Dr Izabela Westphal

Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowanie naukowe skupiają się w sposób szczególny na problematyce związanej ze strategicznym zarządzaniem kapitałem ludzkim. W dobie, gdy zarówno zasoby rzeczowe jak i finansowe stały się dla dużych firm w pełni porównywalne, decydującego znaczenia nabrały zasoby ludzkie. Jednym z czynników sukcesu przedsiębiorstwa jest kadra menedżerska, a kompetencje menedżerskie, są istotnym czynnikiem sukcesu w realizacji strategicznych kierunków działania firmy międzynarodowej. Proces ich kształtowania stanowi kluczowy element systemu zarządzania kadrą menedżerską w tych przedsiębiorstwach. Kompetencja menedżerska składa się z widocznych elementów, jakimi są: wiedza i umiejętności, jak i z elementów ukrytych: motywów, cech, wartości i postaw. Wszystkie wymienione elementy wzbogacone o doświadczenie, połączone są w sposób przyczynowo-skutkowy z wysoką efektywnością pracy kierowniczej. Kompetencja menedżerska posiada zdolność i gotowość przenoszenia się na różne aspekty pracy menedżerskiej w celu rozwiązywania nowego problemu. Kompetencję menedżerską można rozwijać poprzez identyfikowanie, kształtowanie i doskonalenie wszystkich jej elementów składowych.