Publikacje naukowe pracowników Katedry Analiz Strategicznych opublikowane po roku 2005

Prof. dr hab. Marek  Lisiński

 Monografie 

1. "Trends in the Development of Strategic Management",
In: Contemporary Management. Theoretical and Practical Aspects, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2015.
2. "An Analysis of the Development of Strategic Management", In: Problems of Contemporary Management, (eds) M. Lisiński, S. Hittmar, Academy of Business in Dąbrowa Górnicza and University of Zilina, Dąbrowa Górnicza-Zilina 2012. 
3."Analiza metodologii nauk o zarządzaniu", w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J.Czekaj i M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
4. "Outcomes of Management Development in Multinational Corporations", in: Developmental challenges of contemporary economics, R. Borowiecki, T. Rojek (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011, współautor
5. „Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu” w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2011, współautor 
6. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor
7. „Model formułowania współczesnej koncepcji zarządzania”, w: Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010
8. Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, praca zbiorowa pod red. M. Lisińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 2007, współautor
9. Lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, praca zbiorowa pod red. M. Lisińskiego, ANTYKWA, Kraków-Kluczbork 2006, współautor
10. Zarządzanie zasobami w przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod red. M. Lisińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa 2006, współautor

Artykuły
1. Prawa nauk o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 5, 2018, s. 3-12.
2. Problemy badawcze i metody ich rozwiązywania w naukach o zarządzaniu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 8(811), 2017, s. 3-20.
Procedury naukowe indukcji zupełnej i niezupełnej w metodologii nauk o zarządzaniu, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 6(954), 2016.
3. Metodologia pragmatyczna nauk o zarządzaniu, "Zarządzanie i Finanse", cz. 1, nr 2, 2016
4. "Paradygmaty metodologiczne nauk o zarządzaniu", Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, Wrocław 2016, s. 374-385.
5. "Metody naukowe w metodologii nauk o zarządzaniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 4, 2016, s. 11-19.
6. "Metodologia apragmatyczna nauk o zarządaniu", ORGANIZACJA I KIEROWANIE, nr 1A (159), 2014, s.135-147,
7. „Structural analysis of the management science methodology”, w: Business, Management and Education, Volume 11 Number 1 June 2013,
8. „Współczesne problemy rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu”, w: Zarządzanie i finanse. Journal of Management and Finance, wrzesień 2013,
9. „Application of Modern Management Concepts by Polish Companies - Analysis of Research Results”, ORGANIZACIJA - JOURNAL OF MANAGEMENT, INFORMATICS AND HUMAN RESOURCES, vol. 2, 2012, s.41-49, współautor,
10. „Nowoczesne koncepcje zarządzania w kierowaniu przedsiębiorstwami - wyniki badań”, PRZEGLĄD ORGANIZACJI, nr 1, 2012, s. 26-30, współautor,
11. "Przegląd paradygmatów zarządzania strategicznego", ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 856, 2011
12. "Metodologia nauk o zarządzaniu a sukces organizacji", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/2, Sopot 2011
13. "Exploring Management Development Programmes in MNCs", Journal of Business, Management and Education, vol. 9, no. 1, 2011, współautor 
14. Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 169, Poznań 2011, współautor
15. “An Organic Model of Strategic Management”, in: Poland – Serbia. The Challenges of the Scientific Cooperation, Z. Paszek (ed.), Acta Academiae Modreviane, Kraków 2010, 
16. „Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa”, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 827, 2010,
17. „Paradygmat jako instrument analizy zarządzania strategicznego”, w: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2/2, 2009,
18. „Analiza organicznego modelu zarządzania strategicznego”, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 774, Kraków 2008,
19. „Metodyka lean management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa”, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki red. R. Borowiecki, A. Jaki, UE w Krakowie, Kraków 2007,
20. “Classification of Strategic Planning Methods”, współautor, artykuł naukowy przedstawiony na konferencji naukowej “Management of Strategic Changes at the enterprise: conceptual basis, methodology and practice”, KNTEU, ВIСНИК No 2, 2006, współautor
21. “Business start-up motives and job satisfaction among Polish microentrepreneurs”, współautor, referat przedstawiony na konferencji naukowej: 6th International Entrepreneurship Forum 2006, New Venture Creation and the Creative Trajectory: Entrepreneurship, Innovation and Creativity in Business, Riga 2006, współautor
22. “Principles of the Application of Strategic Planning Methods”, Journal of Business Economics and Management, North-German Academy of Informatology, Straslund, Germany, 2006, Vol VII, No 2, współautor
23. „Анализ мотивации малого предпринимательства на примере Польши”,współautor, Финансовый рынок и кредитно-банковская система России, сборник научных трудов кафедры Денег и ценных бумаг, ред. А.С.Селищев, Л.П.Давиденко, И.П.Леонтьева, «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», Выпуск № 7, 2006, współautor
24. „Koncepcja grona i możliwości jej wykorzystania do restrukturyzacji przedsiębiorstwa”, w: Restrukturyzacja w okresie transformacji gospodarczej. Instrumenty - przebieg - efekty, praca zbiorowa pod. red. R. Borowieckiego i A. Jaki, AE w Krakowie, TNOIK, Warszawa – Kraków 2005,
25. “The role of the polish accreditation committee in Education Quality improvement”, referat przedstawiony na konferencji naukowej “Proceeding of the 10th Annual Conference European Council for Business Education, “Bologna and Beyond – Changes for Business Education”, Kraków – Poland, 2005,
26. „Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki, współautor”, w: Strategie i logistyka organizacji sieciowych, praca zbiorowa pod red. J. Witkowskiego, Prace Naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005,
27. „Investigating Multicultural Banking Approach”, International Scientific Journal Mechanism of Economic Regulation, No 4, 2005, współautor


Prof. UEK dr hab. Marek  Szarucki

 Monografie 


1. A. Głodowska, M. Szarucki, Measuring Social Entrepreneurship and Social Convergence in Central and Eastern Europe. In: B. Knezevic (Ed.), Social Supermarkets as Entrepreneurial Ventures in Socially Responsible Economy, University of Zagreb, Zagreb 2018, pp. 23-37.  
2. J. Bugaj, M. Szarucki, Założenia teoretyczno-metodologiczne budowy modelu restrukturyzacji uczelni publicznej, w: Zarządzanie restrukturyzacją. Procesy i struktury w obliczu zmian, red. A. Jaki, T. Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2017, s. 53-62.
3. W. Pająk, M. Szarucki, "Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych", w: Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, red. A. Jaki, M. Kowalik, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 127-136.
4. M. Szarucki, Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 247, Kraków 2016.
5. M. Szarucki, "Dylematy praktyczne rozwiązywania problemów zarządzania w opinii menedżerów", w: Stan i perspektywy rozwoju nauk o zarządzaniu. Wybrane problemy, red. A. Zakrzewska-Bielawska, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2016, s. 342-355.
6. J. Stankevičienė, M. Szarucki, Editorial: Dilemmas of Modern Economy and Business, in: Dilemmas of Modern Economy and Business, J. Stankevičienė and M. Szarucki (Eds.), Entrepreneurial Business and Ecnomics Review, vol. 3, no. 4, 2015, pp. 7-9.
7. M. Szarucki, "Przesłanki doboru metod heurystycznych w rozwiązywaniu problemów zarządzania", w: Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, red. J. Kaczmarek, W. Szymla, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2015, s. 315-326.
8. J. Bugaj, M. Szarucki, „Identyfikacja kluczowych kompetencji organizacji w misji uczelni publicznych”, w: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej, red. R. Borwiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2014, s. 281-296.
9. P. Buła, J. Fudaliński, M. Szarucki, Determinants of the process of social management of social economy entities on the example of social cooperative activity, in: Third Sector. Theoretical and Empirical Approach, (eds) R. Borowiecki, M. Dziura, Cracow University of Economics, Krakow 2014, pp. 53-73.
10. M. Szarucki, “Editorial: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries”, in: Modern Challenges for Business and Economy in CEE Countries, (ed.) M. Szarucki, Entrepreneurial Business and Economics Review, vol. 1, no. 4, 2013, pp. 5-6.
11. B. Knezevic, M. Szarucki, Chapter 1. “Internationalization of Retail in Poland and Croatia” in: Challenges for the Trade of Central and Southeast Europe, (eds) S. Renko, B. Knezevic (International Business Management vol. 29, Emerald), 2013, pp. 1–18.
12. D. Kajrunajtys, M. Szarucki, Business processes management in an intelligent organization on the example of WSEI, in: “Internet in the Information Society. Computer Systems Architecture and Security”, P. Pikiewicz, M. Rostanski (eds.), Academy of Business in Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza 2013, pp.19-34.
13. M. Szarucki, Determinants of Corporate Social Responsibility application in Polish SMEs, in: “Contemporary Economies in the Face of New Challenges. Economic, social and legal aspects”, R. Borowiecki, A. Jaki, T. Rojek (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2013, pp.117-131.
14. M. Szarucki, „Etyczne aspekty rozwiązywania problemów zarządzania”, w: Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja, zarządzanie, analiza, red. R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 97-112.
15. M. Szarucki, „Innovation activity and technology audit application in Polish enterprises”, in: Технологический трансфер и технологический аудит в России в условиях присоединения к ВТО, ред. Е.М. Рогова, сборник научных трудов, Издательство Политехнического университета, Санкт-Петербург 2013, с. 6-18
16. M. Szarucki, Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu, w: „Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu”, red. B. Mikuła, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s.45-56.
17. Knežević B., Szarucki M., Retail internationalization and challenges – A case of Croatia, Lithuania and Poland, in: “Dilemmas of the Contemporary Economy Facing Global Changes”, J. Kaczmarek, T. Rojek (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2012, pp.625-639.
18. M. Szarucki, „Model ryzyka w systemie audytu wewnętrznego”, w: Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie – analiza, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 303-317.
19. M. Szarucki, Analiza nurtów metodologicznych w naukach o zarządzaniu, w: „Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu”, red. B. Mikuła, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s.45-56.
20. M. Szarucki, „Uwarunkowania komercjalizacji wyników badań naukowych na przykładzie wybranych krajów Europy Zachodniej”, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, s.237-246.
21. E. Wiernasz, M. Szarucki, „Znaczenie interdyscyplinarnej współpracy w komercjalizacji badań naukowych w biotechnologii”, w: Nauka i gospodarka w dobie destabilizacji, red. J. Teczke, J. Czekaj, B. Mikuła, R. Oczkowska, Biuro Projektu Nauka i Gospodarka, Kraków 2011, s.261-272.
22. M. Szarucki, „Model formułowania opcji strategicznych w uczelnianych jednostkach transferu technologii”, w: Zarządzanie jednostką transferu technologii, red. M. Cupiał, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków 2011, s. 49-72.
23. M. Szarucki, "Wykorzystanie audytu operacyjnego w rozwiązywaniu problemów organizacji”, w: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – integracja – rozwój, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
24. M. Jabłoński, M. Szarucki, "Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera" w: Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, red. M. Ćwiklicki i M. Jabłoński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
25. M. Szarucki, "Modelowanie w rozwiązywaniu problemów zarządzania" w: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, red. J.Czekaj i M. Lisiński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
26. M. Lisiński, M. Szarucki, "Outcomes of Management Development in Multinational Corporations", in: Developmental challenges of contemporary economics, R. Borowiecki, T. Rojek (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2011
27. M. Lisiński, M. Szarucki, „Okresy przełomowe w rozwoju metodologii nauk o zarządzaniu” w: Przełomy w zarządzaniu. Kontekst strategiczny, red. Z. Dworzecki, B. Nogalski, TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń 2011
28. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor
29. M. Szarucki, V. Tkachev, „Problemy współczesnego konsultingu zarządczego”, w: Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, red. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
30. M. Szarucki, „Przesłanki wyboru metod rozwiązywania problemów zarządzania”, w: Dylematy zarządzania organizacjami we współczesnej gospodarce, red. A. Adamik, S. Lachiewicz, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2010
31. J. Brzozowski, M. Szarucki, “Advantages and disadvantages of family business: preliminary insights from Poland”, Chapter 10. in: Exploring the Dynamics of Entrepreneurship, A. Surdej and K. Wach eds, Adam Marszalek, Torun 2010

Artykuły

1. J. Raudeliuniene, M. Szarucki, An integrated approach to assessing an organization's knowledge potential, "Engineering Economics", vol. 30, no.1, 2019, pp. 69-80.

2. J. Bugaj, M. Szarucki, Doskonałość naukowa oraz doskonałość dydaktyczna jako kluczowe kompetencje uczelni publicznych w Polsce, "Przegląd Organizacji", nr 2, 2019, s. 7-14.
3. M. Szarucki, Analiza zakresów tematycznych teoretycznych rozważań w subdyscyplinie metodologia nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 2(181), 2018, s. 27-40.
4. M. Szarucki, G. Menet, Service marketing, value co-creation and customer satisfaction in the airsoft industry: Case of a technology-based firm, "Business, Management and Education" vol. 16, no. 1, 2018, pp.92-105.
5. J. Bugaj, M. Szarucki, Czynniki determinujące kreatywne środowisko w uniwersytecie, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH nr 161, 2018, s. 133-145.
6. M. Szarucki, Współczesne trendy badawcze w zarządzaniu projektami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 7(810), 2017, s. 22-31.
7. C. Mesjasz, M. Szarucki, Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego, "Handel Wewnętrzny", t. 1, 3(368), 2017, s. 264-274.
8. C. Mesjasz, M. Szarucki, Synergia i przewidywanie w strategii fuzji i przejęć, "Studia Oeconomica Poznaniensia", 5(9), 2017, s. 69-86.
9. I. Kubica, M. Szarucki, Exploring employee motivation in Polish family firms. Case or retail sector, "Business, Management and Education" vol. 16, no. 4, 2016, pp. 194-209.
10. M. Szarucki, Modele doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w ujęciu G. Nadlera, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" nr 6(954), 2016, s.47-62.
11. M. Szarucki, J. Brzozowski, J. Stankeviciene, Determinants of self-employment among Polish and Romanian immigrants in Germany, "Journal of Business Economics and Management", vol. 17, no. 4, 2016, pp. 598-612.
12. M. Szarucki, J. Bugaj, Metody identyfikacji problemów zarządzania w organizacji -- próba typologii, "Zarządzanie i Finanse", nr 2(2), 2016, s. 435-450.
13.
M. Szarucki, Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 421, Wrocław 2016, s. 554-569.
14. J. Bugaj, M. Szarucki, Problemy identyfikacji cech uniwersytetu jako organizacji inteligentnej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH", nr 148, 2016, s. 111-126.
15. M. Szarucki, Evolution of managerial problems from the perspective of management science, "Management: Theory and Practice", vol. 16, no. 4, 2015, pp.362-372.
16. I. Kubica, M. Szarucki, Badanie struktury wynagradzania w małych firmach rodzinnych - wyniki badań pilotażowych, w: Firmy rodzinne - doświadczenia i perspektywy zarządzania, red. Ł. Sułkowski, A. Mariański, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", Tom XVI, Zeszyt 7, cz. III, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2015, s. 255-263. 
17. M. Szarucki, System ustalania kryteriów oceny w modelu doboru metod rozwiązywania problemów zarządzania, ACTA UNIVERSITATIS LODZIENSIS FOLIA OECONOMICA, nr 4(305), 2014, s.107-119.
18. M. Szarucki, Typologia metod rozwiązywania problemów zarządzania, „Marketing i Rynek” nr 5, 2014, s. 161-169.
19. M. Szarucki, Model doboru metod zarządzania jako narzędzie determinujące sukces organizacji, „Zarządzanie i Finanse”, nr 4(1), 2013, s.377-387.
20. M. Szarucki, Model of Method Selection for Managerial Problem Solving in an Organization, “Business, Management and Education” vol. 11, no. 5, 2013, pp.168–187.
21. M. Szarucki, Dobór instrumentów formułowania i implementacji strategii, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 97, (24) 2013, s.333-347.
22. D. Kajrunajtys, M. Szarucki, Gra edukacyjna jako narzędzie kształtowania kompetencji społecznych na przykładzie WSEI, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie nr 9, 2013, s. 153-168.
23. Claar V.V., Frey R., Szarucki M., TenHaken V.R., Hope for the East: entrepreneurial attitudes of MBA students in two transition economies relative to those in the USA, “International Journal of Business Excellence”, Vol. 5, No. 3, 2012, pp.220-237.
24. Knežević B., Szarucki M., Retail business development: Internationalization in Croatia, Lithuania and Poland, “Business and Management 2012”, Selected Papers, Vol. I, R. Ginevicius, A.V. Rutkauskas, J. Stankeviciene (eds), VGTU Publishing House “Technika”, Vilnius 2012, pp.392-397.
25. M. Szarucki, Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” nr 265, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 193-203.
26. M. Szarucki, Specyfika planowania strategicznego w małym przedsiębiorstwie, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Zeszyt 26, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów 2012, s.295-307.
27. M. Szarucki, Analiza czynników determinujących decyzję o komercjalizacji wyników badań naukowych (na przykładzie Niemiec i Szwecji). Rekomendacje dla Polski, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie nr 8, 2012, s. 205-221.
28.M. Szarucki, Przedsiębiorczość strategiczna a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstwa, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 856, 2011
29. M. Szarucki, Orientacja innowacyjna przedsiębiorstwa a jego sukces, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 4/3, Sopot 2011
30. M. Lisiński, M. Szarucki, Exploring Management Development Programmes in MNCs, "Journal of Business, Management and Education", vol. 9, no. 1, 2011
31. M. Lisiński, M. Szarucki, Teoretyczno-metodologiczne problemy formułowania i wyboru opcji strategicznych w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 169, Poznań 2011
32. J. Brzozowski, M. Szarucki, Ekonomiczne skutki transferowania zarobków przez emigrantów, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, 2010
33. M. Szarucki, Analyzing brand strategy of the selected global companies, in “Enterprises Facing New Economic Challenges. Management – Development – Restructuring”, R. Borowiecki, A. Jaki (eds), Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2010
34. M. Szarucki, „Audyt marketingowy jako narzędzie doskonalenia organizacji” w: red. R. Borowiecki i A. Jaki, Restrukturyzacja w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Zarządzanie–strategia–analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010
35. M. Szarucki, Developing classification criteria for organizational problems, “Business and Management 2010”, Selected Papers, Vol. II, R. Ginevicius, A.V. Rutkauskas, R. Pocs (eds), VGTU Publishing House “Technika”, Vilnius 2010
36. E. Wiernasz, M. Szarucki, Biotechnologia w przemyśle – zagrożenia oraz perspektywy rozwoju, „Nauka i Gospodarka”, nr 1, 2010
37. J. Brzozowski, M. Szarucki, Analiza postrzegania własnej działalności gospodarczej w opinii mikroprzedsiębiorców na przykładzie Polski i Szwecji, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 843, 2010
38. M. Szarucki, Metodyka analizy porównawczej w badaniach międzynarodowych, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 827, 2010
39. M. Szarucki, Entrepreneurial Start Up Motives in Transitional Economy – Case of Poland, “Journal of Business Excellence”, vol. 3, no. 2, 2009
40. E. Wiernasz, M. Szarucki, Znaczenie stażu podoktorskiego w rozwoju kariery zawodowej w biotechnologii, „Nauka i Gospodarka”, nr 3, 2009
41. Bielińska-Dusza E., M.Szarucki, Założenia metodyczne klasyfikacji audytu wewnętrznego, red. R.Borowiecki, A.Jaki „Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji z teorii i praktyki”, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
2008
42. R. Graudins, M. Szarucki, The outlook for service management under globalization and new economy conditions, Ed. R. Borowiecki and A. Jaki, Enterprises in the Face of 21st Century Challenges. Development Management Entrepreneurship, Foundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2008
43. Szarucki M., A. Wałęga, Motywy pozytywne i negatywne w procesie tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce, nr 774, 2008
44. P.Maliński, M.Szarucki, Normatywny model motywów tworzenia mikroprzedsiębiorstw oraz jego weryfikacja, nr 774, 2008
45. Bielińska-Dusza E., M. Szarucki, Pojecie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, W: „ Audyt wewnętrzny w 2007 roku”, Zeszyty Naukowe Nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007"Diagnoza kultury organizacyjnej
46. B. Eriksson, P. Larsson, M. Szarucki, Business Start-up Motives and Satisfaction among Swedish Self-employed, “World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development”, Vol. 2, No. 4, 2006, pp.295-308
47.  Lisiński M., Szarucki M., “Classification of Strategic Planning Methods, International Conference “Management of Strategic Changes at the enterprise: conceptual basis, methodology and practice”, KNTEU, ВIСНИК, No 2, 2006.
48. Lisiński M., Szarucki M., Principles of the Application of Strategic Planning Methods, “Journal of Business Economics and Management”, Vol. 7, No 2, 2006
49. Lisiński M., Szarucki M., „Анализ мотивации малого предпринимательства на примере Польши”, Финансовый рынок и кредитно-банковская система России, сборник научных трудов кафедры Денег и ценных бумаг, ред. А.С.Селищев, Л.П.Давиденко, И.П.Леонтьева, «Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов», Выпуск № 7, 2006.
50. Szarucki M., Motywy działalności mikroprzedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, ORGMASZ, nr 12, 2005 
51. Lisiński M., Szarucki M., „Investigating Multicultural Banking Approach”, International Scientific Journal Mechanism of Economic Regulation, No 4, 2005.


Dr Edyta Bielińska-Dusza
Monografie

1. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod kierunkiem M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor
2. Zastosowanie metod informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem [w]: Rozwój koncepcji i metod zarządzania, pod red. J. Czekaja i M. Lisińskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
3. Kontrola zarządcza i jego rola w systemie kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie – Kontrola zarządcza w systemie finansów publicznych, Zeszyty naukowe nr 669, Finanse Rynki Finansowe i Ubezpieczenia nr 42, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011
4. Analiza aspektu instrumentalnego audytu wewnętrznego - wyniki badań empirycznych, W: Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji. Dywersyfikacja – integracja – rozwój. Pod red. R. Borowieckiego, Wyd. Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
5. Założenia metodyczne audytu wewnętrznego, W: „Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji. Z teorii i praktyki”, pod red. R. Borowieckiego, A. Jaki, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, UE Kraków 2008, /współautor 
 
Artykuły 

1.
Use of scenario methods to prepare technology development scenarios. Theoretical  and practical aspects, Problemy Eksploatacji - Maintenance Problems, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego, No 2-2016
2. 
Audyt technologiczny narzędziem oceny potencjału przedsiębiorstwa - wskazania metodyczne, („Technology Audit, A tool for assessing the potential of the business - methodological indications”); Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 6/2016 (84), część 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2016
3.
Prognozowanie rozwoju technologii - aspekt metodologiczny, („Development of Technological Forecasting - methodological aspect”) [w]: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, pod red. M. Lisiński, B. Ziębicki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016
4.
Model biznesowy Brokera Innowacji", („The business model of Innovation Broker - theoretical aspects"); założenia teoretyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Katowicach 2016
5. Broker innowacji ośrodkiem innowacji w strategii Małopolski, („Broker as a centre of innovation in the strategy of the Małopolska Province"); Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 12, 2014, 1-10
6. Zjawisko mobbingu w organizacji – Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Katowickiego pt. „Ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania współczesnego rynku pracy” pod red. D. Kotlorz
7. Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kaształtowaniu staretgii zróżnoważonego rozwoju. Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – aspekty społeczne. Pod red. B. Glinkowskiej, B. Kaczmarka, Acta Universitastis Lodziensis, Folia oeconimica 265, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź 2012, współautor
8. Classification of risk areas of activity enterprises, Business and Management, Vilinus Gediminas Technical University, Lithuania 2012
9. Wykorzystanie audytu wewnętrznego do identyfikacji obszarów ryzyka w jednostkach służby zdrowia, red. wyd. W. Bajor, red. tematyczny I. Rudawska, Studia i materiały polskiego stowarzyszenia zarządzania wiedzą, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Bydgoszcz 2011
10. Essence and significance of management control in public sector in Poland. CONTEMPORARY ISSUES IN BUSINESS, MANAGEMENT AND EDUCATION 2011
11. Analysis of internal audit functioning in Poland – empirical research findings, Business, Management and Education, 2011, 9(2): 236–247
12. Wykorzystanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju firmy – aspekt metodyczny, Prace z zakresu analiz strategicznych, ZN UEK nr 856, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011
13. Problemy formułowania strategii w podejściu organicznym [w]: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania. ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Nr 169, Poznań 2011
14. Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego, [w]: Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wspomagania w procesie zmian przedsiębiorstw, pod red. A. Antonowicz, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA, Sopot 8 IV 2011, współautor
15. Zastosowanie audytu wewnętrznego w analizie wizji i misji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Katedry Analiz Strategicznych nr 827 UEK Kraków 2010
16. Identyfikacja problemów badawczych w audycie wewnętrznym, W: „Audyt wewnętrzny instrumentem zarządzania”, Zeszyty naukowe nr 564, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 16, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009
17. Rozwiązania strukturalne audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, Prace z zakresu analiz strategicznych, Zeszyty Naukowe Nr 774 UEK Kraków 2008
18. Organizacja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie, W: „Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w Polsce”, Zeszyty naukowe nr 512, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 12, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008
19. Pojecie i klasyfikacja audytu wewnętrznego, W: Audyt wewnętrzny w 2007 roku, Zeszyty Naukowe Nr 475, Prace Katedry Rachunkowości nr 29, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007/ współautor
20. Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006, współautor
21. Audyt personalny jako narzędzie doskonalenia procesu zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Print Group Daniel Krzakowski Szczecin 2006
22. Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu strategicznym, w: red. L. Kozioł, Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, Tarnów 2005, współautor 
  
 
 

 

Dr Piotr Markiewicz

Monografie

1. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011, współautor
2. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego, rozdział I, Metodologiczne aspekty kształtujące proces zarządzania strategicznego, (współautor) w: Zarządzanie przez strategię i finanse, praca zbiorowa pod redakcją A. Szplita, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005

Artykuły 

1. „Rola i miejsce kultury organizacyjnej w procesie formułowania strategii konkurencji”, Zeszyt Naukowy Instytutu Ekonomicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Nowy Sącz 2006
2. "Rola i miejsce kapitału ludzkiego w zarządzaniu", w: red. L. Kozioł, Zarządzanie sektorem publicznym i prywatnym w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencyjne, Tarnów 2005

1. Markiewicz P., Audyt wewnętrzny jako instrument doskonalenia systemu zarzadzania strategicznego, [w]: Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, pod red. M. Lisiński, B. Ziębicki, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2016, s. 157-169, [ISBN: 978-83-65173-45-4] 2. Markiewicz P., Business Model and Organic Approach in Strategic Management, Knowledge Economy, Contemporary of Economic Transformation, Edited by Paweł Lula, Tomasz Rojek, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2016, s. 317-324, [ISBN: 978-83-65173-70-6] 3. Markiewicz P., Żbikowska A., The role of marketing in the development of business models - a theoretical approach, Ekonomski horizonti, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevacu, Kragujevac 2015, pp. 213-226 [ISBN: 978-86-6091-049-5] 4. Markiewicz P., Żbikowska A., Sources of a competitive advantage in shaping competitive position of Polish exporters on foreign market, Ekonomski horizonti, Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevacu, Kragujevac 2013, pp. 61-76 [1450-863X] 5. Adamus M., Markiewicz P., Scenario analysis under chaos, Intelectual Economics, Issue: 7(2)/2013. Wilno 2013, pp. 182-194. [ISSN 1822-8011] 6. Markiewicz P., Methodical aspects of applying strategy map in an organization, Vilnius Gediminas Technical University (VGTU), Press Technika, Wilno 2013, s. 33-51. [ISSN 2029-7491]. 7. Markiewicz P., Zarzadzanie Podmiotami Ekonomii Społecznej – Strategia, [w:]Wokół ekonomii społecznej, Pod redakcją naukową M. Frączka, J. Hausnera, S. Mazura, publikacja w wyniku realizacji projektu '' Zintegrowany System Wsparcia Ekonomii Społecznej”, MSAP, Kraków 2012, s.227 – 244. [ISBN 978-8389410-22-1] 8. Adamus M., Markiewicz P., Coopetition in the context of assumptions of the Resource Based View, Make Learn, Management Knoledge and Learning, International Conference 2012, Słowenia 2012, s. 915-925. 9. Markiewicz P., Technnology Roadmaps in the Context of Strategic Planning Development, [w:] Theory of Management nr 6,
The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base, Pod redakcją Štefan Hittmár, Wydawnictwo Uniwersytetu w Żylinie, Żylina 2012, s. 27-31. 10. Markiewicz P., Audyt strategiczny, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, Redakcja naukowa M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011, s. 253 – 272. [ISBN 978-83-208-1914-4] 11. Markiewicz P., Audyt personalny, [w:] Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, Redakcja naukowa M. Lisiński, PWE, Warszawa 2011, s. 253 – 272. 12. Markiewicz P., Change Management in the Strategy Implementation Process, Intellectual Economics – Scientific Research Journal, Vol.5 No 2 (10), Vilnius 2011, s. 257 – 267. 13. Markiewicz P., Adaptacyjne metodyki zarządzania projektami jako instrument implementacji strategii, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Pod redakcją naukową J. Czekaja i M. Lisińskiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 297 – 315. 14. Markiewicz P., Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami w implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 856, Kraków 2011, s. 23-36. 15. Markiewicz P., Ocena gotowości kapitału ludzkiego do implementacji strategii, [w:] Dylematy współczesnych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji, Dywersyfikacja – Integracja - Rozwój, Pod redakcją naukową R. Borowieckiego i A. Jakiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 257 – 270. 16. Bielińska-Dusza E., Markiewicz P., Diagnoza kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa międzynarodowego, [w:] Kapitał ludzki oraz informatyczne systemy wsparcia w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Pod redakcją naukową A. Antonowicz, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011, s. 197 – 210. [ISBN 978-83-7531-155-6] 17. Markiewicz P., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa – wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 827, Kraków 2010, s. 37-50. 18. Markiewicz P., Corporate social responsibility – strategic aspects, VSB – Technical University of Ostrava, Ostrava 2009 [w:] Strategic Management and its Support Information Systems, Pod redakcją Jindrich Kaluża, s. 42 – 52. [ISBN 978-80-248-2031-6] 19. Markiewicz P., Audyt personalny – aspekt strategiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 564, Szczecin 2009, s. 257-268.

 

Dr Wojciech Pająk

 Monografie

1. Analiza kluczowych czynników sukcesu w sektorze usług medycznych, (współautor) [w:] Procesy restrukturyzacji wobec współczesnych przemian gospodarczych, red. Jaki A., Kowalik M., Kraków 2016.
2. Założenia metodyczne audytu negocjacji [w:] Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania, red. Lisiński M., Ziębicki B., Kraków 2016.
3. Założenia metodyczne badania strategii relacyjnych i konfiguracji sieci dostaw [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania – wybrane zagadnienia, Folia Oeconomica nr 305, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
4. Strategie relacyjne w sieci dostaw [w:] Nauki o zarządzaniu dla przedsiębiorstw i biznesu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013.
5. Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju [w:] Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami – Aspekty społeczne, red. B. Glinkowska, B. Kaczmarek, Folia Oeconomica nr 265, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
6. Diagnoza systemu oceniania pracowników w jednostce ochrony zdrowia [w:] Opieka zdrowotna. Zagadnienia ekonomiczne, Difin, Warszawa, 2012.
7. Diagnosis of a Logistic System of a Company from the Chemical Sector [w:] Performance management. Implementations in business and non-profit organisations, (red.) Nesterak J., Cracow University of Economics Foundation, Cracow, 2012.
8. Zastosowanie modelu "7S" do badania procesu implementacji strategii [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza., (red.) Jaki A., Borowiecki R., Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 2012.
9. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji. Aspekty teoretyczno – metodologiczne i praktyczne. Praca pod redakcją M. Lisińskiego, PWE Warszawa 2011.

Artykuły

1. Models as tools of analysis of a network organisation, Management and Education, Wilno 2013.
2. Personnel audit process, Contemporary Issues in Business, Management and Education, Wilno 2012
3. Audyt organizacji systemu logistycznego przedsiębiorstwa w procesie tworzenia zintegrowanego łańcucha dostaw, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 776, Kraków 2008.
4. Analiza procesu planowania strategicznego w korporacjach z uwzględnieniem logistyki, Prace naukowe nr 1078 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.

 

 
Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji, M. Lisiński (red.), E. Bielińska-Dusza, W. Pająk, P. Markiewicz, M. Szarucki