Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry,
    Samodzielni
        Pracownicy
    Adiunkci:
       dr Anna Pietruszka-Ortyl
       dr Renata Winkler
       dr Marek Makowiec
       dr Paweł Łukasik
ADIUNKCI

Dr Renata Winkler

Kontakt:
pok. 518 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 35 179
e-mail: winkler_r@o2.pl

Konsultacje:
środa: 11.20-12.20
czwartek: 11.45-12.30
studenci studiów zaocznych: e-wizytówka

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze zimowym

Absolwentka Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi). W latach 2000-2001 asystent w Zakładzie Metod Organizatorskich Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Od 2001 roku asystent w Katedrze Zachowań Organizacyjnych.

Zainteresowania naukowe:

komunikacja interkulturowa, zachowania organizacyjne.

PUBLIKACJE

Opracowania zwarte:

Artykuły:
 • Winkler R., Szkolenie w procesie transferu wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej, [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod red. A. Potockiego, UEK i Fundacja UEK, Kraków 2011, s. 115-135.
 • Winkler R., Perswazja i manipulacja w kontekście procesu wywierania wpływu w grupie, „Zeszyty Naukowe: Cracow Review of Economics and Management. Zarządzanie”, nr 871, ISSN 1898-6447, Kraków 2011, s.167-180.
 • Winkler R., Audyt komunikacyjny – wymiar wewnętrzny [w:] Systemy controlingu, monitoringu i audytu, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, ISBN 978-83-931128-1-4, Mfiles.pl, Kraków 2010, s. 119-126.
 • Winkler R., Efektywność – próba konceptualizacji pojęcia, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 820, ISSN 1898-6447, Kraków 2010, s. 105-117.
 • Winkler R., Komunikacyjne wyzwania w dobie internacjonalizacji współpracy [w:] Zarządzanie intensyfikujące rozwój gospodarczy, praca zbiorowa pod redakcją J. Teczke i J. Czekaja, ISBN: 978-83-930382-2-0, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2010, s. 403-419.
 • Winkler R., Przywództwo w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji [w:] Społeczne wymiary zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami. Ludzie - kultura organizacji - społeczna odpowiedzialność, praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicz, ISBN 978-83-927455-8-7, Xerotronic, Zielona Góra 2010, s. 325-333.
 • Winkler R., Salamaga M., Przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach wielokulturowych w świetle badań empirycznych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 820, ISSN 1898-6447, Kraków 2010, s. 15-29.
 • Winkler R., Job Descriptive Index i Job Diagnostic Survey jako narzędzia badania satysfakcji z pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 801, ISSN 0208-7944, Kraków 2009, s. 95-114.
 • Winkler R., Palka J., Ranga i wyznaczniki zaufania w badaniu opinii pracowników, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 801, ISSN 0208-7944, Kraków 2009, s. 80-93.
 • Winkler R., Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego cz. II, praca zbiorowa pod redakcją Ł. Sułkowskiego i K. Waniek, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, ISBN: 978-83-60230-65-7, Łódź 2009, s. 39-51.
 • Winkler R., Interpersonalne, grupowe, organizacyjne i interkulturowe przesłanki kształtowania komunikacji w organizacjach [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, ISBN 978-83-7641-119-4, Difin, Warszawa, 2009, s. 428-436.
 • Winkler R., Kształtowanie kompetencji komunikacyjnych pracowników w organizacjach wielokulturowych [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Tom II, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, ISSN 1899-6205, ISBN 978-83-7252-416-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 633-640.
 • Winkler R., Potocki A., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji [w:] Tendencje w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicz, ISBN 978-83-7481-163-7, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s. 38-45.
 • Winkler R., Proces komunikowania się w organizacjach wielokulturowych - badanie i ocena [w:] Studia z zarządzania międzykulturowego cz. II, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją Ł. Sułkowskiego i K. Waniek, ISBN: 978-83-60230-65-7, s. 39-51.
 • Winkler R., Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, nr 765, ISSN 0208-7944, Kraków 2008, s. 93-104.
