Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 8 marca 2021; imieniny Beaty, Wincentego   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Studia podyplomowe » Realizowane bloki tematyczne

1 Plan studiów


Semestr I
1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim – 5 h
2. Elementy prawa pracy w Polsce – 20 h
3. Tendencje w prawie pracy Unii Europejskiej – 6 h
4. Ubezpieczenia społeczne – 10 h
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing – 5 h
6. Rekrutacja i selekcja pracowników – 10 h
7. Systemy ocen pracowniczych – 6 h
8. Szkolenia pracownicze – 6 h
9. Systemy wynagradzania – 10 h
10. Motywowanie pracowników – 6 h
11. Zwalnianie pracowników – 5 h
12. Pomiar psychologiczny w zarządzaniu zasobami ludzkimi – 10 h
13. Technologie informatyczne w ZZL – 5 h
 
Semestr II
14. Komunikacja interpersonalna i negocjacje – 18 h
15. Przywództwo – 6 h
16. Zarządzanie karierą zawodową – 10 h
17. Tworzenie zespołów – 6 h
18. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych – 6 h
19. Socjotechniki – 6 h
20. Analiza zasobów ludzkich w organizacji – 6 h
21. Diagnozowanie kultury organizacyjnej – 6 h
22. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – 5 h
23. Zarządzanie czasem – 6 h
24. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarz. kap. Ludzkim – 6 h
25. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR – 5 h
26. Seminarium dyplomowe – 10 h

 

Razem: 200 h2 Charakterystyka bloków tematycznych


1. Współczesne tendencje w zarządzaniu kapitałem ludzkim
Głównym celem zajęć jest całościowe przedstawienie problematyki zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji w kontekście strategicznych, strukturalnych i kulturowych uwarunkowań jej funkcjonowania. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: rola kapitału ludzkiego jako czynnika konkurencyjności, aktualne problemy w teorii i praktyce zarządzania kapitałem ludzkim oraz tendencje rozwojowe w tej dziedzinie.
 
2. Elementy prawa pracy w Polsce
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia problematyki relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, a także partnerami społecznymi. Szczególny nacisk położony jest na zagadnienia związane z nawiązaniem stosunku pracy (m.in. kwestia dyskryminacji) oraz jego rozwiązaniem (m.in. kwestia mobbingu). Elementem procesu dydaktycznego jest umożliwienie słuchaczom dokonywania interpretacji norm prawa pracy w odniesieniu do konkretnych stanów faktycznych (praca z kazusami).
 
3. Tendencje w prawie pracy UE                                                             
Podstawowym celem zajęć jest scharakteryzowanie wspólnotowego rynku pracy oraz wskazanie relacji pomiędzy polskim a Unijnym prawem pracy. W szczególności w trakcie zajęć uwaga zwrócona jest na takie kwestie jak: problem dyskryminacji, kształtowanie stosunków pracy, ochrona pracy, partycypacja pracownicza, swoboda przemieszczania się pracowników, restrukturyzacja przedsiębiorstw.
 
4. Ubezpieczenia społeczne
Zajęcia poświęcone są konstrukcji systemu ubezpieczeń społecznych, zasadom jego finansowania w skali makro, a także warunkom objęcia ubezpieczeniem i uzyskiwania świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Słuchacze po odbytych zajęciach powinni posiąść
wiedzę o przesłankach i zasadach konstrukcji systemu emerytalnego oraz systemów innych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, umieć rozróżniać ubezpieczenia społeczne od gospodarczych, a także od pomocy społecznej. Nabędą również umiejętność analizy rynku
Otwartych Funduszy Emerytalnych, oraz instrumentów finansowych oferowanych w ramach tzw. III filara ubezpieczeń emerytalnych.
 
5. Organizacja funkcji personalnej. Outsourcing.
Celem zajęć jest przedstawienie różnych rozwiązań organizacyjnych w aspekcie funkcji HR. Omówione zostaną role i zadania nowoczesnego działu HR, płaszczyzny współpracy z menedżerami linowymi, kierownictwem firmy, zewnętrznymi dostawcami usług HR. Analizie poddane zostaną zalety i ograniczenia outsourcingu w dziedzinie funkcji HR. Omawiane zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami z praktyki życia gospodarczego.
 
6. Rekrutacja i selekcja pracowników
Podstawowym celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji opartego na kompetencjach. W treści zajęć poruszone są zagadnienia odnoszące się do: metodyki planowania zasobów ludzkich w organizacji, analizy pracy – konstruowania kart opisów stanowisk pracy, opracowania ścieżki rekrutacyjnej, konstruowania profili wymagań stanowiskowych, opracowania metod i technik selekcji kandydatów oraz przygotowania procesu adaptacji nowozatrudnionych. Poruszone są także zagadnienia odnoszące się do uelastycznienia zatrudnienia. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
7. Systemy ocen pracowniczych
Przedmiot ma na celu zapoznanie uczestników z zasadami opracowywania oraz wdrażania systemu ocen okresowych pracowników. Stworzenie możliwości indywidualnej i grupowej pracy nad studiami przypadków rozwijającymi wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania systemów ocen pracowniczych. W czasie zajęć poruszane są następujące treści merytoryczne: założenia projektowania efektywnego systemu ocen okresowych pracowników, zasady doboru i projektowania kryteriów ocen pracowniczych oraz wdrażanie i kontrola zaprojektowanego systemu. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
8. Szkolenia pracownicze
Zajęcia poświęcone są problematyce zarządzania polityką szkoleniową firmy. W czasie zajęć szczegółowo omawiane są zagadnienia: indentyfikacji potrzeb szkoleniowych, planowania szkoleń, realizacji i monitoringu szkoleń oraz oceny efektywności szkoleń w okresie krótkim, średnim i długim. Celem zajęć jest rozwinięcie u uczestników wiedzy i umiejętności projektowania, wdrażania i kontroli działań szkoleniowych w organizacji. Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu następujących technik dydaktycznych: wykład, analiza przypadków oraz dyskusja.
 
9. Systemy wynagradzania
Przedmiotem zajęć jest problematyka tworzenia i doskonalenia systemów wynagradzania w przedsiębiorstwach. Wychodząc od strategii oraz podstaw prawnych przedstawione zostaną kolejne etapy tworzenia efektywnego i zorientowanego na wspieranie celów biznesowych firmy systemu wynagrodzeń. W zakres omawianych problemów wchodzą: tworzenie opisów stanowisk, wartościowanie pracy, tworzenie taryfikatora oraz tabeli płac. Następnie bazując na stworzonym systemie wynagradzania zostaną przedstawione możliwości i kierunki jego doskonalenia pod kątem ścisłego powiązania ze strategią przedsiębiorstwa oraz administrowanie i budżetowanie podwyżek wynagrodzeń. Zajęcia łączą treści teoretyczne z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie modelowania struktury wynagrodzeń.
 
10. Motywowanie pracowników
Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z pozafinansowymi aspektami motywowania pracowników. W szczególności dotyczą one teorii potrzeb oraz ich wpływu na zaangażowanie pracowników. W trakcie zajęć omawiane będą również zagadnienia związane z motywowaniem pracowników poprzez ustalanie celów oraz odpowiednie komunikowanie oczekiwań ze strony przełożonego i organizacji. Istotnym zagadnieniem stanowiącym przedmiot zajęć będzie prowadzenie rozmów z pracownikami o niskim poziomie motywacji. Analizie poddane zostaną potencjalne przyczyny spadku motywacji oraz etapy przygotowania się i prowadzenia takich rozmów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładu, warsztatów oraz analiz przypadków.
 
11. Zwalnianie pracowników
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do przeprowadzenia procesu derekrutacji wynikającego z racjonalizacji zatrudnienia. W trakcie zajęć przedstawione są kluczowe problemy związane z dobrowolnym odchodzeniem pracowników z organizacji oraz zwolnieniami pracowniczymi. Poruszone zagadnienia odnoszą się m.in. do szacowania kosztów procesu derekrutacji, przygotowania postępowania w sytuacji zwolnień pracowniczych, przygotowania do poprowadzenia rozmowy separacyjnej, opracowania narzędzi łagodzących skutki zwolnień. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
12. Pomiar psychologiczny w ZZL
Celem zajęć jest przedstawienie uczestnikom problematyki oceny sylwetki psychologicznej jednostki w aspekcie doboru i formowania zespołów pracowniczych. W trakcie zajęć omówione zostaną m.in.: zdolności poznawcze i interpersonalne, motywacja, poczucie własnej wartości, samoocena i odporność na stres. Scharakteryzowany zostanie test psychologiczny jako narzędzie diagnozy psychologicznej, omówione zostaną rodzaje testów psychologicznych oraz zaprezentowane zostaną wybrane elementy psychologicznej sylwetki człowieka.
 
13. Komunikacja interpersonalna i negocjacje
Program kursu obejmuje zagadnienia szczególnie istotne w kształtowaniu stosunków międzyludzkich w organizacji. Należą do mich miedzy innymi: kompetencje komunikacyjne, funkcje języka, znaczenie i rodzaje sprzężeń zwrotnych, werbalne i niewerbalne zachowania komunikacyjne, bariery i ograniczenia w komunikacji. Przedstawiane są również najważniejsze doświadczenia dotyczące procesów, poziomów oraz stylów komunikowania. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
14. Przywództwo
Celem zajęć jest przedstawienie istoty przywództwa w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi. W zakres omawianych zagadnień wchodzą: źródła władzy w organizacji i sposoby jej sprawowania, rodzaje przywódców, krytyczna analiza koncepcji przywództwa w organizacji, pokazanie przywództwa jako roli zawodowej, określenie cech skutecznego przywództwa.
 
15. Zarządzanie karierą zawodową
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie słuchaczy z problematyką karier zawodowych w rozumieniu organizacyjnym. Przedstawione zostaną miejsce i rola problematyki karier wśród innych aktywności zarządzania zasobami ludzkimi oraz organizacyjne instrumenty kształtowania karier. Słuchacze zapoznają się z teoriami rozwoju indywidualnego, etapami tego rozwoju i ich cechami konstytutywnymi a także podstawami decyzji zawodowych. Omówione zostaną także systemy karier w organizacjach i indywidualne strategie kariery.
 
16. Tworzenie zespołów
Zasadniczym celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat zagadnień związanych z tworzeniem i zarządzaniem zespołami pracowniczymi w organizacji. W treści kursu poruszane zostaną zagadnienia odnoszące się do procesu tworzenia zespołów pracowniczych, ich rodzajów, podstawowych zasad funkcjonowania. Istotną kwestią poruszoną w trakcie zajęć będzie powiązanie pracy zespołowej z takimi zagadnieniami jak: kultura organizacyjna, style kierowania, hierarchia organizacyjna, role pełnione przez kadrę menedżerską w procesie zarządzania zespołem. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, połączone z wykładami, analizą przypadków oraz ćwiczeniami inscenizacyjnymi i dyskusją.
 
17. Zachowania ludzi w sytuacjach trudnych
Celem zajęć jest ukazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach społecznych, wywołujących nadmierny stres. Podczas zajęć uczestnicy znajdą odpowiedzi na pytania, czym jest stres i jakie są jego źródła. Dowiedzą się również, na czym polegają psychologiczne sposoby radzenia sobie z nadmiernym stresem i jak wykorzystywać stres, jako źródło wewnętrznej energii. Omówione zostaną też założenia i praktyczne wskazówki dotyczące komunikacji bez przemocy oraz asertywności, przydatne w sytuacjach mocno angażujących emocjonalnie.
 
18. Socjotechniki
Wiedza socjotechniczna jest niezbędna szczególnie tym, którzy kierują innymi, chcą skutecznie i efektywnie wpływać na ich postawy i zachowania. Zajęcia mają formę warsztatów, uczestnicy w praktyce nabędą umiejętności rozpoznawania podstawowych form oddziaływania socjotechnicznego (perswazja, presja, szantaż, manipulacja), skutecznego posługiwania się taktykami socjotechnicznymi, a także obrony przed nieuczciwym ich stosowaniu. Główne moduły to: nieskuteczna komunikacja jako wyzwanie socjotechniczne,  budowanie zespołu jako problem socjotechniczny, oddziaływania socjotechniczne w sytuacjach konfliktowych.
 
19. Analiza zasobów ludzkich w organizacji
Podstawowym celem zajęć jest przedstawienia istoty i zakresu analizy zasobów ludzkich w organizacji. W trakcie zajęć określone zostaną źródła informacji dla analizy zasobów ludzkich, metody i techniki badawcze analizy zasobów ludzkich w tym: analiza dokumentów, analiza wskaźnikowa, techniki kwestionariuszowe, obserwacja, badania testowe, socjometria, analiza przypadku. Powyższe zagadnienia omówione zostaną zarówno na poziomie jednostki, grupy i organizacji. Przedstawione zostanie także wykorzystanie analizy zasobów ludzkich w controllingu strategicznym i operacyjnym oraz audycie personalnym.
 
20. Diagnozowanie kultury organizacyjnej
Zakres przedmiotu obejmować będzie pojęcie, składniki i funkcje kultury organizacyjnej, typologie kultur organizacyjnych, ich analizę i ocenę. Omówione zostaną również cechy praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach kultur organizacyjnych. Przedstawione zostaną także zagadnienia kultury narodowej a kultury organizacyjnej, w kontekście badania klimatu organizacji.
 
21. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
W ramach zajęć przedstawione zostanie znaczenie kształtowania warunków pracy w kontekście realizacji celów zarządzania kapitałem ludzkim. Omówione zostaną prawne podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy, system ochrony pracy. Poruszona zostanie problematyka wypadków przy pracy oraz zagadnienie oceny ryzyka zawodowego.
 
22. Zarządzanie czasem
Tematyka przedmiotu obejmuje zagadnienia związane z ustalaniem priorytetów w realizacji zadań z wykorzystaniem matrycy „pilne/ważne”. Przedstawiona zostanie również metoda analizy wykonywanej pracy z wykorzystaniem Struktury Podziału Zadań oraz zaprezentowane zostaną metody szacowania czasu trwania czynności. Słuchacze zapoznają się także z zagadnieniem delegowania zadań w celu podniesienia efektywności wykorzystania swojego czasu.
 
23. Strategiczne i międzynarodowe aspekty zarządzania kapitałem ludzkim
W ramach zajęć określona zostanie istota strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim, omówione zostaną powiązania pomiędzy strategią firmy a konfiguracją elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi oraz metodyka budowania strategii HR. Określone zostaną specyficzne cechy międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, przedstawiony zostanie wpływ orientacji kierownictwa firmy międzynarodowej na podejście do zzl w jej filiach na rynkach zagranicznych. Podjęte zostanie zagadnienie różnorodności jako wyzwania w międzynarodowym zarządzaniu zasobami ludzkimi.
 
24. Zarządzanie zmianą w obszarze funkcji HR
Główne treści kursu koncentrują się wokół takich zagadnień jak: koncepcje zmian organizacyjnych i elementy procesu zmiany, organizacyjne podmioty zarządzania zmianami, bariery i przyczyny niepowodzeń w implementowaniu zmian. W zakresie kursu znajdą się także problemy technik doskonalenia organizacji (OD) i zarządzania oporem wobec zmian. Opór zostanie przedstawiony w ujęciu procesu, w ramach którego mogą zostać podjęte próby przezwyciężania pojawiających się trudności zarówno w odniesieniu do procesów wewnętrznych jednostki jak i skutków organizacyjnych. Szczególny nacisk zostanie położony na zmiany w obszarze funkcji personalnej organizacji.© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim