image006

 

O nas

Pracownicy

Publikacje

Przedmioty

Specjalność

Kontakt

 

 

O NAS

Witamy na stronach internetowych Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Katedra Mikroekonomii ma swe korzenie w Katedrze Ekonomii Politycznej, przemianowanej w 1972 r. na Instytut Ekonomii Politycznej. Instytut ten funkcjonował przez 20 lat i obejmował pięć zakładów, w tym Zakład Ekonomii Politycznej Kapitalizmu, na bazie którego w roku 1992 powstała Katedra Mikroekonomii. Od momentu powstania do 2010 r. funkcję kierownika Katedry pełniła prof. dr hab. Zofia Dach. Obecnie na czele Katedry stoi prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska. W katedrze jest zatrudnionych 13 pracowników naukowych i dydaktycznych.

 

 

PRACOWNICY

kierownik katedry:

prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska

profesor zwyczajny:

prof. dr hab. Zofia Dach

adiunkci:

dr Paweł Drobny, dr Ryszard Kowalski, dr Czesława Pilarska, dr Bogusława Puzio-Wacławik, dr Adrian Solek, dr Ewa Szymanik, dr Tomasz Tylec, dr Grzegorz Wałęga

starsi wykładowcy:

dr Adam Cygan, dr Janusz Grabowski

asystent:

mgr Sylwia Guzdek

sekretariat:

mgr Anna Kołpanowicz

powrót na górę strony

 

PUBLIKACJE

Zofia Dach, Mikroekonomia dla studiów licencjackich

Wprowadzenie do ekonomii, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

Mikroekonomia, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

 

Podstawy makroekonomii, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach i Bogumiły Szopy

Zofia Dach, Artur Pollok, Krystyna Przybylska, Zbiór zadań z mikroekonomii

 

Artur Pollok, Inflacja w teorii ekonomii

Czesława Pilarska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w teorii ekonomii

Zofia Dach, Podstawy mikroekonomii

Polska droga do Unii Europejskiej, praca zbiorowa pod red. Stanisława Miklaszewskiego

Prywatyzacja a rynek kapitałowy w Polsce, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

Kontrowersje wokół korzyści i kosztów integracji Polski z Unią Europejską, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

Krystyna Przybylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej

Gospodarka Polski na przełomie wieków, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 594 – Prace z zakresu ekonomii pod red. Zofii Dach

Gospodarka Polski po 15 latach transformacji, materiały konf. pod red. Artura Polloka i Ryszarda Kowalskiego

zn733

Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 733 – Prace z zakresu ekonomii i historii myśli ekonomicznej; publikacja wydana z okazji jubileuszu pracy naukowej prof. dr hab. Zofii Dach

Państwo i rynek w gospodarce, praca zbiorowa pod red. Danuty Kopycińskiej; współautor: Adrian Solek

kep

VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju, współautorzy: Czesława Pilarska, Krystyna Przybylska, Adrian Solek

znpte

Zeszyty Naukowe PTE, nr 2, współautor: Adrian Solek

esptswp

Ekonomiczno-społeczne problemy transformacji systemowej w Polsce, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

zrwtip

Zachowania rynkowe w teorii i praktyce­, praca zbiorowa pod red. Danuty Kopycińskiej; współautor: Grzegorz Wałęga

zn738

Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 738, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

pepeifp

Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, współautorzy: Bogusława Puzio-Wacławik, Adrian Solek, Czesława Pilarska, Artur Pollok, Grzegorz Wałęga

zn728

Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 728, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

pgp

Polityka gospodarcza państwa, praca zbiorowa pod red. Danuty Kopycińskiej; współautor: Adrian Solek

ukr

Ukrainian-Polish Cooperation in the Context of Globalization, praca zbiorowa pod red. Jurija Biłana i Switłany Wdowcowej; współautor: Adrian Solek

image002

Adrian Solek, Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach

DSC00159

Państwo a rynek we współczesnej gospodarce. Wybrane problemy, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

001

Rynek pracy w Polsce. Aspekty ekonomiczno-społeczne, praca zbiorowa pod red. Zofii Dach

003

Współczesne problemy polityki ekonomicznej, praca zbiorowa pod red. Jerzego Sokołowskiego i Zbigniewa Przybyły, współautor: Grzegorz Wałęga

inwest-w-kap-ludz

Inwestowanie w kapitał ludzki, praca zbiorowa pod red. Stanisławy Borkowskiej, współautor: Grzegorz Wałęga

image002

Journal of International Studies, vol. 1, no. 1, Foundation of International Studies and Centre of Sociological Research, współautor: Adrian Solek

Polityka Unii Europejskiej pod red. D. Kopycińskiej, współautor: Adrian Solek

 

 

 

 

powrót na górę strony

 

 

 

PRZEDMIOTY

Mikroekonomia | Microeconomics | Podstawy ekonomii menedżerskiej | Ekonomia menedżerska | Internacjonalizacja przedsiębiorstw | E-biznes | Komputerowe wspomaganie decyzji menedżera | Konkurencyjność przedsiębiorstw | Polityka konkurencji

Mikroekonomia

Prowadzący:

prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska, prof. dr hab. Zofia Dach, dr Adam Cygan, dr Paweł Drobny, dr Janusz Grabowski, dr Ryszard Kowalski, dr Czesława Pilarska, dr Bogusława Puzio-Wacławik, dr Adrian Solek, dr Ewa Szymanik, dr Tomasz Tylec, dr Grzegorz Wałęga, mgr Sylwia Guzdek

Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu:

Student rozumie konieczność alokacji w sytuacji ograniczoności zasobów.

Student potrafi dokonać analizy zachowań podmiotów gospodarczych (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw) działających w różnych strukturach rynkowych

Student potrafi wskazać przejawy zawodności mechanizmu rynkowego

Realizowane efekty kształcenia:

Student powinien być w stanie opisać:

1. podstawowe zjawiska gospodarcze;

2. działanie mechanizmu rynkowego;

3. czynniki wpływające na zachowanie konsumentów i przedsiębiorstw;

4. podejmowanie decyzji przez przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynkowych;

5. funkcjonowanie rynków czynników wytwórczych;

6. zawodność rynku i rolę państwa w gospodarce.

Student analizuje wpływ różnych czynników na zachowanie konsumentów i przedsiębiorstw.

Student ma świadomość, że każda jednostka i każde społeczeństwo funkcjonuje w warunkach ograniczoności zasobów i musi podejmować decyzje o ich alokacji, biorąc pod uwagę koszty alternatywne.

Literatura podstawowa:

1. Dach Z., Mikroekonomia, UEK, Kraków 2012

2. Mankiw G.N., Taylor M.P., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2009

3. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Rebis, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:

1. Dach Z., Pollok A., Przybylska K., Zbiór zadań z mikroekonomii, Synaba, Kraków 2009

2. Frank R.H., Mikroekonomia, jakiej jeszcze nie było, GWP, Gdańsk 2007

3. Varian H., Mikroekonomia. Kurs średni - ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa 2006

Opis przedmiotu:

1. Wprowadzenie do ekonomii [przedmiot badań ekonomii, ekonomia pozytywna a ekonomia normatywna, mikroekonomia a makroekonomia,  podstawowe systemy gospodarcze, rzadkość zasobów i ich alternatywne zastosowanie, proces gospodarowania, podmioty gospodarcze, racjonalność gospodarowania, podstawowe problemy gospodarowania: co, jak i dla kogo produkować?).

2. Teoria rynku [pojęcie i typologia  rynków, popyt i jego determinanty , przesunięcia krzywi popytu i po krzywej popytu,  podaż i jej determinanty, przesunięcia krzywej podaży i po krzywej podaży, równowaga rynkowa i jej zmiana, cenowa elastyczność  popytu i podaży, pomiar cenowej elastyczności popytu – współczynnik punktowy i łukowy mieszana elastyczność cenowa popytu, dochodowa elastyczność  popytu ,  klasyfikacja dóbr ze względu na rodzaj dochodowej elastyczności popytu ].

3. Teoria wyboru konsumenta [pojęcie i funkcje gospodarstwa domowego, użyteczność całkowita i krańcowa, etapy podejmowania decyzji konsumpcyjnych w gospodarstwie domowym (określenie przedmiotu wybory, określenie ograniczeń wyboru, uwzględnienie preferencji , określenie równowagi gospodarstwa domowego), czynniki wpływające na zmianę równowagi gospodarstwa domowego, ścieżka ekspansji cenowej , ścieżka ekspansji dochodowej].

4. Podstawy teorii przedsiębiorstwa [pojęcie i typologia przedsiębiorstwa, cele przedsiębiorstwa, przegląd podstawowych teorii przedsiębiorstwa, krótkookresowa funkcja produkcji,  długookresowa funkcja  produkcji – decyzje dotyczące skali produkcji i wyboru techniki wytwarzania]

5. Koszty produkcji (pojęcie i podział kosztów: rodzajowy, bezpośrednie i pośrednie, w ujęciu księgowym i w ujęciu ekonomicznym, analiza kosztów w krótkim i długim okresie]

6. Struktury rynku i decyzje przedsiębiorstw [modele struktur rynkowych, równowaga przedsiębiorstwa w warunkach doskonałej konkurencji , konkurencji monopolistycznej i oligopolistycznej oraz w monopolu pełnym, optimum ekonomiczne przedsiębiorstwa w różnych strukturach rynku, wpływ zmiany rynkowej ceny  produktu na wynik działalności przedsiębiorstwa w ujęciu ekonomicznym: zysk ekonomiczny, zysk zerowy, minimalizacja straty ekonomicznej, zamknięcie przedsiębiorstwa]

7. Rynki czynników wytwórczych [popyt przedsiębiorstwa na pracę w krótkim i długim okresie, indywidualna podaż pracy, płaca i jej rodzaje, przyczyny zróżnicowania płac ; rynek ziemi: indywidualny popyt na ziemię, renta gruntowa, cena ziemi; rynek finansowy: popyt przedsiębiorstwa na kapitał pożyczkowy i stopa procentowa, rynek kapitałowy (giełda papierów wartościowych i funkcjonujące na niej instrumenty)]

8. Zawodność rynku i rola państwa w gospodarce (zawodność rynku: efekty zewnętrzne, dobra publiczne, monopolizacja rynków).

Forma zaliczenia:

kolokwium, zadania tablicowe, odpowiedź ustna, aktywność na zajęciach, ćwiczenia praktyczne, egzamin pisemny, egzamin testowy; podejście do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia

Informacje dodatkowe:

część obowiązującego programu z mikroekonomii zaleca się studentom do indywidualnego studiowania ze względu na zróżnicowaną liczbę godzin z tego przedmiotu w zależności od kierunku i specjalności

Zajęcia z mikroekonomii na Wydziale Towaroznawstwa prowadzi Katedra Ekonomii Stosowanej.

powrót na górę strony

Microeconomics

Lecturer:

dr Adrian Solek

Method of instruction:

Lectures & tutorials. Each lecture is followed by a tutorial session, where students are provided with the relevant practical and/or mathematical tuition and exercises, including real-life case studies.

Length of the course:

60 hours for international business and English track students

Course book:

P. Samuelson, W. Nordhaus, Microeconomics, McGraw-Hill/Irwin, New York 2009.
P.S. Pindyck, D.L. Rubinfeld, Microeconomics, Pearson Education, New York, 2005. 
Further materials are supplied by lecturer

Course description:

Microeconomics studies how scarce resources, used to satisfy human needs, are allocated within the market (or price) system. Within this system, we consider the actions and the interactions of three economic agents: consumers, firms and the government. In this course, students are introduced to models of their behavior, used to analyze the outcomes when these agents interact in the marketplace. Later some of the restrictive assumptions of the idealized models will be relax to develop models that reflect the real world better.

Course content:

Introduction to economics
Market
Elasticity of demand and supply and its applications
Consumer behaviour
Production, costs and revenues
Profit maximization
Market structures
Labour market
International trade
Market failures and role of government

Learning outcomes:

Students are expected to learn the following:
1) the language and terminology of microeconomics,
2) the basic methodology and models used in this area and their application to real-world situations,
3) by using these models, the ability to analyze and interpret hypothetical and/or real-world situations that occur in the economy,
4) the ability to assess the rationality of households’, firms’ and government decisions

powrót na górę strony

Podstawy ekonomii menedżerskiej

Prowadzący:

dr Adrian Solek, dr Ryszard Kowalski

Literatura:

W. Samuelson, S. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998
A. Solek, Optymalne decyzje. Ekonomia menedżerska w zadaniach, UEK, Kraków 2008.

Program zajęć:

1.      Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej. Przedmiot ekonomii menedżerskiej. Etapy podejmowania decyzji. Cele decydentów. Rozbieżność celów – problem mocodawcy
i pełnomocnika. Modelowanie zachowań ekonomicznych. Modele deterministyczne
i probabilistyczne.

2.      Analiza krańcowa (rachunek marginalny). Korzyść całkowita i krańcowa, koszt całkowity i krańcowy, korzyść netto. Wykorzystanie rachunku różniczkowego do maksymalizacji funkcji korzyści netto. Przykłady i zastosowania.

3.      Metoda mnożników Lagrange’a. Problem maksymalizacji w warunkach istnienia ograniczeń. Funkcje: celu, ograniczenia, Lagrange’a. Przykłady i zastosowania.

4.      Analiza popytu. Funkcja popytu w ujęciu A. Cournota i A. Marshalla. Determinanty popytu. Elastyczność cenowa popytu. Funkcje popytu o stałej elastyczności. Elastyczność popytu a maksymalizacja utargu. Optymalna polityka cenowa – wskaźnik Lernera; narzut ceny na koszty a elastyczność popytu. Dyskryminacja cenowa. Szacowanie funkcji popytu – źródła informacji; analiza regresji; interpretacja wyników.

5.      Produkcja. Funkcja produkcji w krótkim i długim okresie. Funkcja Cobba-Douglasa. Produkt krańcowy, koszt krańcowy i przychód krańcowy z czynnika wytwórczego.  Optymalne wykorzystanie zmiennego czynnika wytwórczego w krótkim okresie. Optymalna kombinacja czynników wytwórczych (technika produkcji) w długim okresie. Stałe, rosnące i malejące przychody ze skali produkcji. Elastyczność funkcji produkcji. Optymalne alokacja czynnika wytwórczego w przedsiębiorstwie wielozakładowym. Optymalne alokacja czynnika wytwórczego do wytwarzania wielu produktów.

6.      Koszty. Koszty alternatywne a historyczne. Koszty istotne (przyrostowe) i koszty utopione. Funkcje kosztów w krótkim i długim okresie. Korzyści skali i zakresu. Krzywa uczenia się. Próg rentowności i zasada zamknięcia w krótkim i długim okresie.

7.      Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Niepewność a ryzyko. Prawdopodobieństwo obiektywne i subiektywne. Gry. Wartość oczekiwana i miary ryzyka gry: wariancja i odchylenie standardowe. Gry sprawiedliwe, korzystne
i niekorzystne. Prawo wielkich liczb. Drzewo decyzyjne. Podejmowanie decyzji na podstawie kryterium wartości oczekiwanej. Postawy wobec ryzyka. Ekwiwalent pewności i dyskonto za ryzyko. Podejmowanie decyzji na podstawie kryterium oczekiwanej użyteczności.

8.      Sposoby zmniejszania ryzyka. Łączenie ryzyka na rynku kapitałowym. Dywersyfikacja portfela. Współczynnik beta. Łączenie ryzyka na rynku ubezpieczeniowym. Dzielenie ryzyka poprzez reasekurację, wymianę ryzyka i sekurytyzację. Problemy rynku ubezpieczeń: asymetria informacji, negatywna selekcja i pokusa nadużycia (ryzyko moralne). Sygnalizowanie jakości. Asekuracja (hedging) na rynku transakcji terminowych.

9.      Koncentracja rynków. Wskaźnik koncentracji. Wskaźnik Herfindahla-Hirschmana. Klasyfikacja rynków według stopnia koncentracji. Rodzaje i właściwości struktur rynkowych. Rynek właściwy (relewantny): aspekt produktowy i geograficzny. Wykorzystanie testu SSNIP (testu hipotetycznego monopolisty) w polityce konkurencji.

10.   Konkurencja niedoskonała. Konkurencja monopolistyczna – założenia i zachowania przedsiębiorstw. Oligopol. Modele zachowań konkurujących przedsiębiorstw (konkurencja ilościowa: modele Stackelberga i Cournota; konkurencja cenowa – modele: Sweezy’ego Bertranda). Modele zachowań współpracujących przedsiębiorstw: kartele, modele przywództwa cenowego.

11.   Teoria gier. Gra. Macierz wypłat. Strategie. Strategia dominująca. Równowaga Nasha. Zachowania kooperacyjne i niekooperacyjne. Gry o stałej sumie. Konkurencja sekwencyjna. Konkurencja powtarzalna. Strategia kary i strategia „wet za wet”. Strategie czyste i mieszane. Przykłady: dylemat więźnia, poker drogowy, walka płci. Zastosowania teorii gier w ekonomii.

powrót na górę strony

Ekonomia menedżerska

Prowadzący:

dr Adrian Solek, dr Ryszard Kowalski, dr Tomasz Tylec

Literatura:

W. Samuelson, S. Marks, Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998

Treści kształcenia:

1.  Programowanie liniowe jako metoda optymalizacji.

2.  Zawodność mechanizmu wolnorynkowego i regulacja rynków przez państwo. Zawodność państwa.

3.  Analiza kosztów i korzyści. Ocena przedsięwzięć publicznych

4.  Ekonomiczne aspekty negocjacji.

5.  Optymalne poszukiwania.

6.  Aukcje i przetargi.

powrót na górę strony

Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Prowadzący: prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska, mgr Sylwia Guzdek

Kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska

Wymiar godzin:15 h wykładów + 15 h ćwiczeń

Literatura:

Jan Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004
Bogusław Palwgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut Organizacji Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa 2004
Nelly Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Scientific Publishing Group, Gdańsk 2004
Marcin K. Nowakowski (red.), Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1997

powrót na górę strony

E-biznes

Prowadzący: dr Grzegorz Wałęga

Kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska

Wymiar godzin:30 h konwersatorium (studia stacjonarne), 15 h konwersatorium (studia niestacjonarne)

Literatura:

Afuah A., Tucci C.L., Biznes internetowy – strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Przedsiębiorstwo wirtualne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2002.
Majewski P., Czas na e-biznes, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Niedźwiedziński M., Globalny handel elektroniczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Norris M., West S., E-biznes, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2001.
Strategie i modele gospodarki elektronicznej, red. C.M. Olszak, E. Ziemba, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Szpringer W., Prowadzenie działalności gospodarczej w Internecie – od e-commerce do e-businessu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.

Treści kształcenia:

Charakterystyka sektora e-biznesu w Polsce i na świecie, prawne aspekty prowadzania działalności gospodarczej w interencie, dotacje na e-biznes ze środków Unii Europejskiej, wykorzystanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwach, zagrożenia i bezpieczeństwo w systemach informatycznych, marketing internetowy i strategie marketingowe w e-biznesie, kreowanie wizerunku firmy działającej w internecie, e-commerce, wykorzystanie narzędzi internetowych w finansach, e-administracja, e-edukacja, e-usługi, m-biznes, outsourcing, wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych

powrót na górę strony

Komputerowe wspomaganie decyzji menedżera

Prowadzący: dr Grzegorz Wałęga

Kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska

Wymiar godzin: 30 h (studia stacjonarne), 18 h (studia niestacjonarne)

Literatura:

Walkenbach J., Excel 2007 PL. Biblia, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
Wilczewski S., Wrzód M., Excel 2007 w firmie. Controlling, finanse i nie tylko, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
McFedries P., Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podręcznik, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009.
Simon J., Excel. Profesjonalna analiza i prezentacja danych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.
Abdulezer L., Excel. Praktyczne zastosowania w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
McFedries P., Microsoft Excel 2007 PL. Formuły i funkcje. Rozwiązania w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
Carlberg C., Microsoft Excel 2007 PL. Analizy biznesowe. Rozwiązania w biznesie, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009

Treści kształcenia:

Przegląd podstawowych funkcji arkusza kalkulacyjnego MS Excel, analiza finansowa w arkuszu kalkulacyjnym – wybrane zagadnienia, funkcje finansowe, funkcje statystyczne, wyszukiwania i bazodanowe, funkcje zagnieżdżone, , pobieranie i przetwarzanie danych ze źródeł zewnętrznych, prezentacja danych finansowych, konsolidacja danych, tabele i wykresy przestawne, korespondencja seryjna, zastosowanie MS Excel do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych

powrót na górę strony

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Prowadzący: dr Ewa Szymanik

Kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska

Wymiar godzin:15 h wykładów + 15 h ćwiczeń

Literatura:

Daszkiewicz N. (red.), Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, PWN, Warszawa 2008 r. 
Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Dom Organizatora, Toruń 2005
Adamkiewicz-Drwiłło H.G. Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 2002
Hunt S. D., A General Theory of Competition. Resources, Competences, Productivity, Economic Growth, Sage Publications (CA), 2000
Grupa Lizbońska, Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996
Hayek F.A., Indywidualizm i porządek ekonomiczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 105-134
Mises L., Ludzkie działanie, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2007, s. 237-242
Kirzner I., Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing, Warszawa 2010
Porter M. E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001 r.
Porter M. E., Przewaga konkurencyjna, Helion, Gliwice 2006 r.
Porter M. E., Strategia konkurencji, MT Biznes, Warszawa 2006 r.
Stalk G., Lachenauer R., Hardball czyli twarda gra rynkowa, Helion, Gliwice 2005 r.
Yoffie D. B., Kwak M., Strategia Judo, Helion, Gliwice 2005 r.
Kim W.CH., Mauborgne R., Strategia błękitnego oceanu, MT Biznes, Warszawa 2005 r. 

Zagadnienia:

1. Konkurencja w teorii ekonomii
2. Strategia konkurencji
3. Przewaga konkurencyjna
4. Konkurencja a kooperacja
5. Konkurencyjność przedsiębiorstw a polityka państwa

powrót na górę strony

Polityka konkurencji

Prowadzący:

dr Mirosław Raczyński

Kierunek: ekonomia, specjalność: ekonomia menedżerska

Wymiar godzin:30 h wykładów

Literatura:

Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna Wolters Kulwer Business, Kraków 2007
Przybyciński T., Konkurencja i ład rynkowy – przyczynek do teorii i polityki konkurencji, SGH, Warszawa 2005
Michalski B., Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji, Difin, Warszawa 2009
Bork R. H., The Antitrust Paradox.
A Policy At War With Itself, The Free Press, 1978
Landes W.M., Posner R.A, Market Power in Antitrust Cases, Harvard Law Review, Vol.94, No.5. (Mar., 1981), pp.937-996
Posner R.A., The Chicago School of Antitrust Analysis, University of Pennsylvania Law Review, Vol. 127, No. 4 (Apr., 1979), pp. 925-948
Hovenkamp H.J., Antitrust Policy After Chicago, Michigan Law Review, Vol. 84, No. 2 (Nov., 1985), pp. 213-284
Rothbard M.N., Ekonomia wolnego rynku, tom 3, Fijorr Publishing, Warszawa 2008
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 Nr 50 Poz. 331 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

Zagadnienia:

Konkurencja w teorii ekonomii
Cel lub cele polityki konkurencji – szkoła chicagowska i szkoła harvardzka
Podstawowe źródła prawa określające warunki konkurencji w Polsce i w Unii Europejskiej
Podmioty odpowiedzialne za ochronę konkurencji i konsumentów
Podstawowe pojęcia polityki konkurencji: konkurencja, przedsiębiorca, konkurent, kontrahent, konsument, rynek właściwy
Porozumienia antykonkurencyjne
Nadużywanie pozycji dominującej
Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
Antykonkurencyjna koncentracja przedsiębiorstw
Założenia polityki konkurencji na lata 2008-2010
Międzynarodowa współpraca w zakresie polityki konkurencji

powrót na górę strony

 

 

KONTAKT

Adres: ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków. Katedra znajduje się w pawilonie B na III piętrze (pokoje od 355 do 361; sekretariat - p. 371; sala seminaryjna - p. 367)

Poczta elektroniczna: mikroeko@uek.krakow.pl

Sekretariat prowadzi mgr Anna Kołpanowicz - pok. 371, paw. B; tel. (12) 293 53 39; tel. wewn. z uczelni: 5339
Sekretariat jest czynny dla studentów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

nazwisko

pawilon, pokój

telefon

e-mail

e-wizytówka

Krystyna Przybylska

B 360

5343

przybylk@uek.krakow.pl

kliknij

Zofia Dach

B 358

5321

dachz@uek.krakow.pl

kliknij

Adam Cygan

B 357

5319

adam.cygan@uek.krakow.pl

kliknij

Paweł Drobny

B 361

5342

pawel.drobny@uek.krakow.pl

kliknij

Janusz Grabowski

B 361

5342

janusz.grabowski@uek.krakow.pl

kliknij

Sylwia Guzdek

B 359

5341

sylwia.guzdek@uek.krakow.pl

kliknij

Ryszard Kowalski

B 355

5375

kowalskr@uek.krakow.pl

kliknij

Ewa Szymanik

B 356

5485

szymanie@uek.krakow.pl  

kliknij

Czesława Pilarska

B 356

5485

pilarskc@uek.krakow.pl

kliknij

Bogusława Puzio-Wacławik

B 359

5341

waclawib@interia.pl

kliknij

Adrian Solek

B 357

5319

adrian.solek@uek.krakow.pl

kliknij

Tomasz Tylec

B 355

5375

tylect@uek.krakow.pl

kliknij

Grzegorz Wałęga

B 354

7467

mikroekonomia@onet.eu

kliknij

połączenia spoza uczelni z numerami telefonów wewnętrznych: +48 12 293 xxxx

strony internetowe pracowników: www.cel.uek.krakow.pl  

 

powrót na górę strony