Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 23 lipca 2019; imieniny Brygidy, Apolinarego   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Badania

Działalność naukowo-badawcza Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim


 

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzi działalność naukowo-badawczą w zakresie szeroko rozumianego zarządzania zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji gospodarczych i innych instytucjach. Do aktualnych kierunków badań naukowych pracowników Katedry należą: 
 1.      Współczesne koncepcje zarządzania ludźmi
 2.      Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi  
 3.      Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi  
 4.      Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć  
 5.      Rozwój zasobów ludzkich, zarządzanie karierą zawodową, talenty  
 6.      Strategie i metody inwestowania w kapitał ludzki  
 7.      Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji  
 8.      Zarządzanie zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia 
 9.      Problem płynności i retencji zatrudnieniaOstatnio przeprowadzone badania


Badania płynności zatrudnienia

W roku 2008 przeprowadzone zostały badania na temat płynności zatrudnienia. Pokazały one, że fluktuacja zdaniem większości badanych organizacji (65%) była istotnym problemem dla ich prawidłowego funkcjonowania. Szczególnie było to widoczne poprzez spadek efektywności pracy, problemy z planowaniem działań oraz trudności w zarządzaniu pracownikami. Ze względu na pogorszenie się koniunktury i związane z tym spowolnienie gospodarcze, w styczniu 2009 roku, przeprowadzono badania uzupełniające. Miały one na celu przedstawienie wpływu kryzysu na płynność pracowników. Taki wpływ został dostrzeżony przez 54% badanych firm. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza przejawia się w obszarze płynności pracowników przez m.in.: ograniczanie liczby przyjęć, zmniejszenie skłonności pracowników do dobrowolnych odejść oraz zwiększenie liczby osób odchodzących z inicjatywy firmy. Ponadto wśród skutków kryzysu w obszarze funkcji HR wskazywano: blokady przyjęć nowych pracowników, zmniejszanie wydatków na szkolenia, ograniczania wynagrodzeń i świadczeń. Zdaniem 65% badanych firm kryzys gospodarczy widoczny jest w polityce personalnej.

Wyniki badań zostaną opublikowane w formie książki w 2009 roku.

  

 

  

Badania na temat zarządzania talentami

  

 

 Wzrost zainteresowania problematyką talentów organizacji wynika z upowszechniania się poglądu o kluczowej roli kapitału ludzkiego jako czynniku konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ze zmian na rynku pracy, których efektem są trudności z pozyskaniem i zatrzymaniem pracowników wykonujących prace o strategicznym znaczeniu dla organizacji. Zagadnienie zarządzania talentami było przedmiotem studiów teoretycznych i badań praktycznych prowadzonych w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim w 2007 roku. Głównym celem badań było określenie stanu praktyki zarządzania talentami w przedsiębiorstwach. W badaniach empirycznych posłużono się specjalnie na tę okoliczność opracowanym kwestionariuszem do zbierania informacji. Odpowiedzi uzyskano od 36 firm, wśród których przeważały firmy prywatne (29), 14 spośród nich było z udziałem kapitału zagranicznego. Pod względem liczby zatrudnionych struktura badanych przedsiębiorstw przedstawiała się następująco: 7 firm małych zatrudniających do 50 osób; 10 firm średnich zatrudniających od 50-250 oraz 19 firm dużych o liczbie zatrudnionych ponad 250 osób. Obecnie przygotowywane jest wydanie książkowe zawierające wyniki badań.

Wyniki badań zostały opublikowane w książce: Zarządzanie talentami w organizacji, red. A.Pocztowski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.

Badania zmian funkcji HR

 W 2006 roku zakończone zostały badania poświęcone "Współczesnym koncepcjom rozwoju funkcji personalnej". Badania te, rozpoczęte w 2004r. mają za zadanie zidentyfikowanie tendencji zmian ujawniających się w sprawowaniu funkcji personalnej, określenie ich kierunków, głębokości oraz metod i technik ich wprowadzania. W rezultacie, w zamiarze autorów, badania pokażą kształt i docelową strukturę funkcji personalnej wobec jej stanu wyjściowego, pozwolą zidentyfikować jej kluczowe obszary i określić problemy o malejącym znaczeniu. Ujawnią też najczęstsze sposoby zmian dokonywanych w jej ramach. Badania zostały podzielone na etapy: w pierwszym, na podstawie studiów literaturowych opisano metody i techniki restrukturyzacji organizacji, w tym funkcji personalnej. W drugim skonstruowano narzędzie do badań empirycznych – ankietę zawierającą blisko 80 pytań na temat zmian w realizacji funkcji personalnej. W tym etapie narzędzie poddano weryfikacji, przeprowadzając badania pilotażowe. Etap trzeci obejmował badania empiryczne na wybranej próbie przedsiębiorstw. Wyniki badań zostały przedstawione w opracowaniu książkowym, które zostało opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie w 2007 roku pt. Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian.
© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim