1/2014, Faculty of Economics and Management, University of Zielona Góra, Poland, Vol. 18, No. 1. 2014, ISSN 1429-9321, p. 314 - 325.
 63. Makowiec M., Mikuła B., Dehumanizacja w telepracy domowej, [w:] 50-lat kształcenia ekonomistów w Kielcach, pod red. nauk. E. Molendowskiego, A. Szplita, Miscellanea Oeconomicae, Studia i Materiały Rok 18, Nr 1/2014, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ISSN 2081-2345, Kielce 2014, s. 61 - 70.

Udział w konferencjach naukowych:

 1. Makowiec M., Kapitał intelektualny – ochrona w prawie pozytywnym, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Intellect 2005. Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji”, zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny, 25-27 listopad 2005.
 2. Makowiec M., Organizacja fraktalna i wirtualna jako modele przedsiębiorstwa przyszłości, referat wygłoszony na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Management 2006. Problemy globalizacji a regionalna przedsiębiorczość”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Akademii Podlaskiej w Siedlcach, Siedlce, 25-26 maj 2006.
 3. Makowiec M., Wykorzystanie technologii informacyjnej w kreowaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Excellence 2006. Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia”, zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą UMCS w Lublinie, Kazimierz Dolny, 24-26 listopad 2006.
 4. Makowiec M., Inowacja wartości źródłem dłgofalowych sukcesów organizacji w strategii błękitnego oceanu, referat wygłoszony na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 28-29 maja 2007.
 5. Makowiec M., Hierarchizacja czynników kulturowych wpływających na wartość współczesnych przedsiębiorstw, referat wygłoszony na VII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 21-23 czerwiec 2007.
 6. Makowiec M., Identyfikacja determinant wpływających na wartość przedsiębiorstwa i zarządzanie wartością współczesnych organizacji, referat wygłoszony podczas VII Konferencji Naukowej nt. „Strategia lizbońska a zarządzanie wartością - kapitał intelektualny jako źródło wzrostu wartości przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedrę Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Gdańsk - Sztokholm 06 - 09 października 2007.
 7. Makowiec M., Mikuła B., Wykorzystanie instrumentów wspomagających zarządzanie wiedzą w małych i średnich firmach małopolski, referat wygłoszony podczas Ogólnoppolskiej Konferencji Naukowej z okazji jubileuszu XX-lecia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej nt.: „Inwestowanie w Kapitał Ludzki”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, "Dom Ekonomisty" ul. Nowy Świat 49, Warszawa, 07 marca 2008.
 8. Makowiec M., Bober T., Wpływ pracy na człowieka zatrudnionego na zasadach telepracy, referat wygłoszony na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Szkołę Wyższą im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 26-27 maja 2008.
 9. Makowiec M., Wpływ systemu motywacyjnego na wartość przedsiębiorstwa, referat wygłoszony na VIII Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Międzyzdroje, 19-21 czerwca 2008.
 10. Makowiec M., Wpływ telepracy i technologii informacyjno-komunikacyjnych na człowieka w aspekcie humanizacji pracy, referat wygłoszony na III Konferencji Świętokrzyskiego Centrum Edukacji na Odległość pt.:„Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego, Kielce, 11 września 2008 r.
 11. Makowiec M., Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia i organizacji czasu pracy w procesie przezwyciężania zjawisk kryzysowych w organizacji, referat wygłoszony na VIII Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych”, zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedrę Bankowości i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, a także Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Gdańsk - Sztokholm 10 - 13 października 2008.
 12. Makowiec M., Telepracownicy i zespoły witualne jako podstawowe ogniwo organizacji procesowej, referat wygłoszony na XI Miedzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Innovation 2008. Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstw”, zorganizowanej przez Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Kazimierz Dolny, 28-30 listopada 2008.
 13. Makowiec M. Bober T., Zarządzanie zmianami w organizacji – wybrane aspekty, referat wygłoszony na IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków, 8-9 czerwca 2009.
 14. Makowiec M., Kusio T., Promocja współpracy nauki i świata biznesu poprzez inicjatywy akademickie, referat wygłoszony podczas I Sympozjum pt.: „Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim”, zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Kielce, 18 czerwca 2009.
 15. Makowiec M., Chmielewska J., Centra pracy zdalnej jako sposób na wspieranie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, referat wygłoszony na IX Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie kryzysowe – odbudowa wartości przedsiębiorstw i banków”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przy współpracy Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Sopot – Karlskrona – Sopot, 8-11 października 2009.
 16. Makowiec M., Kusio T., Kierunki rozwoju uczelni wyższych a oczekiwania sektora biznesu, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji pt.: „ Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacji interdyscyplinarne”, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlową im. Bolesława Markowskiego, PITWIN – Portal Innowacyjnego Transferu Wiedzy w Nauce, pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach doc. dr Jana Waluszewskiego, Kielce, 10 września 2009 r.
 17. Makowiec M., Telepraca i technologie informacyjno-komunikacyjne jako narzędzia wspomagające niepełnosprawnych i wykluczonych na rynku pracy, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji” zorganizowanej przez Katedrę Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków-Zakopane, 15-17 września 2009.
 18. Makowiec M., Kusio T., The Influence of Scientific Researches on Economy Innovativeness. Theoretical and Practical Aspects, referat wygłoszony podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: International Week 2010, pt.: „Czy era postglobalizacyjna? Nowe wizje, nowe wyzwania”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Siedlce, 19-23 kwietnia 2010.
 19. Makowiec M., Transfer wiedzy do gospodarki, referat wygłoszony podczas Konferencji w ramach projektu realizowanego przez Infor Training Sp. z o.o. w ramach projektu pt.: „Z innowacją w biznes - kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PA)”, Hotel Park Park Inn, Kraków 14 maja 2010.
 20. Makowiec M., Potocki A., Komunikacja w organizacjach małopolski w warunkach kryzysu - studium wstępne, referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Wiedza-Gospodarka-Społeczeństwo”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 24-26 maja 2010.
 21. Makowiec M., Nowe tendencje na rynku pracy (freelancing i coworking) jako sposób na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych pracowników, referat wygłoszony na X Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Oddział w Szczecinie, Międzyzdroje, 17-19 czerwca 2010.
 22. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach kryzysu gospodarczego, referat wygłoszony na VI Konferencji naukowej pt.: „Systemy monitorowania i zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie oraz sektorze publicznym”, zorganizowanej przez Katedrę Procesu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundację UEK, Szczawnica, 9-11 września 2010.
 23. Makowiec M., Kusio T., Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych – wymiar krajowy i międzynarodowy, referat wygłoszony podczas konferencji podsumowującej 1 etap realizacji projektu pt.: „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”, zorganizowanej przez Biuro Projektu "Nauka i Gospodarka" funkcjonujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Kraków, 8-9 listopada 2010.
 24. Makowiec M., Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji, referat wygłoszony na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych i Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Rzeszów 3 marca 2011.
 25. Makowiec M., Management of projects co-financed from EU funds – practical experience, referat wygłoszony podczas IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu: International Week 2011, pt.: „Konkurencja czy współpraca? Optymalne rozwiązania na różnych rynkach”, zorganizowanej przez Wydział Zarządzania, Instytut Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Siedlcach, Siedlce, 11-15 kwietnia 2011.
 26. Makowiec M., Czynniki wpływające na kreatywność i zaangażowanie pracowników generacji "Y", referat wygłoszony podczas Konferencji naukowej pt.: „Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania i rezultaty”, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Strategicznego, Wydział Zarządzania Uniwesytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 18-20 maja 2011.
 27. Makowiec M., Współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem na przykładzie projektu "Nauka i Gospodarka", wystąpienie wygłoszone podczas konferencji pt.: „Czy biznes potrzebuje nauki w Polsce”, zorganizowanej w ramach projektu pt.: "eWEB" Science, Business, Network, który koordynowany jest przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, UEK, Kraków 29 czerwca 2011.
 28. Makowiec M., Zarządzanie projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych - doświadczenia praktyczne, referat wygłoszony podczas konferencji podsumowującej realizację projektu pt.: „Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych”, zorganizowanej przez Biuro Projektu "Nauka i Gospodarka" funkcjonujące na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Kraków, 25 listopada 2011.
 29. Makowiec M., Podsumowanie ocen biznes planów przygotowanych przez uczestników projektu: „Innowacyjny biznes szansą na sukces” oraz uczestnictwo w panelu dyskusyjnym z udziałem ekspertów na temat transferu wiedzy i innowacji, wystąpienia podczas konferencji podsumowującej realizację projektu „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, zorganizowanej przez firmę InterActive, Restauracja Wierzynek, Kraków 17 lutego 2012.
 30. Makowiec M., Naukowiec = przedsiębiorca. Czy warto zakładać firmę przy uczelni?, wystąpienie wygłoszone podczas konferencji pt.: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec”, zorganizowanej przez Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o., Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie oraz Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej, konferencja inaugurująca projekt: „SPiN – Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec” skierowany do pracowników naukowych i naukowo-dydatktycznych, Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska naukowego województwa małopolskiego w zakresie dostarczenia niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznej w tematach związanych z tworzeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej typu spin off/spin out, jak również odpowiedzią na konieczność podniesienia świadomości w zakresie możliwości współpracy nauki z biznesem w regionie, Collegium Maius, Kraków, 28 lutego 2012.
 31. Makowiec M., Znaczenie przedsiębiorstw typu spin-off/out dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego, wystąpienie wygłoszone podczas konferencji pt.: "Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości akademickiej”, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski i Biuro projektu Spinpromotor.pl, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 30 maja 2012.
 32. Makowiec M., Innowacyjność przedsiębiorstw typu spin-off/spin-out na przykładzie wybranych organizacji, referat wygłoszony na XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2012”, zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Oddział w Szczecinie, Międzyzdroje, 04-06 czerwca 2012.
 33. Makowiec M., Komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach prac badawczo-rozwojowych na przykładzie branży chemicznej, referat wygłoszony na XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa 2013”, zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, Oddział w Szczecinie, Międzyzdroje, 20-22 czerwca 2013.
 34. Makowiec M., Metodyka identyfikacji utrudnień i dysfunkcji występujących w pracy zdalnej w celu jej zhumanizowania, referat wygłoszony na VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych”, zorganizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zakład Metod Ilościowych, Pracownię Naukowo-Dydaktyczną Informatyki Gospodarczej, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Vysoká škola Medzinárodného Podnikania ISM Slovakia v Prešove, International School of Management Slovakia oraz Східно-європейський словянський університет, Eastern European Slavic University, Rzeszów, Słowacja, Węgry 22-24 września 2014 r.
Udział w pracach naukowo-badawczych Katedry:

 1. Makowiec M., Badanie efektywności systemów motywacji małych i średnich firm Małopolski, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2005, symbol pracy: 91/KZO/1/2005/S/263, s. 88 - 103.
 2. Mikuła B., Makowiec M., Strategiczne zarządzanie wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zachowania Organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2006, symbol pracy: 88/KZO/1/2006/S/346, s. 61 - 93.
 3. Makowiec M., Analiza i ocena systemu motywacji pracowniczej dużego przedsiębiorstwa, [w:] Zachowania Organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2007, symbol pracy: 55/KZO/1/07/S/416, s. 15 - 34.
 4. Makowiec M., Dostosowanie kultury współczesnych przedsiębiorstw do strategii zarządzania wiedzą, [w:] Zachowania Organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2008, symbol pracy: 13/KZO/1/08/S/430, s. 48 - 78.
 5. Makowiec M., Technologia informacyjno-komunikacyjna jako narzędzie ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym, [w:] Zachowania Organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2009, symbol pracy: 29/KZO/1/09/S/493, s. 96 - 123.
 6. Makowiec M., Instrumentalizacja procesów transferu wiedzy, [w:] Zachowania Organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2010, symbol pracy: 36/KZO/1/2010/S/549, s. 117 - 157.
 7. Makowiec M., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2011, symbol pracy: 170/KZO/1/2011/S/649, s. 82 - 114.
 8. Makowiec M., Wpływ kryzysu na komunikację wewnętrzną w przedsiębiorstwach Małopolski, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2012, symbol pracy: 19/KZO/2/2012/S/019, s. 63-106.
 9. Makowiec M., Identyfikacja i przeciwdziałanie utrudnieniom i dysfunkcjom w pracy telepracowników, [w:] Dysfunkcje i patologie w organizacjach, Kraków 2013, symbol pracy: 072/WZ/KZO/01/2013/S/3072, s. 98-119.
Publikacje i opracowania metodyczne związane z realizacją projektów i przedsięwzięć naukowych, badawczych i popularno-naukowych:

 1. Makowiec M., Kusio T., Raport za I kwartał 2007, przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Nad Zalewem Sp. z o.o. poprzez modernizację produktu usługi sezonowej w usługę całoroczną”, w ramach którego przeprowadzono audut turystyczny Ośrodka, opracowano metodologię badawczą, przedstawiono wyniki badania ankietowego za pośrednictwem kwestionariusza online oraz wskazano rekomendację zespołu badawczego odnośnie modyfikacji oferty turystyczno-wypoczynkowej, Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkoknkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Kraków, marzec 2007.
 2. Makowiec M., Kusio T., Raport za II kwartał 2007, przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Nad Zalewem Sp. z o.o. poprzez modernizację produktu usługi sezonowej w usługę całoroczną”, w ramach którego przedstawiono wyniki badania ankietowego za pośrednictwem kwestionariusza online oraz wskazano rekomendację zespołu badawczego odnośnie modyfikacji oferty turystyczno-wypoczynkowej, Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkoknkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Kraków, czerwiec 2007.
 3. Makowiec M., Kusio T., Raport za III kwartał 2007, przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Nad Zalewem Sp. z o.o. poprzez modernizację produktu usługi sezonowej w usługę całoroczną”, w ramach którego przedstawiono wyniki badania ankietowego za pośrednictwem kwestionariusza online oraz wskazano rekomendację zespołu badawczego odnośnie modyfikacji oferty turystyczno-wypoczynkowej, Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkoknkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Kraków, wrzesień 2007.
 4. Makowiec M., Kusio T., Raport za IV kwartał 2007, przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego pt. „Wzrost konkurencyjności Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku Nad Zalewem Sp. z o.o. poprzez modernizację produktu usługi sezonowej w usługę całoroczną”, w ramach którego przedstawiono podsumowanie rocznego badania ankietowego za pośrednictwem kwestionariusza online, podsumowano zrealizowane działania, wskazano rekomendacje zespołu badawczego odnośnie modyfikacji oferty turystyczno-wypoczynkowej z pełnym opisem nowych usług oraz wskazaono źródła zewnętrzne, z których mozliwe jest pozyskanie środków na sfinansowanie rozwoju Ośrodka, Projekt był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004 – 2006, Działanie 1.4: Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką, Poddziałanie 1.4.1: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkoknkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R, Kraków, grudzień 2007.
 5. Makowiec M., Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Wykorzystanie pomocy unijnej oraz plany na najbliższy okres, [w:] Mikro e-firma. Wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, publikacja jest wynikiem realizacji projektu pt. „Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy” realizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II, Działanie 2.5 „Promocja przedsiębiorczości”, Kraków 2007, s. 13-22.
 6. Makowiec M., Prawo autorskie - podstawowe informacje, [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2010, ISBN: 978-83-930382-0-6.
 7. Makowiec M., Strategie innowacyjne w przedsiębiorstwach, [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2010, ISBN: 978-83-930382-0-6.
 8. Makowiec M., Transfer wiedzy do gospodarki, [w:] Z innowacją w biznes. Materiały pokonferencyjne o przedsiębiorczości akademickiej. Projekt pt.: „Z innowacją w biznes - kampania na rzecz propagowania przedsiębiorczości akademickiej (PA)”, Infor Training Sp. z o.o., ISBN 978-83-931003-0-9, Kraków 2010, s. 61-89.
 9. Makowiec M., Konferencja: Powstanie wydawnictwa oraz wortalu branżowego w zakresie zastosowania gospodarczego wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych, [w:] „Organizacja i Kierowanie. Organization and Management”, 2010, nr 5, s. 127 - 129.
 10. Makowiec M., Kusio T., Model instrumentu finansowego umożliwiającego identyfikację i wdrożenie proekologicznych rozwiązań, opracowanie przygotowane dla Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w ramach projektu pt: „Propagowanie czystego biznesu w Polsce”. Projekt realizowany był dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Kraków, wrzesień 2010.
 11. Makowiec M., Skuteczny transfer wiedzy w organizacji, [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2011, ISBN: 978-83-930382-3-7.
 12. Makowiec M., Kusio T., Informacja o konferencji podsumowującej pierwszy etap realizacji projektu "Nauka i Gospodarka", [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2011, ISBN: 978-83-930382-3-7.
 13. Makowiec M., Współpraca pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem na przykładzie projektu "Nauka i Gospodarka", [w:] "eWEB" Science, Business, Network, (red.) R. Pawłowska, M. Zarych, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN: 978-83-62511-75-4, Kraków 2011, s. 20-31.
 14. Makowiec M., Marketing i negocjacje podczas realizacji przedsięwzięć biznesowych, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 15. Makowiec M., Jak sporządzić część marketingową przy opracowywaniu biznesplanu, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 16. Makowiec M., Zarządzanie sprzedażą i techniki sprzedaży, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 17. Makowiec M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach, materiał szkoleniowy w projekcie pt.: „Innowacyjny biznes szansą na sukces”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach PO KL, Poddziałanie 8.2.1 na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie. Projekt realizowany był dla firmy Interactive, a jego celem było przygotowanie uczestników do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin off/spin out w kluczowych obszarach dla rozwoju województwa małopolskiego, Kraków 2011. (kliknij i pobierz)
 18. Makowiec M., Kusio T., O projekcie "Nauka i Gospodarka", [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2012, ISBN: 978-83-930382-4-4.
 19. Makowiec M., Jak dobrze przygotować projekt o wsparcie z funduszy unijnych - cykl życia projektu unijnego, [w:] Terminarz Nauka i Gospodarka, 2012, ISBN: 978-83-930382-4-4.
 20. J. Halik, T. Kusio, M. Makowiec, Poradnik Spin-Promotor. Przedsiębiorczość akademicka w praktyce, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-614417-1-7, Rzeszów 2012, ss. 72. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)
 21. REDAKCJA NAUKOWA I WSPÓŁAUTORSTWO Katalog dobrych praktyk spółek spin-off/spin-out, Uniwersytet Rzeszowski, Biuro Projektu Spin Promotor, ISBN: 978-83-935070-1-6, Rzeszów 2012, ss. 83. Publikacja przygotowana w ramach projektu „SPIN PROMOTOR” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez Uniwersytet Rzeszowski w ramach Priorytetu: VIII. Regionalne kadry gospodarki; Działanie: 8.2. Transfer wiedzy; Poddziałanie: 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. (kliknij i pobierz)

Hobby:

Turystyka górska, koszykówka, siatkówka.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków