Projektowanie strategii firmy

Prowadzący
Prof. dr hab. Marek Lisiński
Mgr Edyta Bielińska-Dusza

Forma zajęć: wykład
Liczba godzin: 30
Sposób zaliczenia: test sprawdzający nabytą wiedzę

Program zajęć
Problematyka zajęć obejmuje pojęcie planowania strategicznego oraz zagadnienia dotyczące miejsca planowania strategicznego w zarządzaniu strategicznym, istoty i klasyfikacji strategii, rozwoju otoczenia jako istotnego czynnika projektowania strategii firmy, metod projektowania strategii firmy oraz istoty controllingu strategicznego.
Student uczestniczący w zajęciach ma możliwość zdobycia wiedzy na temat podstawowych zagadnień dotyczących istoty strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz jej projektowania i wdrażania.

Literatura obowiązkowa
M. Lisiński, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004

M. Romanowska, Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005

Literatura uzupełniająca
Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, PWE, Warszawa 2005

Z. Drążek, B. Niemczynowicz, Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.

Zajęcia powiązane
Zarządzanie strategiczne
Podstawy organizacji i zarządzania