 • Winkler R., Palka J., Zaburzenia w procesie komunikowania się wynikające z uwarunkowań osobowościowych rozmówców, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, nr 765, ISSN 0208-7944, Kraków 2008, s. 105-126.
 • Winkler R., Potocki A., Proces komunikowania się w przedsiębiorstwie w kontekście globalizacji [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Winkler R., Komunikowanie się w relacji przełożony-podwładny: przegląd technik [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008.
 • Winkler R., Moczulska M., Partycypacja pracowników w kontekście satysfakcji z pracy, ISSN 0137-8651, „Problemy Jakości” 2007, nr 2.
 • Winkler R., Ku różnorodności kulturowej: teoria i praktyka szkoleń komunikacyjnych [w:] Społeczno – kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicz, ISBN 978-83-7481-097-5, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s. 164-172.
 • Winkler R., Problemy pomiaru satysfakcji klienta zewnętrznego w sferze usług [w:] Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, ISBN 978-83-7251-753-1, Difin, Warszawa 2007, s. 576-584.
 • Winkler R., Satysfakcja i skuteczność w komunikowaniu się w zespołach wirtualnych [w:] Zarządzanie ludźmi w otoczeniu globalnym – pomiędzy „starym” a „nowym”. Organizacje, ludzie, procesy, procedury, pod redakcją L. Zbiegień-Maciąg i E. Beck, ISBN 83-7464—059-6, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2006, s. 375-383.
 • Winkler R., Palka J., Bariery budowy kultury zaufania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, nr 715, ISSN 0208-7944, Kraków 2006, s. 27-40.
 • Winkler R., Wystąpienie jako forma komunikowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, nr 715, ISSN 0208-7944, Kraków 2006, s. 49-63.
 • Winkler R., Potocki A., KSS (Die Kommunikations-System-Studie) jako metoda kształtowania komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, ISSN 0137-8651, "Problemy jakości" 2006, nr 4, s. 15-19.
 • Winkler R., Komunikowanie w relacji przełożony-podwładny: przegląd technik, ISSN 1643-5494, "Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu" 2006, nr 1, s. 120-132.
 • Winkler R., Efektywność w komunikowaniu się, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 672, ISSN 0208-7944, Kraków 2005, s. 77-90.
 • Winkler R., SERVQUAL w diagnozie satysfakcji z pracy. [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, ISBN 83-7252-267-7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 533-542.
 • Winkler R., Badanie satysfakcji klienta wewnętrznego w diagnozie potrzeb komunikacyjnych i doskonaleniu systemu komunikacji wewnętrznej, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 5/2005, Sukces organizacji. Ujęcie zasobowe i procesowe, praca zbiorowa pod redakcją Z. Kreta, ISSN 1732-1565, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005, s. 411-419.
 • Winkler R., Patologie i dysfunkcje procesu komunikowania się. [w:] Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, praca zbiorowa pod redakcją Z. Janowskiej, J. Cewińskiej, K. Wojtaszyk, ISBN 83-7171-843-8, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005, s. 334-345.
 • Winkler R., Zagadnienia kadrowe w kontekście internacjonalizacji rynków pracy. [w:] Biznes międzynarodowy a internacjonalizacja gospodarki narodowej, praca zbiorowa pod redakcją E. Najlepszego, ISBN 83-7417-121-9, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, s. 346-354.
 • Winkler R., Palka J., Zaufanie i komunikacja jako determinanty sukcesu zespołów wirtualnych, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 8, ISSN: 1506-7351, Chrzanów 2004, s. 195-208.
 • Winkler R., Komunikacyjne ograniczenia w zarządzaniu różnorodnością. [w:] Management Forum 2020. W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Engelhardta i M. Brojak-Trzaskowkiej, ISBN: 83-89142-27-9, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje 2004, s. 294-300.
 • Winkler R., Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy. [w:] Społeczeństwo informacyjna. Wizja czy rzeczywistość? Tom II., praca zbiorowa pod redakcją L.H. Habera, ISBN: 83-89388-32-4, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004, s. 83-93.
 • Winkler R., Stereotypy w teorii kontaktów interkulturowych. [w:] Psychologia w zarządzaniu – dydaktyka, badania, sukcesy. Studia i monografie Nr 10, praca zbiorowa pod redakcją H. Skłodowskiego, ISBN: 83-88384-7-75, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2004, 21-35.
 • Winkler R., Uwarunkowania efektywnego komunikowania się, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 378. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Nr 43, Strategie wzrostu wartości Przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza. Tom II., praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, ISSN: 1640-6818. ISSN: 1232-5821. ISBN: 83-916357-5-9, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004, s. 1261-1270.
 • Winkler R., Potrzeba innowacyjności - a zmiana w szkoleniach, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Nr 1045, Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana a innowacyjność organizacji, praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, ISSN 0324-8445, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 385-391.
 • Winkler R., Kompetencja komunikacyjna pracowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 647, ISSN 0208-7944, Kraków 2004, s. 77-86.
 • Winkler R., Wytyczne komunikowania się w sytuacji psychologicznie trudnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1054, Zmiana Warunkiem Sukcesu – Organizacja a kryzys, praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, ISSN 0324-8445, Wrocław 2004, s. 210-218.
 • Winkler R., Teoretyczne modele uwarunkowań efektywności menedżera, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 597, ISSN 0208-7944, Kraków 2003, s. 129-148.
 • Winkler R., Potrzeby szkoleniowe ekspatriantów. [w:] Współczesne problemy i koncepcje zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją J. Stankiewicz, ISBN 83-89321-33-5, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2003, s. 75-83.
 • Winkler R., Potrzeby szkoleniowe w perspektywie internacjonalizacji rynków pracy. [w:] Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość?, ISBN 83-918958-1-5, Kraków 2003, s. 70-71.
 • Winkler R., Gach D., Uwarunkowania kulturowe funkcjonowania zespołów, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 626, ISSN 0208-7944, Kraków 2003, s. 77-86.
 • Winkler R., Wykorzystanie modelu wielkiej piątki w badaniu osobowości pracowników, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 626, ISSN 0208-7944, Kraków 2003, s. 41-56.
 • Winkler R., Komunikowanie w sytuacji psychologicznie trudnej. [w:] Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, ISBN: 83-919540-5-6, Katedra Projektowania Systemów Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2003, s. 567-573.
 • Winkler R., Wybrane aspekty zarządzania zespołem multiklturowym. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Materiały konferencji naukowej Wydziału Zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją R. Niestroja, AE Kraków, ISBN 83-7252-132-8, Kraków 2002, s. 99-111.
 • Winkler R., Komunikacja interpersonalna w perspektywie wielokulturowej. [w:] Zarządzanie u progu XXI wieku, Praca zbiorowa pod redakcją M. Jerzemowskiej, Wyższa Szkoła Zarządzania w Słupsku, ISBN 83-88473-08-5, Słupsk 2002, s. 215-224.
 • Winkler R., Kulturowy aspekt komunikacji interpersonalnej w organizacji, ISSN 1643-5494, Kwartalnik „Współczesne Zarządzanie”, nr 2, 2002, s. 91-102.
 • Mikuła B., Winkler R., Kształtowanie organizacji o wysokiej zdolności adaptacyjnej, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, ISSN 1506-7351, Chrzanów 2002, s. 73-93.
 • Winkler R., Wymiar społeczny elastycznych form organizacji czasu pracy. [w:] Zarządzanie operacyjne w firmie. Perspektywy i doświadczenia, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, ISBN 83-917312-2-7, Tarnów 2002, s. 265-276.
 • Winkler R., Kompetencja komunikacyjna w perspektywie wielokulturowej. [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, Wydawnictwo EJB, ISBN 83-885119-26-3, Kraków 2002, s. 878-886.
 • Winkler R., Kreowanie komunikacji w organizacji wielokulturowej. [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja – wyzwania dla przedsiębiorstw, Praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, ISSN 0324-8445, Wrocław 2002, s. 587-598.
 • Winkler R., Kultura narodowa i kultura organizacyjna w komunikowaniu się. [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy. Tom 1, Praca zbiorowa pod redakcją W. Cieślickiego, Wydawnictwo WWSZiP, ISBN 83-915717-6-9, Wałbrzych 2002, s. 130-139.
 • Potocki A., Winkler R., Zasady wdrażania elastycznych form organizacji czasu pracy, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 5, ISSN 1506-7351, Chrzanów 2001, s. 87-101.
 • Winkler R., Wykorzystanie technologii informatycznych w budowaniu przewagi konkurencyjnej. [w:] Zarządzanie strategiczne. Stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, ISBN 83-87772-40-2, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2001, s. 169-182.
 • Winkler R., PCM jako innowacyjno – partycypacyjna metoda zarządzania zmianami. [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Metody i techniki zarządzania, praca zbiorowa pod redakcją Cz. Sikorskiego, T. Czapli, M. Malarskiego, Katedra Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, ISBN 83-915846-1-5, Łódź 2001, s. 157-166.
 • Pietruszka A., Winkler R., Wpływ job-sharing na kształtowanie się kompetencji menedżera. [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, Praca zbiorowa pod redakcją T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, ISBN 83-9111343-4-2, Kraków 2001, s. 211-220.
Udział w badaniach statutowych:
 • Potocki A., Winkler R., Możliwości wykorzystania metody job-sharing w pracy kierowniczej [w:] Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, Kraków 2001, symbol pracy: 22/KZO/12/2001/S, s. 86-11.
 • Winkler R., Systemy komunikacji w zarządzaniu zintegrowanym [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2002, symbol pracy 72/KZO/1/2002/S, s. 97-122.
 • Winkler R., Doskonalenie komunikacji na płaszczyźnie przełożony – podwładny [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2003, symbol pracy 80/KZO/1/2003/S.
 • Winkler R., Zachowania organizacyjne w wymiarze indywidualnym [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2004, symbol pracy 77/KZO/1/2004/S/187.
 • Winkler R., Szkolenia komunikacyjne w organizacjach gospodarczych [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2005, symbol pracy: 91/KZO/1/2005/S/263.
 • Winkler R., Satysfakcja z pracy: wybrane narzędzia diagnozy [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2006, symbol pracy: 88/KZO/1/2006/S/346.
 • Winkler R., Wybrane modele komunikacji w warunkach zróżnicowania kulturowego [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2007, symbol pracy: 55/KZO/1/2007/S/416.
 • Winkler R., Wielokulturowość w organizacjach a organizacje wielokulturowe [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2008, symbol pracy: 13/KZO/1/08/S/430.
 • Winkler R., Wywieranie wpływu w grupie: perswazja a manipulacja [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2009, symbol pracy: 29/KZO/1/09/S/493.
 • Winkler R., Szkolenie w procesie transferu w wiedzy w warunkach różnorodności kulturowej [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2010, symbol pracy: 36/KZO/1/2010/S/549.
 • Winkler R., Projektowanie i przygotowanie szkoleń w organizacjach opartych na wiedzy [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2011, symbol pracy: 170/KZO/1/2011/S/649.
 • Winkler R., Wybrane aspekty przywództwa w warunkach zróżnicowania kulturowego [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2012, symbol pracy: 19/KZO/2/2012/S/019.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za Osiągnięcia Naukowe - I stopnia (2012)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2011)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2010)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2009)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2008)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Ekonomicznej za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2006)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Ekonomicznej za Osiągnięcia Naukowe - II stopnia (2004)
 • Nagroda Indywidualna Rektora Akademii Ekonomicznej za Osiągnięcia Naukowe - III stopnia (2003)
 • Dyplom nadany z ramienia władz Akademii Ekonomicznej w Krakowie za osiągnięcia dydaktyczne i uzyskanie opinii „Najlepszego Wykładowcy 2002 roku” (2003)
Przynależność do towarzystw i instytucji naukowych:
 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 2000 roku)
Inne
 • Otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie nauk o zarządzaniu – październik 2002, uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o zarządzaniu - grudzień 2007.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków