Podstawy organizacji i zarządzania

Prowadzący
Dr Wojciech Pająk
Dr Piotr Markiewicz
Dr Marek Szarucki

 

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Liczba godzin:
30
Sposób zaliczenia: egzamin

Program zajęć
W ramach zajęć omawiane jest pojęcie organizacji i zarządzania oraz zagadnienia dotyczące. podejmowania decyzji, planowania, organizowania, motywowania, kontroli oraz rozwoju nauki organizacji i zarządzania.
Podczas zajęć student ma możliwość przyswojenia podstawowych pojęć z zakresu zarządzania organizacjami oraz problematyki dotyczącej podejmowania decyzji. Student nabywa również podstawową wiedzę dotyczącą funkcji procesu zarządzania oraz głównych kierunków w zarządzaniu.

Literatura obowiązkowa
Stoner J. A. F., Freeman R. E., Gilbert, Jr. D. R., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca
Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1996.
Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. Koźmiński A. K., Piotrowski W., Warszawa 1997.

Zajęcia powiązane
Zarządzanie strategiczne
Projektowanie strategii firmy