Zarządzanie projektami

Prowadzący
Dr Piotr Markiewicz

Forma zajęć: wykład do wyboru
Liczba godzin: 30
Sposób zaliczenia: egzamin pisemny

Program zajęć
Zagadnienia poruszane podczas zajęć obejmują: analizę pojęcia zarządzania w aspekcie funkcjonalnym, instrumentalnym i instytucjonalnym, miejsce projektów w systemie planowania organizacji, ujęcia i definicje zarządzania projektami, strukturę organizacyjną jako narzędzie zarządzania projektami oraz technikę zarządzania przez cele.
Uczęszczając na wykłady z zarządzania projektami student nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnej koncepcji zarządzania powszechnie wykorzystywanej w organizacjach wszelkiego rodzaju. Omawiając funkcjonalny, instrumentalny i instytucjonalnych aspekt zarządzania uczestnik zajęć uzyska wiedzę na temat systemowego podejścia do zarządzania projektami.

Literatura obowiązkowa
Bosschers E., Zarządzanie projektem. Model najlepszych praktyk, IFC PRESS, Kraków 2003
Lock D., Podstawy zarządzania projektami, PWE, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2003

Zajęcia powiązane
Podstawy organizacji i zarządzania
Zarządzanie strategiczne