Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 26 padziernika 2020; imieniny Lucjana, Ewarysta   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Studia podyplomowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na IV  i V edycję studiów podyplomowych Zarządzanie Kapitałem Ludzkim, które rozpoczną się w październiku i w listopadzie 2010 roku.

Nabór na studia odbywać się będzie w terminie do 30 października 2010r. Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Studia podyplomowe / Rekrutacja
1 Plan studiów


Semestr I
1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 20 h
3. Tendencje w prawie pracy Unii Europejskiej – 6 h
4. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing – 5 h
6. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
7. Systemy ocen pracowniczych – 6 h
8. Szkolenia pracownicze – 6 h
9. Systemy wynagradzania – 10 h
10. Motywowanie pracowników – 6 h
11. Zwalnianie pracowników – 5 h
12. Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
13. Technologie informatyczne w ZZL – 5 h
 
Semestr II
14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Przywództwo – 6 h
16. Zarządzanie karierą zawodową – 10 h
17. Tworzenie zespołów – 6 h
18. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
19. Socjotechniki – 6 h
20. Analiza zasobów ludzkich w organizacji – 6 h
21. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 6 h
22. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 5 h
23. Zarządzanie czasem – 6 h
24. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarz. kap. Ludzkim – 6 h
25. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h

 

Razem: 200 h1 Wymagane dokumenty


Osoby zainteresowane studiami składają następujące dokumenty:
1. wypełniony kwestionariusz;
2. formularz zgłoszeniowy – wypełniany przez osoby delegowane przez firmę;
3. dyplom ukończenia studiów (oryginał – do skserowania w momencie składania dokumentów);
4. dwa zdjęcia legitymacyjne.
 
W celu otrzymania wzorów "kwestionariusza" oraz "formularza zgłoszeniowego" do wypełnienia, osoby zainteresowane złożeniem dokumentów proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem studiów mgr Iwoną Kubicą  iwona.kubica@uek.krakow.pl
 
Dokumenty należy składać w terminie do 30 października 2010 r (ze względu na uruchomienie drugiej grupy) w  
Sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim,
w budynku „Ustronie” pok. 408 C,  na terenie Kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy ul. Rakowickiej 27.
 
Uwaga

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń!
1 Cel i zakres studiów


Studia podyplomowe „Zarządzanie kapitałem ludzkim” prowadzone są przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Celem studiów podyplomowych pn. „Zarządzanie kapitałem ludzkim”, jest dostarczenie wiedzy i nabycie lub doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim w organizacji w warunkach zmian gospodarczych. Program studiów obejmuje aktualną wiedzę teoretyczną związaną z zarządzaniem pracownikami i zarządzaniem organizacją, egzemplifikowaną przykładami praktycznymi, przygotowanymi dla potrzeb studiów. Dlatego też oprócz poznania podstawowych procesów, metod i technik składających się na zarządzanie kapitałem ludzkim słuchacze nabędą (rozwiną) szereg umiejętności przydatnych w zarządzaniu tym kapitałem, jak i organizacjami, takich jak np. rozumienie uwarunkowań zachowań ludzi w organizacji, negocjowanie w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów, skuteczne komunikowanie się. Istotne w programie studiów będzie zwrócenie szczególnej uwagi na prawne aspekty zarządzania kapitałem ludzkim zarówno w ujęciu polskiego, jak i europejskiego prawa pracy. Program studiów łączy elementy tzw. twardego i miękkiego HRM. Jest programem autorskim i unikatowym, zatwierdzonym przez Radę Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych UEK.
  
Po ukończeniu studiów słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz certyfikat uczestnictwa wydawany
przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Ponadto ukończenie studiów podyplomowych "Zarządzanie Kapitałem Ludzkim" upoważnia do uzyskania dyplomu platynowego, mającego najwyższą rangę w Programie Edukacji Profesjonalnej HR Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami. (http://www.pszk.org.pl/pephr/).

 
2 Ważne terminy


Termin zgłoszenia uczestnictwa w studiach podyplomowych:  do 30 października 2010r.
Planowany termin pierwszego zjazdu:
  • dla grupy I - koniec września lub początek października 2010r.
  • dla grupy II - początek listopada 2010
Szczegółowy harmonogram zjazdów zostanie wkrótce zamieszczony na stronie internetowej Katedry.
 
TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM
 
GRUPA I (IV EDYCJA)

          Zjazd I: 1-3.10.2010
          Zjazd II: 22-24.10.2010
          Zjazd III: 19-21.11.2010
          Zjazd IV: 17-19.12.2010
          Zjazd V: 7-9.01.2011
          Zjazd VI: 4-6.02.2011

GRUPA II (V EDYCJA) - rekrutacja trwa

          Zjazd I: 5-7.11.2010
          Zjazd II: 26-28.11.2010
          Zjazd III: 10-12.12.2010
          Zjazd IV: 14-16.01.2011
          Zjazd V: 28-30.01.2011
          Zjazd VI: 25-27.02.20112 Charakterystyka bloków tematycznych


1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Głównym celem zajęć jest całościowe przedstawienie problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji w kontekście strategicznych, strukturalnych i kulturowych uwarunkowań jej funkcjonowania. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: rola kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, aktualne problemy w teorii i praktyce zarządzania kapitałem ludzkim oraz tendencje rozwojowe w tej dziedzinie.
 
2. Elementy prawa pracy w Polsce
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia problematyki relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także partnerami społecznymi. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. kwestia dyskryminacji) oraz jego rozwiązaniem (m.in. kwestia mobbingu). Elementem procesu dydaktycznego jest umożliwienie słuchaczom dokonywania interpretacji norm prawa pracy w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych (praca z kazusami).
 
3. Tendencje w prawie pracy UE                                                             
Podstawowym celem zajęć jest scharakteryzowanie wspólnotowego rynku pracy oraz wskazanie relacji pomiędzy polskim a Unijnym prawem pracy. W szczególności w trakcie zajęć uwaga zwrócona jest na takie kwestie jak: problem dyskryminacji, kształtowanie stosunków pracy, ochrona pracy, partycypacja pracownicza, swoboda przemieszczania się pracowników, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 
4. Ubezpieczenia społeczne
Zajęcia poświęcone są konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zasadom jego finansowania w skali makro, a także warunkom objęcia ubezpieczeniem i uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Słuchacze po odbytych zajęciach powinni posiąść
wiedzę o przesłankach i zasadach konstrukcji systemu emerytalnego oraz systemów innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, umieć rozróżniać ubezpieczenia społeczne od gospodarczych, a także od pomocy społecznej. Nabędą również umiejętność analizy rynku
Otwartych Funduszy Emerytalnych, oraz instrumentów finansowych oferowanych w ramach tzw. III filara ubezpieczeń emerytalnych.
 
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing.
Celem zajęć jest przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie funkcji HR. Omówione zostaną role i zadania nowoczesnego działu HR, płaszczyzny współpracy z menedżerami linowymi, kierownictwem firmy, zewnętrznymi dostawcami usług HR. Analizie poddane zostaną zalety i ograniczenia outsourcingu w dziedzinie funkcji HR. Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami z praktyki życia gospodarczego.
 
6. Rekrutacja i selekcja pracowników
Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji opartego na kompetencjach. W treści zajęć poruszone są zagadnienia odnoszące się do: metodyki planowania zasobów ludzkich w organizacji, analizy pracy – konstruowania kart opisów stanowisk pracy, opracowania ścieżki rekrutacyjnej, konstruowania profili wymagań stanowiskowych, opracowania metod i technik selekcji kandydatów oraz przygotowania procesu adaptacji nowozatrudnionych. Poruszone są także zagadnienia odnoszące się do uelastycznienia zatrudnienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
7. Systemy ocen pracowniczych
Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania oraz wdrażania systemu ocen okresowych pracowników. Stworzenie możliwości indywidualnej i grupowej pracy nad studiami przypadków rozwijającymi wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów ocen pracowniczych. W czasie zajęć poruszane są następujące treści merytoryczne: założenia projektowania efektywnego systemu ocen okresowych pracowników, zasady doboru i projektowania kryteriów ocen pracowniczych oraz wdrażanie i kontrola zaprojektowanego systemu. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
8. Szkolenia pracownicze
Zajęcia poświęcone są problematyce zarządzania polityką szkoleniową firmy. W czasie zajęć szczegółowo omawiane są zagadnienia: indentyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, realizacji i monitoringu szkoleń oraz oceny efektywności szkoleń w okresie krótkim, średnim i długim. Celem zajęć jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności projektowania, wdrażania i kontroli działań szkoleniowych w organizacji. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu następujących technik dydaktycznych: wykład, analiza przypadków oraz dyskusja.
 
9. Systemy wynagradzania
Przedmiotem zajęć jest problematyka tworzenia i doskonalenia systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach. Wychodząc od strategii oraz podstaw prawnych przedstawione zostaną kolejne etapy tworzenia efektywnego i zorientowanego na wspieranie celów biznesowych firmy systemu wynagrodzeń. W zakres omawianych problemów wchodzą: tworzenie opisów stanowisk, wartościowanie pracy, tworzenie taryfikatora oraz tabeli płac. Następnie bazując na stworzonym systemie wynagradzania zostaną przedstawione możliwości i kierunki jego doskonalenia pod kątem ścisłego powiązania ze strategią przedsiębiorstwa oraz administrowanie i budżetowanie podwyżek wynagrodzeń. Zajęcia łączą treści teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie modelowania struktury wynagrodzeń.
 
10. Motywowanie pracowników
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z pozafinansowymi aspektami motywowania pracowników. W szczególności dotyczą one teorii potrzeb oraz ich wpływu na zaangażowanie pracowników. W trakcie zajęć omawiane będą również zagadnienia związane z motywowaniem pracowników poprzez ustalanie celów oraz odpowiednie komunikowanie oczekiwań ze strony przełożonego i organizacji. Istotnym zagadnieniem stanowiącym przedmiot zajęć będzie prowadzenie rozmów z pracownikami o niskim poziomie motywacji. Analizie poddane zostaną potencjalne przyczyny spadku motywacji oraz etapy przygotowania się i prowadzenia takich rozmów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, warsztatów oraz analiz przypadków.
 
11. Zwalnianie pracowników
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia procesu derekrutacji wynikającego z racjonalizacji zatrudnienia. W trakcie zajęć przedstawione są kluczowe problemy związane z dobrowolnym odchodzeniem pracowników z organizacji oraz zwolnieniami pracowniczymi. Poruszone zagadnienia odnoszą się m.in. do szacowania kosztów procesu derekrutacji, przygotowania postępowania w sytuacji zwolnień pracowniczych, przygotowania do poprowadzenia rozmowy separacyjnej, opracowania narzędzi łagodzących skutki zwolnień. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
12. Pomiar psychologiczny w ZZL
Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom problematyki oceny sylwetki psychologicznej jednostki w aspekcie doboru i formowania zespołów pracowniczych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in.: zdolności poznawcze i interpersonalne, motywacja, poczucie własnej wartości, samoocena i odporność na stres. Scharakteryzowany zostanie test psychologiczny jako narzędzie diagnozy psychologicznej, omówione zostaną rodzaje testów psychologicznych oraz zaprezentowane zostaną wybrane elementy psychologicznej sylwetki człowieka.
 
13. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Program kursu obejmuje zagadnienia szczególnie istotne w kształtowaniu stosunków międzyludzkich w organizacji. Należą do mich miedzy innymi: kompetencje komunikacyjne, funkcje języka, znaczenie i rodzaje sprzężeń zwrotnych, werbalne i niewerbalne zachowania komunikacyjne, bariery i ograniczenia w komunikacji. Przedstawiane są również najważniejsze doświadczenia dotyczące procesów, poziomów oraz stylów komunikowania. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
14. Przywództwo
Celem zajęć jest przedstawienie istoty przywództwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: źródła władzy w organizacji i sposoby jej sprawowania, rodzaje przywódców, krytyczna analiza koncepcji przywództwa w organizacji, pokazanie przywództwa jako roli zawodowej, określenie cech skutecznego przywództwa.
 
15. Zarządzanie karierą zawodową
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką karier zawodowych w rozumieniu organizacyjnym. Przedstawione zostaną miejsce i rola problematyki karier wśród innych aktywności zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacyjne instrumenty kształtowania karier. Słuchacze zapoznają się z teoriami rozwoju indywidualnego, etapami tego rozwoju i ich cechami konstytutywnymi a także podstawami decyzji zawodowych. Omówione zostaną także systemy karier w organizacjach i indywidualne strategie kariery.
 
16. Tworzenie zespołów
Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji. W treści kursu poruszane zostaną zagadnienia odnoszące się do procesu tworzenia zespołów pracowniczych, ich rodzajów, podstawowych zasad funkcjonowania. Istotną kwestią poruszoną w trakcie zajęć będzie powiązanie pracy zespołowej z takimi zagadnieniami jak: kultura organizacyjna, style kierowania, hierarchia organizacyjna, role pełnione przez kadrę menedżerską w procesie zarządzania zespołem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
17. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
Celem zajęć jest ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych, wywołujących nadmierny stres. Podczas zajęć uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania, czym jest stres i jakie są jego źródła. Dowiedzą się również, na czym polegają psychologiczne sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem i jak wykorzystywać stres, jako źródło wewnętrznej energii. Omówione zostaną też założenia i praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji bez przemocy oraz asertywności, przydatne w sytuacjach mocno angażujących emocjonalnie.
 
18. Socjotechniki
Wiedza socjotechniczna jest niezbędna szczególnie tym, którzy kierują innymi, chcą skutecznie i efektywnie wpływać na ich postawy i zachowania. Zajęcia mają formę warsztatów, uczestnicy w praktyce nabędą umiejętności rozpoznawania podstawowych form oddziaływania socjotechnicznego (perswazja, presja, szantaż, manipulacja), skutecznego posługiwania się taktykami socjotechnicznymi, a także obrony przed nieuczciwym ich stosowaniu. Główne moduły to: nieskuteczna komunikacja jako wyzwanie socjotechniczne,  budowanie zespołu jako problem socjotechniczny, oddziaływania socjotechniczne w sytuacjach konfliktowych.
 
19. Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia istoty i zakresu analizy zasobów ludzkich w organizacji. W trakcie zajęć określone zostaną źródła informacji dla analizy zasobów ludzkich, metody i techniki badawcze analizy zasobów ludzkich w tym: analiza dokumentów, analiza wskaźnikowa, techniki kwestionariuszowe, obserwacja, badania testowe, socjometria, analiza przypadku. Powyższe zagadnienia omówione zostaną zarówno na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Przedstawione zostanie także wykorzystanie analizy zasobów ludzkich w controllingu strategicznym i operacyjnym oraz audycie personalnym.
 
20. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
Zakres przedmiotu obejmować będzie pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej, typologie kultur organizacyjnych, ich analizę i ocenę. Omówione zostaną również cechy praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach kultur organizacyjnych. Przedstawione zostaną także zagadnienia kultury narodowej a kultury organizacyjnej, w kontekście badania klimatu organizacji.
 
21. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
W ramach zajęć przedstawione zostanie znaczenie kształtowania warunków pracy w kontekście realizacji celów zarządzania kapitałem ludzkim. Omówione zostaną prawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, system ochrony pracy. Poruszona zostanie problematyka wypadków przy pracy oraz zagadnienie oceny ryzyka zawodowego.
 
22. Zarządzanie czasem
Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem priorytetów w realizacji zadań z wykorzystaniem matrycy „pilne/ważne”. Przedstawiona zostanie również metoda analizy wykonywanej pracy z wykorzystaniem Struktury Podziału Zadań oraz zaprezentowane zostaną metody szacowania czasu trwania czynności. Słuchacze zapoznają się także z zagadnieniem delegowania zadań w celu podniesienia efektywności wykorzystania swojego czasu.
 
23. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
W ramach zajęć określona zostanie istota strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, omówione zostaną powiązania pomiędzy strategią firmy a konfiguracją elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz metodyka budowania strategii HR. Określone zostaną specyficzne cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiony zostanie wpływ orientacji kierownictwa firmy międzynarodowej na podejście do zzl w jej filiach na rynkach zagranicznych. Podjęte zostanie zagadnienie różnorodności jako wyzwania w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR
Główne treści kursu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: koncepcje zmian organizacyjnych i elementy procesu zmiany, organizacyjne podmioty zarządzania zmianami, bariery i przyczyny niepowodzeń w implementowaniu zmian. W zakresie kursu znajdą się także problemy technik doskonalenia organizacji (OD) i zarządzania oporem wobec zmian. Opór zostanie przedstawiony w ujęciu procesu, w ramach którego mogą zostać podjęte próby przezwyciężania pojawiających się trudności zarówno w odniesieniu do procesów wewnętrznych jednostki jak i skutków organizacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w obszarze funkcji personalnej organizacji.2 Do kogo studia są adresowane


Studia w proponowanym kształcie adresowane są do pracowników podmiotów gospodarczych i jednostek administracji publicznej.
 
Potencjalnymi słuchaczami studiów będą zarówno pracownicy zajmujący się na co dzień sprawami HR, jak i osoby nie posiadające doświadczenia w tym obszarze a chcące podnieść swoje kwalifikacje. Ponadto powyższe studia dadzą możliwość dalszego rozwoju absolwentom Uczelni nie tylko z pokrewnych kierunków studiów magisterskich, ale również i tych, którzy chcieliby zdywersyfikować swoje wykształcenie.3 Opłaty


Opłata (czesne) za studia wynosi 3900 zł. Wniesienie opłaty możliwe jest w dwóch formach:
  • jednorazowo (całkowita kwota wpłaty)- w terminie do 2 tygodni po otrzymaniu numeru Indywidualnego Konta Słuchacza, konto otrzymuje słuchacz studiów na pierwszym zjeździe;
  • ratalnie ( dwie raty):
    1. pierwsza rata w wysokości 2000 zł wpłacona w ciągu 2 tygodni po otrzymaniu numeru indywidualnego konta;
    2. druga rata w wysokości 1900 zł, wpłacona do dnia 28 lutego 2011.

Uwaga: studia nie są  dofinansowane ze środków unijnych
3 Terminy spotkań (zjazdów)


Studia trwają 2 semestry, w każdym semestrze odbywa się 6 zjazdów.
Zjazdy odbywają się w formie trzydniowych spotkań tj. piątek (16.00 - 20.30), sobota (9.00 - 15.00), niedziela (9.00 - 14.00)
 
TERMINY ZJAZDÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM
 
GRUPA I (IV EDYCJA)

          Zjazd I: 1-3.10.2010
          Zjazd II: 22-24.10.2010
          Zjazd III: 19-21.11.2010
          Zjazd IV: 17-19.12.2010
          Zjazd V: 7-9.01.2011
          Zjazd VI: 4-6.02.2011

GRUPA II (V EDYCJA) - rekrutacja trwa

          Zjazd I: 5-7.11.2010
          Zjazd II: 26-28.11.2010
          Zjazd III: 10-12.12.2010
          Zjazd IV: 14-16.01.2011
          Zjazd V: 28-30.01.2011
          Zjazd VI: 25-27.02.20114 Kontakt


Kierownik studiów: prof. UEK dr hab. Alicja Miś.
Koordynator studiów: mgr Iwona Kubica e- mail: iwona.kubica@uek.krakow.pl
 
Biuro studiów podyplomowych mieści się w:
Sekretariacie Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim
budynek „Ustronie” (pokój 408 C)
na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 27
 
Informacje o studiach udzielane są drogą telefoniczną i mailową.
Kontakt telefoniczny: informacje udzielane są przez Sekretariat Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim pod numerem telefonu: 012 29 35 157 
 
Adres Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim jest następujący:
 
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Ul. Rakowicka 27
31-510 KRAKÓW© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim