Strategie rozwoju organizacji non-profit

Prowadzący
Dr Piotr Markiewicz

Forma zajęć: wykład do wyboru
Liczba godzin:
18
Sposób zaliczenia:
egzamin pisemny lub ustny

Program zajęć
Przedmiot jest próbą zaaplikowania koncepcji zarządzania strategicznego powszechnie wykorzystywanej w obszarze biznesu do funkcjonowania organizacji non-profit. W tego typu organizacjach coraz bardziej oczekuje się racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami, często publicznymi.
Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak interpretacja pojęcia strategia, istota i modele rozwoju organizacji, klasyfikacja organizacji non-profit, cechy nowego zarządzania publicznego, analiza otoczenia kontekstowego i transakcyjnego organizacji non-profit, metody analizy otoczenia organizacji non-profit, specyfika analizy kluczowych kompetencji w organizacji non-profit oraz projektowanie strategii rozwoju dla organizacji non-profit.

Literatura obowiązkowa
Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004
D.P. Norton, R.S. Kaplan, Strategiczna karta wyników, CIM, Warszawa 2001

Literatura uzupełniająca
Banaszyk P., Urbanowska - Sojkin E., Witczak H., Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 2000
Jeżak J., Strategie zarządzania przedsiębiorstwem. Studium koncepcji i doświadczeń amerykańskich oraz zachodnioeuropejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1990

Zajęcia powiązane
Projektowanie strategii firmy
Zarządzanie strategiczne