Zarządzanie strategiczne

Prowadzący
Prof. dr hab. Marek Lisiński
Dr Edyta Bielińska-Dusza

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Liczba godzin: 30
Sposób zaliczenia: test sprawdzający nabytą wiedzę

Program zajęć
Przedmiot obejmuje charakterystykę podstawowych problemów dotyczących zarządzania strategicznego jako koncepcji zarządzania. Na program składa się: pojęcie zarządzania strategicznego jako koncepcji zarządzania, istota strategii, powstanie i rozwój zarządzania strategicznego, rola otoczenia jako istotnego czynnika determinującego powstawanie i rozwój tej koncepcji, pojęcie planowania strategicznego, implementacji strategii oraz controllingu strategicznego jako elementów zarządzania strategicznego.
Dzięki zajęciom student ma możliwość zdobycia wiedzy na temat koncepcji zarządzania strategicznego na tle rozwoju nauki zarządzania, przesłanek powstawania tej koncepcji, jej rozwoju i obecnego obszaru wykorzystania oraz czynników przesądzających o jej skuteczności.

Literatura obowiązkowa
K. Obłój, Strategia organizacji, PWE, Warszawa 2006
M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004

Literatura uzupełniająca
A. Stabryła, Zarządzane strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa-Kraków 2000
M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005
J. Rokita, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005

Zajęcia powiązane
Podstawy organizacji i zarządzania
Projektowanie strategii firmy