Organizacja audytu wewnętrznego przedsiębiorstw

Prowadzący
Dr Piotr Markiewicz
Dr Edyta Bielińska-Dusza

 

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Liczba godzin:
30
Sposób zaliczenia:
test sprawdzający nabytą wiedzę

Program zajęć
Problematyka zajęć obejmuje takie zagadnienia, jak: pojęcie audytu i jego cechy, zakres przedmiotowy audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, cele audytu, rodzaje audytów w przedsiębiorstwie, formy organizacyjne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, metodologiczne zasady wyznaczające tryb realizacji audytu, procedura audytu, metody i techniki szczegółowe wykorzystywane w audycie wewnętrznym w przedsiębiorstwie oraz istota i struktura raportu z audytu.
Uczestnictwo w zajęciach pozwala studentowi pozyskać wiedzę z zakresu podstawowych problemów dotyczących aspektów merytorycznych, organizacyjnych i metodologicznych dotyczących audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

Literatura obowiązkowa
B. R. Kuc, Audyt wewnętrzny, teoria i praktyka, Wydawnictwo MPTM, Warszawa 2002

Literatura uzupełniająca
K. Winiarska, Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego, Difin, Warszawa 2005

Zajęcia powiązane
Audyt operacyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych