Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 5 grudnia 2020; imieniny Krystyny, Sabiny   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

PublikacjeKsiążki
Zarządzanie talentami w organizacji Tytuł: Zarządzanie talentami w organizacji
autor: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (red.), dr hab. Alicja Miś, dr Beata Buchelt, dr Joanna Purgał-Popiela, mgr Marcin Karwiński, mgr Urban Pauli

Coraz częściej można spotkać się z opinią, że firmy powinny rozwijać strategie i programy zarządzania talentami. Warto pamiętać o tym, że zarządzanie talentami jest dziś nie tylko kolejnym programem działań w ramach funkcji personalnej, ale składnikiem strategii przedsiębiorstwa działającego w gospodarce opartej na wiedzy. Pozostaje jednak wiele niedostatecznie wyjaśnionych kwestii związanych z tą problematyką, począwszy od rozumienia istoty talentów i zarządzania talentami, poprzez czynniki sprzyjające rozwijaniu talentów, jak również bariery w tym procesie, a skończywszy na różnym postrzeganiu roli talentów w organizacji. Zagadnieniom tym została poświęcona niniejsza publikacja, będąca efektem zarówno studiów teoretycznych, jak i badań praktycznych. Omówiono w niej między innymi:

 • przyczyny wzrostu znaczenia talentów w organizacjach,
 • role głównych podmiotów w procesie zarządzania talentami,
 • propozycje modelowego ujęcia procesu zarządzania talentami w organizacji,
 • strategię zarządzania talentami,
 • sposoby pozyskiwania talentów,
 • zagadnienia retencji i rozwoju talentów w firmie, a także ich pomiaru i oceny.

Cennym uzupełnieniem książki sa studia przypadków z dziedziny zarządzania talentami.


Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji Tytuł: Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji
autor: Prof. UEK dr hab. Alicja Miś

Funkcja Personalna. Diagnoza i kierunki zmian Tytuł: Funkcja Personalna. Diagnoza i kierunki zmian
autor: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (red.), Dr Alicja Miś, Dr Tomasz Sapeta, Mgr Marcin Karwiński, Mgr Urban Pauli

Książka składa się z 10 rozdziałów, z których trzy pierwsze mają charakter wprowadzający do analizy otrzymanych wyników badań i zawierają ewolucję funkcji personalnej na tle tendencji światowych, następnie przedstawiono istotę restrukturyzacji funkcji personalnej oraz determinujące ją czynniki. W rozdziałach od czwartego do dziewiątego zaprezentowane zostały strategiczne, organizacyjne i narzędziowe aspekty funkcji personalnej. Całość zamyka rozdział dziesiąty, w którym przedstawione zostały wyzwania i kierunki zmian, przewidywanych w przyszłości w obszarze funkcji personalnej.

Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi - Wydanie II zmienione Tytuł: Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi - Wydanie II zmienione
autor: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz uwarunkowań zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, kierowanie ludźmi, zarządzanie efektam pracy, ocenianie, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego, warunki i stosunki pracy oraz kierunki doskonalenia funkcji personalnej. omawiajac strategiczne i operacyjne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi, odwołuje się do rozwiązań ugruntowanych w teorii i praktyce. Jednocześnie podkreśla potrzebę innowacyjności, rozumianej jako gotowość do przekraczania granic w myśleniu i działaniu wyznaczonych przez praktyki ukształtowane w przeszłości. Autor zachęca do poszukiwania najlepszychsposobów tworzenia i dostarczania wartości w obszarze funkcji personalnej. Publikację wzbogacają przykłady zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku.

 

Książka jest adresowana do studentów ekonomii, zarządzania i socjologii, uczestników kursów dla menedżerów oraz pracowników komórek zarządzania zasobami ludzkimi.


W kierunku jakości kapitału ludzkiego. Tytuł: W kierunku jakości kapitału ludzkiego.
autor: Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (red.)

W rozważaniach i badaniach nad kapitałem ludzkim istotną kwestia jest jego jakość, wyznaczona przez właściwości poszczególnych składników kapitału ludzkiego, tj., wiedzy, umiejętności, zdolności, zdrowia, motywacji i wartości, które z kolei pozostaja pod wpływem czynników związanych z zarządzaniem organizacjiami w szczególności zaśzarządzaniem zasobami ludzkimi, jak również z pozazawodowymi sferami życia człowieka. Jak łatwo zauważyć problematyka jakości kapitału ludzkiego ma wiele wymiarów: filozoficzny, ekonomiczny, społeczny. Znajduje to wyraz w opracowaniach zawartych w tej książce, która została przygotowana z okazji konferencji poświęconej właśnie jakości kapitału ludzkiego, zorganizowanej przez Katedrę Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w październiku 2007.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejęć Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji i przejęć

Jednym z czynników warunkujących sukces procesów fuzji i przejęć jest sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi podczas łączenia się przedsiębiorstw. Pracownicy działów personalnych muszą więc posiadać wiedzę i umiejętności nie tylko z zakresu funkcji personalnej, ale również z dziedziny zarządzania zmianami organizacyjnymi.

W zdobyciu tej wiedzy może pomóc niniejsza książka, w której szczegółowo zostały omówione następujące zagadnienia:

 • istota i rodzaje procesów fuzji i przejęć,
 • kulturowe uwarunkowania łączenia się przedsiębiorstw,
 • restrukturyzacja organizacyjna i racjonalizacja zatrudnienia,
 • komunikowanie się i zarządzanie stresem w procesach zmian organizacyjnych,
 • zadania pracowników ds. personalnych na wszystkich etapach przeprowadzania fuzji i przejęć,
 • pomiar efektywności działań służb personalnych podczas fuzji i przejęć,
 • międzynarodowe aspekty łączenia się przedsiębiorstw.  

 

 

 

 

 W prezentacji poszczególnych zagadnień uwzględniono wyniki badań Katedry Zarządzania Personelem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a także specyfikę fuzji i przejęć dokonywanych w warunkach polskich. Fuzje i przejęcia często bowiem odbywają się w Polsce równolegle z procesami prywatyzacji i są wkomponowane w głębokie przeobrażenia dokonujące się w ramach transformacji społeczno-gospodarczej, przez co zwiększa się stopień złożoności tych procesów, również w obszarze funkcji personalnej.

 Ważną częścią publikacji są narzędzia wspierające dział personalny w kontrolowaniu efektów przeprowadzanych zmian. Są to m.in. wskaźniki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi, lista kontrolna audytu funkcji personalnej i ankieta służąca do porównania kultur łączących się organizacji.

Książka jest przeznaczona dla kadry zarządzającej i pracowników działów personalnych przedsiębiorstw przeprowadzających procesy fuzji i przejęć. Kompleksowe omówienie procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi zachodzących podczas łączenia się firm powoduje, że publikacja będzie także wartościowym podręcznikiem dla studentów zarządzania oraz użytecznym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Tytuł: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
autor: prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

W prezentowanej książce autor ujmuje problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo w kontekście strategii firmy, jej struktury i kultury organizacyjnej oraz czynników zewnętrznych. W kolejnych rozdziałach przedstawia genezę i rozwój koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej współczesne ujęcie oraz charakteryzuje główne obszary, takie jak planowanie zatrudnienia, kształtowanie stanu i struktury zatrudnienia, kierowanie ludźmi, ocenianie, wynagradzanie, rozwój kapitału ludzkiego oraz warunki i stosunki pracy. Dużym walorem opracowania jest wzbogacenie rozważań przykładami z praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach działających na polskim rynku.

 

Książka jest adresowana do studentów ekonomii, zarządzania i dyscyplin pokrewnych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzupełnianiem lub uaktualnianiem swojej wiedzy w tej dziedzinie.


Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi Tytuł: Międzynarodowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Opracowanie obejmuje analizę istoty, znaczenia i strategicznych aspektów międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, które stanowią podstawę rozważań obejmujących:

 • Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Proces zatrudniania ze szczególnym uwzględnieniem ekspatriacji i repatriacji pracowników,
 • Problemy związane z komunikowaniem się,
 • Wynagradzanie pracowników w korporacji międzynarodowej,
 • Typowe świadczenia dla pracowników delegowanych do pracy za granicą oraz czynniki wpływające na wybór określonego systemu wynagradzania,
 • rozwój personelu i zarządzanie karierą międzynarodową,
 • międzynarodowe, zbiorowe stosunki pracy.

Ważnym i ciekawym elementem książki jest oparta na przeprowadzonych w 2000 roku badaniach empirycznych, charakterystyka praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych przedsiębiorstwach działających w Polsce oraz próba porównania technik perswazyjnych stosowanych przez Polaków z technikami stosowanymi przez osoby innych narodowości.

Książka jest pzreznaczona dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw międzynarodowych, pracowników działów personalnych, a także dla studentów zarządzania i stosunków międzynarodowych.


Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki Tytuł: Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki

Współczesna gospodarka staje się w coraz większym stopniu globalna, zinformatyzowana i oparta na wiedzy. Te zmiany mają charakter ogólnoświatowy, ale szczególnie mocno zaznaczają się w Polsce. Od kilkunastu lat jednocześnie następują tu procesy modernizacji, globalizacji, informatyzacji i transformacji systemowej. Przedsiębiorstwa muszą więc nie tylko sprostać nadal nierozwiązanym problemom z przeszłości, takim jak restrukturyzacja zatrudnienia, poprawa wydajności pracy czy racjonalizacja kosztów pracy, ale także podjąć się zupełnie nowych zadań wynikających ze zmian zachodzących obecnie w gospodarce.

W książce zostały poruszone problemy związane z gospodarowaniem zasobami pracy w Polsce w kontekście nowych warunków ekonomicznych i społecznych, w których muszą funkcjonować współczesne przedsiębiorstwa. W rozważaniach uwzględniono również wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi.

Analizie poddane zostały:

 • funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w warunkach nowej gospodarki,
 • świadczenie pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście społeczeństwa informacyjnego,
 • wpływ zmian demograficznych, globalizacji i restrukturyzacji gospodarki na rynek pracy, 
 • przemiany w zakresie charakteru pracy i stosunków pracy,
 • zarządzanie wiedzą i uczenie się w organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi Tytuł: Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi

We współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, organizatorem konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, oraz Domem Wydawniczym ABC, wydawcą aktualizowanego Serwisu HR, została podjęta inicjatywa prezentacji i promowania dokonań wybranych polskich firm, uczestników kolejnych edycji konkursu. Niniejszy zbiór studiów przypadków, będący efektem tej inicjatywy, powinien pomóc firmom w rozwijaniu własnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi odpowiadających indywidualnej strukturze i kulturze organizacyjnej firmy.

Publikacje zawierają najciekawsze opisy przypadków przedsiębiorstw biorących udział w konkursie. Opisano praktyki z następujących dziedzin:

 • strategia zarządzania zasobami ludzkimi,
 • organizacja działu zasobów ludzkich, 
 • zarządzanie efektywnością pracy,
 • rekrutacja i selekcja,
 • restrukturyzacja zatrudnienia,
 • system oceniania,
 • system motywowania,
 • system wynagradzania,
 • rozwój personelu,
 • wykorzystanie strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Książki przeznaczone są dla kadry kierowniczej, menedżerów i specjalistów ds. personalnych, a także dla pracowników naukowych i studentów zarządzania zasobami ludzkimi.


Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim Tytuł: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim

Proces integracji Polski z Unią Europejską jest jedną z najważniejszych przyczyn zmian zachodzących w ostatnich latach na rynku pracy oraz w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Specjaliści zajmujący się różnymi aspektami pracy stają wobec nowych problemów związanych na przykład z dostosowywaniem rozwiązań instytucjonalnych w Polsce do wymogów unijnych, wdrażaniem międzynarodowych standardów dobrych praktyk i przygotowywaniem pracowników do działania w środowisku wielokulturowym.
W książce zebrano opracowania poświęcone europejskiej strategii zatrudnienia oraz strategicznym i narzędziowym aspektom zarządzania kapitałem ludzkim we współczesnych organizacjach. Omówiono w niej wiele ogólnych kwestii, a także takie szczegółowe zagadnienia, jak:

 • bezrobocie, analizowane pod względem przyczyn i wpływu na motywację do pracy,
 • mobbing, przedstawiony od strony regulacji prawnych dotyczących zapobiegania temu zjawisku w krajach Unii Europejskiej oraz polityki antymobbingowej na poziomie przedsiębiorstw,
 • dyskryminacja na rynku pracy ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne czy orientację seksualną,
 • polityka personalna w grupach kapitałowych i zarządzanie zespołami projektowymi,
 • różnice kulturowe a tworzenie atmosfery zaufania w organizacji i kształtowanie systemów wynagrodzeń,
 • doskonalenie kapitału ludzkiego – od ogólnych kwestii związanych z zarządzaniem wiedzą i organizacją uczącą się poprzez systemy doskonalenia menedżerów i zarządzania kompetencjami do narzędzi stosowanych w tym procesie.

 

 

 

 

 

W wielu opracowaniach prezentowane są wyniki badań empirycznych, omawiane rozwiązania występujące w krajach europejskich oraz formułowane wnioski co do możliwości wykorzystania tych doświadczeń w Polsce.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 679 - prace z zakresu Zarządzania personelem Tytuł: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 679 - prace z zakresu Zarządzania personelem

© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim