Audyt operacyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych

Prowadzący
Prof. dr hab. Marek Lisiński
Dr Wojciech Pająk

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Liczba godzin: 15
Sposób zaliczenia: egzamin

Program zajęć
W ramach zajęć omawiane jest pojęcie audytu operacyjnego oraz zagadnienia dotyczące audytu stanowiska pracy, audytu procesów pracy, audytu pracy biurowej oraz pomiaru pracy. Zajęcia pozwalają studentowi nabyć wiedzę dotyczącą istoty audytu operacyjnego oraz umiejętność stosowania technik organizatorskich w audycie operacyjnym.

Literatura obowiązkowa
Saunders E. J., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wyd. 2. Częstochowa: Wydaw. EDUCATOR, 2003.
Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca
Stępniewski J., Audyt i diagnostyka firmy. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Zajęcia powiązane
Podstawy organizacji i zarządzania
Organizacja audytu wewnętrznego przedsiębiorstw