Dr hab. Marek Szarucki

Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania naukowo-badawcze związane są z dotychczasowym przebiegiem studiów w kraju i za granicą. Interesuję się rozwojem sektora MSP w krajach nadbałtyckich a zwłaszcza Polski, Litwy i Szwecji. Badam wpływ uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych, a w szczególności motywacji przedsiębiorczych na proces tworzenia mikroprzedsiębiorstw. Interesuje mnie również doskonalenie metodyki analizy porównawczej, w tym analizy międzynarodowej, uwzględniającej specyfikę badanych krajów, modeli tworzenia przedsiębiorstw oraz opracowanie metodyki klasyfikowania motywacji przedsiębiorczych. Obecnie koncentruję się na metodologii szczegółowej nauk o zarządzaniu, mianowicie na procesie doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania.
Mikroprzedsiębiorstwa są relatywnie rzadkimi obiektami badań i opracowań naukowych, pomimo że odgrywają znaczącą rolę w gospodarce kraju. Praktycy i teoretycy zarządzania skupiający swoją uwagę na małych przedsiębiorstwach potwierdzają rosnącą tendencję społeczeństwa do zakładania własnych firm w większości krajów. Biorąc pod uwagę fakt, że rozwój przedsiębiorczości stanowi kluczowy element przemian społeczno-gospodarczych, szczególnie w okresie transformacji, istotnym wydaje się szczegółowe poznanie oraz zrozumienie osoby oraz roli przedsiębiorcy w tym procesie.
Prowadzone przeze mnie badania dotyczą metodologii nauk o zarządzaniu, a zwłaszcza doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania. Prowadziłem również badania z zakresu motywacji przedsiębiorców polskich i szwedzkich skupiając uwagę na dwóch głównych grupach czynników składających się na motywacje przedsiębiorców: pozytywne (positive lub pull factors), do których należą takie czynniki jak niezależność lub szanse rynkowe oraz negatywne (negative lub push factors), czyli takie jak wzrost bezrobocia lub ryzyko utraty pracy.