Prof. dr hab. Marek Lisiński

Zainteresowania naukowe
Metodologia zarządzania to nauka o metodach działalności nauk o zarządzaniu. Każda metodologia, w tym również dotycząca zarządzania, koncentruje swą uwagę między innymi na odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwiązywać problemy? Jest to ten atrybut każdej dyscypliny naukowej, który konkretyzuje się w metodach zmierzających do rozwiązywania jej problemów, tak teoretycznych jak i praktycznych. Te systematycznie stosowane sposoby postępowania badawczego, ograniczające nasze działania do działań koniecznych zapewniają zgodnie z zasadą gospodarności osiągnięcie zamierzonego celu przy minimalnym zaangażowaniu środków. Są więc tymi instrumentami badawczymi, które w toku ich praktycznego stosowania weryfikują teoretyczne zasady czy wcześniejsze założenia.
Metodologia zarządzania obejmuje metody doskonalenia zarówno organizacji jak i zarządzania. Jest zbiorem bardzo licznym (jak dotąd trudno stwierdzić jak obszernym) i z tego powodu bardzo interesującym. Klasycznymi już problemami metodologii zarządzania są opis i charakterystyka metod, ich klasyfikacja, ewolucja, czy zasady ich praktycznego wykorzystania. W swych dociekaniach w tym obszarze nauk o zarządzaniu, współczesna metodologia nawiązuje do dorobku jednego z klasyków nauk o zarządzaniu, przedstawiciela ośrodka polskiego Edwina Hauswalda, który jako pierwszy już w latach 20-tych XX wieku opisał 25 metod ogólnych stosowanych w organizacji i zarządzaniu.
Szczególnie trudna, złożona i wymagająca jest metodologia zarządzania. Wykracza ona obecnie poza nauki o zarządzaniu czerpiąc z bardzo obszernego dorobku innych dyscyplin, nie tylko empirycznych. Kreowanie nowych sposobów rozwiązywania problemów zarządzania z jednej strony i poszukiwanie jeszcze bardziej efektywnych instrumentów do rozwiązywania znanych już problemów identyfikowanych w ramach tej nauki z drugiej, staje się podstawowym wyzwaniem współczesnej metodologii zarządzania.
Problematyka formułowania i wdrażania strategii jest takim obszarem problemów praktycznych i teoretycznych, w którym zagadnienia metodologii są nadzwyczaj inspirujące i wymagające. Poruszanie się po tym obszarze wiążę się ze szczególną przygodą intelektualną, która może dać nie często spotykaną satysfakcję.

Harmonogram zajęć dydaktycznych