Techniki twórczego myślenia

Prowadzący
Dr Wojciech Pająk

Forma zajęć: wykład do wyboru
Liczba godzin: 30
Sposób zaliczenia: egzamin

Program zajęć
Problematyka zajęć porusza takie zagadnienia, jak: problemy twórcze, pojęcie heurystyki, inwentyki i innowatyki, proces rozwiązywania problemów, bariery w rozwiązywaniu problemów, teorie kreatywności, grupa w organizacji, grupowe rozwiązywanie problemów, organizacyjne uwarunkowania procesów innowacyjnych, intuicyjne metody rozwiązywania problemów, burza mózgów, metodyczne modyfikacje burzy mózgów, metoda Quick Think, metoda synektyczna, analiza morfologiczna, metoda wizualizacji czynności mózgu oraz komputerowe wspomaganie twórczego myślenia.
Dzięki zajęciom student może zdobyć ogólną wiedzę o twórczym rozwiązywaniu problemów i technikach inwentycznych oraz wykształcić podstawową umiejętność stosowania technik twórczego myślenia.

Literatura obowiązkowa
Antoszkiewicz J., Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa 1990.
Martyniak Z., Wstęp do inwentyki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1998.

Literatura uzupełniająca
Proctor T., Zarządzanie twórcze, Gebethner & Ska, Warszawa 1998.
Altszuller H., Algorytm wynalazku, Wiedza Powszchna, Warszawa 1972.